به گزارش «تابناک»، دكتر محسن رضايي، با صدور پيامي ضمن دعوت مردم ونيروهاي انتظامي به آرامش، از برخي مسئولان كشور خواست از بهكارگيريكلمات و جملات تحريكآميز كه موجب خشم و عصبانيت مردم ميشود، پرهيز كنند.

این پیام که در پايگاه اينترنتي دكتر محسن رضايي آمده است، بدين شرح است:

بسمه تعالی
ملت بزرگ ايران

حوادثتلخ دو روز اخير، نشان ميدهد كه مناقشه بزرگي در جامعه ما در حال شكلگيري است. خوشحال نيستم كه پيشبيني هاي اينجانب در حال وقوع است. ازمدتها قبل فكر ميكردم كه تفرقه و ناآرامي جديدي در حال شكل گيري است. درنامه به آقاي عسگراولادي، تقاضاي وحدت و در مناظره با آقاي ميرحسين موسويبه آن اشاره كردم. اينكه نيروهاي انتظامي در برابر مردم قرار گيرند و يااينكه مردم در برابر نيروي انتظامي ـ كه فرزندان آنها هستند ـ قرار گيرند،بخشي از اين فتنه است.

لذا لازم ميدانم نكات زير را عرض كنم:

1ـاز همه برادران انتظامي و امنيتي تقاضا ميكنم كه با حضور مسالمتآميز وآرام مردم، برخوردي دوستانه و محبت آميز داشته باشند و تا زماني كه كسي بهخشونت دست نزده است، از برخورد تند با آنها پرهيز كنند. رعايت خونسردي ومتانت در چنين شرايطي بسيار ضروري است. از مردم بخواهيد كه خودشان نظم وآرامش را حفظ كنند.

2- از مردم عزيز ميخواهم كه اعتراض خود را باكمال مسالمت و قانوني ابراز دارند و از هرگونه درگيري و يا اهانت افرادنفوذي نسبت به نيروهاي انتظامي، در ميان خود، جلوگيري كنند. هميشه در چنينشريطي احتمال سوءاستفاده نفوذيها امكان پذير است. شما خودتان نظم را باكمال آرامش حفظ كنيد.

3- برخي از مسئولان كشور بايد در سخنان خود،از بهكارگيري كلمات و جملات تحريك آميز یا اهانت آمیز پرهيز كنند كه موجبخشم و عصبانيت مردم نشوند. تواضع، فروتني و ايثار از یک سو و رعایت ادب ومتانت از سوی دیگر، رمز عبور از شرايط فتنه انگيز امروز جامعه است.

4-از اعضاي محترم شوراي نگهبان ميخواهم به شكايات نامزدهاي رياست جمهوري بهصورت جدي رسيدگي كنند. مردم ميخواهند بدانند سرنوشت آراي آنها به كجاانجاميده است. بدیهی است که کم توجهی و بی اعتناعی به این خواست عمومیمردم به مصلحت نیست.


در پايان، ناراحتي و نگراني عميق خود رااز حوادث اخير ابراز ميكنم و از مسئولان كشور ميخواهم كه هرچه سريعتر بهاين حوادث رسيدگي كنند. حفظ وحدت و همدلي بين مردم و مسئولان از مهمترينامور است و همه بايد در جهت آن بكوشند. وقتي ما بهترين مردم دنيا راداريم، نبايد چنين حوادثي در ايران شكل بگيرد و با كمك خود آنها بايد نظمو آرامش و متانت را حفظ كنيم.

محسن رضايي
بامداد 26/03/1388

گفتني است، به تازگی يكي از سخنرانها، مخالفان را خار و خاشاك ناميده بود كه اين تعبير واكنشهاي منفي گستردهاي را موجب شد.