رئیسمرکز تحقیقات و مطالعات سازمان سنجش گفت: این سازمان با توجه بهدرخواستهای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، اساتید و دانشجویان اقدام بهتدوین و انتشار مجموعه سئوالات و پاسخهای تشریحی بیش از 20 رشته امتحانیآزمون کارشناسی ارشد کرده است.
کوروش پرند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضرکتابهای مجموعه مدیریت 1 و 2، مهندسی صنایع، سیستمهای اقتصادی و مجموعهعلوم اقتصادی و حسابداری به چاپ رسیده است.
رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات سازمان سنجش آموزش کشورگفت: این کتابها حاوی مجموعه سئوالات و پاسخهای تشریحی این رشته ها از سال1385 تا 87 و همچنین حاوی CD سئوالات آزمون ارشد از سال 79 است که امکانبرگزاری آزمون نیز در این نرم افزار فراهم شده است.
وی اظهار داشت: این کتاب شامل دو پیوست است. در پیوستاول آمار ثبت نام کنندگان، شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان نهایی آزمون ثبتشده است. همچنین میانگین نمرات پذیرفته شدگان نیز به تفکیک دوره و دانشگاهدر این کتاب آمده است.
پرند اضافه کرد: در پیوست شماره دو کتاب نیز آخرین سرفصلهای امتحانی درج شده است