شفاف ترين قسمت آسمان کشف شد


دانشمندان دانشگاه نيو ساوث ولز به منظور يافتن بهترين موقعيت رصد ستاره ها در قطب جنوب موفق به يافتن شفاف ترين قسمت آسمان شدند.
[JUSTIFY]شفافترين قسمت آسمان براي انجام مطالعات اخترشناسي کشف شد. محققان دانشگاه«نيو ساوث ولز» استراليا در تلاش براي يافتن پاکترين قسمت آسمان در فلاتجنوبگان از رصد ترکيبي ماهواره ها و ايستگاه هاي زميني استفاده کرده وعوامل مختلفي را که بر ديد تلسکوپکها تاثير منفي دارند از قبيل بخار آب،سرعت باد و اختلالات اتمسفري را مورد ارزيابي قرار دادند.


محققانبا توجه به نتايج دريافتند در قسمتهايي از سياره زمين که با صفحات يخيپوشانده شده اند لايه هواي نزديک به فلات سردتر از لايه هاي بالايي هوابوده و اين پديده لايه اي معکوس به وجود مي آورد که در کنار بادهايقدرتمند محلي اغتشاشات جدي را براي ديد تلسکوپها به وجود مي آورد.


تحليلهاي محققان نشان مي دهد که لايه وارونه تنها 20 متر ضخامت داشته و درصورتي که بتوان تلسکوپي را بر فراز آن قرار داد کمترين ميزان اختلال ديددر برابر ميدان ديد تلسکوپ قرار خواهد گرفت.


چنين موقعيتي ميتواند براي بهبود مطالعه تولد ستاره ها بسيار موثر باشد زيرا به صورت عاديبخار آب موجود در اتمسفر نشانه هاي تابشي ابرهاي مولکولي در مناطق شکلگيري ستاره ها در کهکشان راه شيري را پاکسازی مي کنند اما هواي جاري برفراز لايه وارونه به اندازه اي خشک است که امکان مشاهده محدوده ستاره هايتازه متولد شده نيز وجود خواهد داشت.


در حال حاضر منطقه اي کهارتفاع مناسب را براي نصب تلسکوپ در قسمت شقاف آسمان دارد منطقه Dome Aنام دارد که چيني ها ايستگاه تابستانه اي را به همراه تلسکوپي روباتيک درآن نصب کرده اند. با اين حال منطقه اي ديگر در 150 کيلومتري جنوب غرب اينمحدوده وجود دارد که دانشمندان پس از اندازه گيري هاي مورد نياز به بررسيامکان احداث رصد خانه در آن منطقه خواهند پرداخت.


با اين همهزندگي تلسکوپها در فلات جنوبگان با مشکلات جدي مواجه است. از جمله اينمشکلات احتمال يخ زدن شيشه ها و عدسي هاي تلسکوپها است که کنترل و جلوگيرياز يخ زدگي آنها امري بسيار مشکل خواهد بود.


محققان معتقدندبراي مطالعه آسمان در منطقه اي به سردي قطب جنوب بايد از تلسکوپهايي چندمنظوره با خصوصيت تلسکوپهاي فضايي استفاده کرد زيرا اين تلسکوپها در برابرتغييرات شديد حرارت محيط از مقاومت بالايي برخوردارند.منبع : جام جم آنلاین [/JUSTIFY]