با اعلام معاونت آموزشي دانشگاه پيامنور، از نيمسال اول89- 88 رعايت پيش نياز و هم نياز و رعايت سقف واحد لازمالاجرا بوده و پاسخگويي مسئوليت اجراي آن به عهده دانشجو و كارشناسانآموزشي مراكز استاني ميباشد.
به گزارش ايسناطي ارسال بخشنامه قائم مقام رييس و معاون آموزشي و سنجش دانشگاه پيام نوربه واحدهاي اين دانشگاه، با تاكيد بر رعايت پيش نياز و هم نياز و رعايتسقف واحد، آمده است: با توجه به اينكه تعداد كثيري از دانشجويان به اشتباهو عدم دقت كارشناسان مراكز، موارد فوق را از نيمسال پاييز 85-86 تا بهار87-88 رعايت نكردهاند و دچار مشكل شدهاند مقرر شد با نظر مساعد و فقط باحداكثر سه نيمسال عدم رعايت پيش نياز و هم نياز و مازاد بر سقف از اوليننيمسالي كه دانشجويان مغاير مقررات آموزشي انتخاب واحد نمودهاند تانيمسال دوم 87-88 بلامانع ميباشد.
در ادامه اين دستورالعمل آمده است:بقيه نيمسالها بايد طبق مقررات حذف و گذرانده شود. همچنين از نيمسال اول88-89 پيش نياز و هم نياز و رعايت سقف واحد لازم الاجرا بوده و پاسخگوييمسئوليت اجراي آن به عهده دانشجو و كارشناسان آموزشي مراكز استاني ميباشد