اعتماد - رئيس مرکز امور زنان رياست جمهوري پس از چهار سال پرده نشينيناگهان پرده برانداخت و در نشست خبري که فقط رسانه هاي خودي را دعوت کردهبودند عملکرد دولت اصلاحات در زمينه زنان را نقد کرد و از دستاوردهاي مهمدولت نهم براي زنان سخن گفت. بسياري از خبرنگاران حوزه زنان هيچ گاهافتخار آشنايي حضوري با زهره طبيب زاده نوري را پيدا نکرده اند. البته اينرويه چندان دور از ذهن نيست چراکه پيش از اين در باب راهکارهاي اعطايجايگاه اظهارنظرهاي جالبي کرده بودند. براي مثال چند ماه پيش از حضور زناندر عرصه هاي اجتماعي به شدت ابراز نگراني کرده و به مسوولان هشدار دادهبود «در حالي که ۷۰ درصد کرسي هاي پزشکي در دانشگاه ها را دختران اشغالکرده اند، فکر نمي کنيد آينده کشور چگونه تامين خواهد شد؟»

طبيبزاده نوري که براي قوام گفته هايش به آمار استناد مي کرد، بيش از آنکه ازفعاليت هاي دولت نهم خبر دهد به دولت گذشته تاخت. به گفته او در اين مرکزدر دولت گذشته در اشتغال زايي فقط سه صفحه عملکرد وجود دارد. اين مرکز دردولت قبل مرکز امور مشارکت زنان نام داشت که در دولت نهم به مرکز اموربانوان و خانواده تغيير نام داد. سکوت رئيس مرکز امور بانوان رياست جمهوريدر اين سال ها به گفته خودش« به خاطر حفظ نظام بوده ولي با شعارهايتبليغاتي که برخي عليه دولت نهم سرمي دهند، اگر لازم باشد اسناد و مدارکمربوط به فعاليت هاي دولت قبلي را افشا مي کنيم .»

علت واکنش طبيبزاده شايد ريشه در مواضع کانديداهاي اصلاح طلب درباره پيوستن ايران بهکنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان دارد چون صراحتاً اين شعار را زير سوال بردکه «اقدامات صورت گرفته در جهت الحاق جمهوري اسلامي به کنوانسيون رفعتبعيض در دولت هشتم با مدارک و برنامه ها و اقدامات شان قابل مشاهده است.»

اومصداق بي برنامگي دولت هشتم درباره زنان را بي توجهي اين دولت به شهرهايمرزي دانست و احتمالاً تلاش دولت براي توانمندي زنان اين منطقه را اينگونه تعبير کرد که آنها را تحريک کرده «براي دفاع از حقوق خودشان قيامکنند». البته از نظر استانداردهاي جهاني تلاش براي توانمند سازي زنان براياحقاق حقوق خود بهترين روش کمک به آنها است.

رئيس مرکز امور زنانرياست جمهوري به کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز هماشاره کرد و از آن به عنوان «کمپين امضاي ميليوني براي دفاع از شيرينعبادي» ياد کرد و فعاليت هاي شيرين عبادي را بيشتر توضيح داد؛ «شيرينعبادي يک زن سرسپرده حامي بهائيت است که جايزه نوبل را به وي دادند که باپوشش قانوني بتواند براي مخالفت با نظام اسلامي در کشور خرج کند و در ضمنتحت کنترل و حفاظت هم باشد.»

طبيب زاده با ادبياتي که کمتر در بينمسوولان رايج است برنده جايزه صلح نوبل را مورد نقد قرار داد؛ «وقتي رويهزاران زن و کودک مظلوم فلسطيني و غزه فسفر سفيد ريخته شد اين مدافعانحقوق زنان مرده بودند، در آن زمان شيرين عبادي کدام گورستاني بود.» اين درحالي است که شيرين عبادي با انتشار بيانيه يي حمله به مردم بي پناه غزه رامحکوم کرد.

رئيس مرکز امور بانوان در توضيح فعاليت هاي اين مرکز دردولت نهم باز هم به شيرين عبادي اشاره کرد؛ «شيرين عبادي سلطنت طلب زمانشاه بود که به عنوان يک زن فرهيخته از وي دفاع مي کنند.»

رئيس مرکزامور زنان رياست جمهوري به همسر رئيس جمهور سابق اتهام زد که از آفريقاالماس نتراشيده وارد ايران کرده است و آن را نشان آن دانست که بايد درشعار حمايت از مستضعفان اصلاح طلبان شک کرد. اين گفته بازهم در حالي استکه خاتمي تنها رئيس جمهوري بود که تمام هداياي خود را در طول رياست جمهوريبه موزه سپرد. وي رئيس سابق اين مرکز را نيز متهم کرد که « خودش، خواهر وبرادرش داراي پرونده هاي مالي هستند، ما با صبر کار کرديم ولي برخي مسائلرا از حد گذراندند و من هم امروز فقط کمي از اين مسائل را بازگو کردم.»طبيب زاده که از گفته هاي خود به عنوان «کمي از مسائلي که بازگو شده است»ياد کرد فعاليت اين مرکز در دولت نهم را اين گونه تشريح کرد؛ «ايجاد هشتکارگاه خوداشتغالي ويژه دختران معلول، حمايت و تقويت اين کارگاه ها، ايجاد۹۴۵ تعاوني، تعداد ۱۷۸ گروه هميار و حمايت از مراکز رشد و کارآفريني در ۱۲استان بخشي از فعاليت هاي مرکز امور زنان رياست جمهوري در دولت نهم بودهاست.»

تجهيز «۱۹ هزار و ۵۷۶ مدرسه به وسايل آموزشي و ورزشي» ازديگر فعاليت هايي است که رئيس مرکز امور بانوان رياست جمهوري آن را بهعنوان کارنامه کاري خود ارائه کرد. البته«برگزاري دو دوره نمايشگاه عذرا،چهار دوره نمايشگاه زنان نام آور و نا ن آور و پنج نمايشگاه منطقه يي و۱۵۶ مورد چاپ و نشر از جمله فعاليت هاي زنان سرپرست خانوار بوده است.»طبيب زاده همين طور «۷۸۰ مورد ملاقات با شخصيت هاي داخلي و ۸۲ مورد ملاقاتبا شخصيت هاي خارجي» را به عنوان کارنامه خود براي زنان ارائه کرد.

اعتماد