هشدار می دهم که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهیم شد/به افشای رازهای این روند پر مخاطره خواهم پرداخت.
قلم- به مسئولان توصیه می کنم پیش از آن که دیر شوذ این روند را فورا متوقفکنند /اجازه نخواهیم داد که حرکت ما شکل کور به خود بگیرد.

مهندس موسوی دقایقی قبل پیام مهمی خطاب به ملت ایران صادر کرد.

به گزارش قلم نیوز متن پیام ایشان به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

نتایجیکه برای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، بهت آور است. مردمیکه در صف های طولانی اخذ رای شاهد ترکیب آرا بودند و خود می دانند که بهچه کسی رای داده اند با حیرت تمام به شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات وصدا و سیما نگاه می کنند. آنان اینک بیش از همیشه به دنبال آن هستند کهبدانند چگونه و توسط چه کسانی و مقاماتی طرح این بازی بزرگ ریخته شدهاست.اینجانب ضمن اعتراض شدید به روند موجود و تخلفات آشکار و فراوان روزانتخابات هشدار می دهم که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهیم شد. نتیجهآنچه که از عملکرد متصدیان بی امانت دیده ایم و می بینیم جز تزلزل ارکاننظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جاکمیت دروغ و استبداد نیست. اینجانب طبقوظیفه شرعی و ملی خویش به افشای رازهای پشت سر این روند پر مخاطره خواهمپرداخت و آثار نابودکننده آن را بر سر سرنوشت کشور توضیح خواهم داد.و ترسآن دارم که ادامه وضع موجود همه نیروهای موثر در نظام را به توجیه گرانیدروغگو در مقابل مردم تبدیل کند و دنیا و آخرت آنان را در معرض لطمه هایجبران ناپذیر قرار دهد.

به مسئولان توصیه می کنم پیش از آن که دیرشود این روند را فورا متوقف کنند و همگی به خط قانون و امانتداری از آرایملت بازگردند و بدانند که خروج از عدالت مشروعیت زداست. آنان بیش از هر کسدیگر از این حقیقت باخبرند که در این کشور انقلابی بزرگ و اسلامی صورتگرفته است. کمترین پیام انقلاب ما این است که مردم آگاهند و در برابرکسانی که با تقلب روی کار بیایند تمکین نخواهند کرد.

اینجانب ازهمین فرصت استفاده میکنم و ضمن تشکر از عواطف ملت بزرگوار ایران به آنانتذکر میدهم که ایران این موجود انسانی متعلق به آنان است و نه متقلبان.این آنان هستند که باید با هوشیاری خود از آنان محافظت کنند. خائنین بهآرا مردم ابایی از آن ندارند که این خانه پارسایان به آتش کشیده شود. ماموج عقلانیت سبز خود را که بر گرفته از تعالیم دینی و علایق ملت ما به اهلبیت پیامبر ( ص ) است با تمام شور ادامه می دهیم و با شورش دروغ که درکشور طغیان کرده و چهره آنرا آلوده است، مبارزه می کنیم، اما اجازهنخواهیم داد که حرکت ما شکل کور به خود بگیرد.

جا دارد از یکایکشهروندانی که برای رساندن این پیام سبز هر کدام ستادی بودند و تمام ستادهای مردمی و رسمی که در انتخابات فعالیت می کردند سپاسگذاری کنم و تاکیدنمایم که تا رسیدن به نتیجه ای که کشورما لایق آن است همچنان به حضور وتلاش آنان نیاز است.

و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون

میر حسین موسوی
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]