استقلال تاكنون با پنج بازيكن قرارداد داخلي امضاكرده است كه در اينميان چهار نفر آنها سهميه ليگبرتري محسوب ميشوند.كيانوش رحمتي، حنيفعمرانزاده، مهدي سيدصالحي و محمد محمدي سهميهليگبرتري استقلال را تشكيلميدهند. به اين ترتيب تنها دو جاي خالي ديگربراي آبيها باقي ميماند تابازيكن ليگبرتري جذب كنند. رضا عنايتي ازالنصر امارات آمده و سيدصالحياز پيكان آبيپوش شده است. سياوش هم ماندنياست. در اين ميان فقط احتمالجدايي آرش برهاني وجود دارد كه آن هم مرفاويادعا كرده با او صحبت ميكندتا آقاي گل ليگ هشتم همچنان آبيپوش بماند. بهاين ترتيب نبايد بازيكنجديدي در اين پست جذب شود. جدايي عليزاده، عباسفردو خذيراوي هم از جمعمهاجمان قطعي است. با اين شرايط بايد در انتظار جذبنفرات جديد استقلال درساير پستها باشيم. از ميان نفرات فصل گذشته كهقراردادشان تمام شدهتاكنون تنها فرهاد مجيدي و ميثم منيعي قرارداد خود راتمديد كردهاند.هاشم بيگزاده، مجتبي جباري، اميدرضا روانخواه، مهدياميرآبادي، اشكاننامداري، مهرداد پولادي، يدا... اكبري، عليرضا عباسفرد،پژمان منتظري،بيژن كوشكي و ابراهيم تقيپور كه قراردادشان به پايان رسيدههنوز نهقرارداد خود را به ثبت رسانده و نه حتي به توافق قطعي رسيدهاند.البتهتمديد قرارداد جباري، منتظري، بيگزاده و روانخواه در اولويت قراردارد.از نفراتي كه قرارداد دارند هم تاكنون هادي شكوري به لحاظ مالي برايفصلآينده توافق كرده است. حسين كاظمي، فابيو جانواريو، آرش برهاني وخسروحيدري بايد پاي ميز مذاكره بنشينند تا به لحاظ مالي با واعظ آشتيانيتوافقكنند. علي عليزاده به رغم داشتن قرارداد در ليست فروش قرار دارد.ميلادنوري هم كه پيش از اين در ليست فروش قرار داشت پس از جلسهاي كه بامرفاويداشت طبق قرارداد فصل آينده هم در استقلال خواهد ماند. تاكنونپيروزقرباني تنها جدا شده قطعي آبيپوشان است البته اخباري در خصوصاحتمالبازگشت او از مس كرمان شنيده ميشود كه مشخص نيست چقدر واقعيت داردو اصلاآيا شدني است، يا خير. پيشبيني خريدهاي استقلال با روشي كه مديرانآن درپيش گرفتهاند حتي براي صمد مرفاوي و كادرفني اين تيم همغيرقابلپيشبيني است ديگر چه برسد به سايرين. خريد سيدصالحي كه تا پس ازثبت ازمرفاوي هم پوشيده مانده بود خود به خوبي گواه اين مدعاست اما تاآنجا كهخبر داريم و خبر ميرسد خريد يك هافبك و يك مدافع طبق خواست مرفاويدردستور كار مسوولان باشگاه قرار دارد. هرچند كه فعلا صحبت ازبازگشتاميرحسين صادقي است اما بعيد و دور از ذهن نخواهد بود كه در نهايتنام يكمدافع ديگر به عنوان بازيكن جديد اعلام شود. براي خط هافبك هم هنوزناممحمد نوري مطرح است اما همانطور كه گفتيم با اطمينان نميتوان در مورددوخريد آينده استقلال صحبت كرد. تنها موضوع قطعي اين است كه استقلالدوسهميه ليگبرتري دارد و ميخواهد با يك مدافع و يك هافبك آن را پر كند.


منبع:روزنامه گل