[JUSTIFY]بسياري از كارشناسان ونمايندگان مجلس معتقداند، برخورد تيم رصد سايبري سپاه با عوامل سايتهايمستهجن باعثواكسينه شدن فضاي فارسي سايبر شده است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]مجيدنصيرپور: " نماينده مردم سراب "،درباره اقدام چندي قبل تيم رصد سايبريسپاه پاسداران در زمينه انهدام حدود90 سايت مستهجن گفت: ما قدردان سپاههستيم و مجلس از هر اقدامي كه درراستاي سالم سازي فضاي جامعه انجام شودحمايت ميكند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]در همين رابطه جوادجهانگيرزاده عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: به نظرميرسد غرب بامطالعه تاريخي و بررسي شرايط اجتماعي ايران بعد از اينكهبراي براندازيراههاي زيادي را طي كرد و به نتيجه نرسيد روي به كشاندن نسلجوان بهسايتهاي مستهجن آورده است.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]نمايندهمردم اروميه افزود: من معتقدنيستم كه تنها چند نفر با انگيزه شخصي به اينفعاليتها مبادرت ميكنندبلكه اين افراد اگر با غرب به طور مستقيم ارتباطنداشته باشند به احتمالزياد با واسطههايي با بيگانگان مرتبطند.
عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه سپاه بايدكاري راكه آغاز كرده همچنان تداوم دهد گفت: با اقدام سپاه بخشي از پروژهبزرگبراندازي نرم شكست خورد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]محمد كرميراد عضوكميسيون امنيت ملي وسياست خارجي در اين مورد از دستگاههاي اجرايي وبخصوص آنهايي كه به شكلمستقيم با اين موضوع در ارتباطند به ويژه وزارتارشاد، اطلاعات و فنآوريارتباطات خواست تا با سيستمهايي كه ايجادميكنند و تقويتبرنامهريزيهاي خود در راستاي خنثيسازي اين فعاليتهاگام مؤثر بردارند.
همچنين عزتالله دهقان نماينده درود و ازنا در مجلسشوراي اسلامي با بياناينكه سايتهاي غير اخلاقي يكي از راهكارهاي شبكهمضلين است، ادامه داد:شبكههاي فساد سايبري به دليل جوان بودن جامعه ماميتواند مشكلات زياديرا براي كشور ايجاد كند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]جوادآرينمنش، يكي ديگر از نمايندگانمجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون مجلس بابيان اينكه همه كارها با قانونحل نميشود تاكيد كرد؛ موضوع مضلين را تهاجمبرنامهريزي شده فرهنگي ـسياسي دشمن و از جنس براندازي نرم دانست.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]حشمتاللهفلاحتپيشه، نماينده مردماسلام آباد غرب در مجلس شوراي، نيز در اين بارهگفت: من معتقدم كشور ما بهحدي واكسينه شده است كه فضاي منفي اطلاعرساني وجو سازي عليه نظامنميتواند نقشي در آن داشته باشد و جوانان را به سمت آنسوق دهد و مناعتقادي به فروپاشي از درون كه ناشي از اين نوع جريانها باشدندارم.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]سعدالله نصيري، ديگر نماينده مردمزنجاندر مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به فعاليت شبكههاي براندازي نرمدرايران اظهار داشت: طرح مقابله فرهنگي با شبكههاي براندازي نظام بايدازسوي كميسيون فرهنگي ارائه و سپس به كميسيون آموزش و تحقيقات نيزارائهگردد اما تاكنون هيچ طرحي در اين باره ارائه نشده است.
ويافزود: بايد با حادثه تهاجم فرهنگي، برخورد فرهنگي صورت بگيرد واينكهسايتها را قفل و با ايدهها برخورد كنيم و درها را ببنديم نتيجهايحاصلنميشود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]اين عضو كميسيون آموزش وتحقيقات مجلسشوراي اسلامي ادامه داد: ما بايد ارزشها و موازين اسلامي رادر جامعهوارد كنيم تا جوانان كشور با آگاهي و اعتقاد با اين حوادث برخوردكنند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]همچنين در اين رابطه يك كارشناسجنگسايبري نيز گفت: سپاه در حالي دست به اقدام عليه سايتهاي مخرب زدكهنيروهاي امنيتي اطلاعاتي و قضايي و فني كشور از انجام هرگونه مقابلهايبااين هجوم فرهنگي نااميد شده بودند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ويگفت: به عوامل سايتهاي مبتذل گفتهشده بود كه شما اين كارها را انجامبدهيد و جمهوري اسلامي سواد كار مقابلهبا شما را ندارد و وقتي آنان رادستگير كرديم، باورشان نميشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]اين كارشناسادامه داد: آنها دراعترافاتشان ميگفتند كه ما تنها راه مقابله با جمهورياسلامي را سست كردنباورها ميدانيم و با راهاندازي اين سايتهاميخواستيم قداست خانوادههارا بشكنيم.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]برپايهاين گزارش كاربران فضاي مجازي ووبلاگنويسان نيز با انتشار بيانيهاي اززحمات تمامي پرسنل خدوم تيم رصدسايبري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درزمينه شناسايي و منهدم كردنسايتهاي مستهجن تشكر كردهاند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]دراين بيانيه به اهدافي كه اين سايتهايمستهجن در جامعه به دنبال آنبودهاند از قبيل گسترش فرهنگ سوء جنسي،ايجاد تغييرات ناسالم در حريمخانواده، نامن نمودن فضاي رواني جامعه،هنجار شكني از ارزشهاي مورد قبولمردم و بسياري ديگر از اين موارد كه ازسوي نظام سلطه در مورد ايران دنبالميشده است تا ثبات سياسي و هنجارهايفرهنگي و ملي و اجتماعي را متزلزلنمايند و اذهان پوياي نسلهاي جوانجامعه را به سمت و سوي حواشي دنياي غربببرند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]گفتني است در پي آگاه سازي و اطلاعرسانيبه عموم جامعه درباره جنايات مجازي شبكه مضلين همايشي با عنوان "يككليكتا گمراهي " در تهران برگزار شد.[/JUSTIFY]
تاكنون تماسهاي فراواني ازسوي مردماستانهاي مختلف كشور نسبت به برگزاري اين همايش با جبههمتحدوبلاگنويسان ـ مجري همايش "يك كليك تا گمراهي " ـ جهت برگزاري اينهمايشدر استانهاي مختلف دريافت شده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]____________