کات یعنی خفه شو!

بخش دو (انتخابات، به کروبی رای میدهم )

هیس! ساکت! حرف نزن! (به عبارتی خفه شو) تا فقط احمدینژاد را از سر راه برداریم، آنوقت حرف بزن.

اینها حرفهای برخی از خوانندگان وبلاگم هست که در پاسخ به پست قبلیام در ایمیلها و کامنتها برایم نوشتند.
اتفاقآ حالا وقت حرف زدن است نه آنوقتی که کار از کار گذشت و از چاله توی چاه افتادیم.

من معنی این همه تعصب بر روی یک کاندیدا را نمیفهمم!
چهاتفاقی افتاده که چشممان را بهروی واقعیت میبندیم و فقط دوست داریمقربان صدقهی فردی شویم که نمیدانیم قرار است برای ما چکار کند؟ او کهقبلآ هم امتحانش را پس داده.

به من چه ربطی دارد که قشر عظیمی از هنرمندان دنبال یک کاندیدا راه افتادهاند؟ مگر من باید حرفهای دیگران را نشخوار کنم؟
این چهار سال این هنرمندان کجا بودند؟ چرا سکوت کرده بودند؟
میگویند تریبون در دستشان نبوده، یعنی امکاناتشان از من و توی بلاگر کمتر بوده؟

برخی میگویند آنزمان فضا اینگونه بوده و نباید فکر کنی که میر حسین موسوی همان میر حسین موسوی است.
اتفاقآدر تمام دنیا زمانی که میخواهند فردیرا به مقام برسانند از دورانکودکیاش تحقیق میکنند تا زمانیکه قرار است بر مسند قدرت بنشیند.

یعنی میگویید سکوت کنیم و دوباره چهار سال از عمرمان را بگذاریم برای امتحان و تست گرفتن از یک شخص تا ببینیم تغییر کرده یا نه!؟

متاسفانه باید بگویم خیلی زود شستشوی مغزی میشویم و چشممان را به روی حقیقت میبندیم و دنبال یکی راه میافتیم.
نمونهاش همین مناظره رو در روی احمدی نژاد با موسوی.
حرفهای دیشب احمدی نژاد همان حرف هایی بود که من ِ بلاگر، آنزمان که با ناممستعار وبلاگ مینوشتم را میزدم و خودم را هم مبارز و آزادیخواه قلمدادمیکردم.
چه اتفاقی افتاده که حالا وقتی احمدی نژاد پتهی دیگران روی آب میریزد همه به خشم میآیند و در مدح میر حسین مینویسند؟
از قدیم گفتهاند «نبین کی میگه، ببین چی میگه»
حالاآن شخصی که شعاع دیدش تا نوک دماغاش بیشتر نیست منرا متهم میکند بهحمایت از احمدی نژاد. تجربه ثابت کرده که برای برخی باید توضیح داد، نه آنحکایت عاقل و بالاشاره است، باید گاهی مناره هم نشان داد.

برایمن سوال است که چطور افراد و گروههایی از داخل نظام که تا قبل از اینظاهرآ هیچ دیدگاه مشترکی نداشتند همه با هم از موسوی حمایت می کنند!؟ خیلیاز آنها همان کسانی هستند که همین قشر روشنفکر و دانشجوی طرفدار موسوی درتقابل با آنها قرار داشتند. قرار است موسوی منافع همهی این گروهها راتامین کند؟

آنهایی که با زدن برچسب "تحلیل آبکی" روی نوشتههایانتخاباتی من برای خودشان توجیهی برای نشنیدن صدای مخالف دست و پا میکنندچرا به جای برچسب زدن بحث نمیکنند؟ جالب اینجاست که لحن و آی پی اینافراد آشناست ولی با اسم و آدرس ایمیلهای جدید برایم پیغام میگذارند!
اگر کسی واقعآ حرفی برای گفتن دارد و به آن ایمان دارد چرا خودش را پنهان میکند؟

× توضیح تیتر:
درفیلم ناصرالدینشاه آکتور سینما، میرزا ابراهیمخان عکاسباشی در حالفیلمبرداری از ناصرالدینشاه است که دارد با وزیرش صحبت میکند میرزاابراهیمخان عکاسباشی، به اصطلاح کات میدهد و ناصرالدین شاه زیر لب غرمیزند: کات، یعنی خفه شو.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]