سایت الف گزارش داد
اظهارنارضایتی رهبر معظم انقلاب ازبرخی تلاشها برای تخریب میرحسین ودیگر نامزدها/رشدچشمگیر آرای موسوی
قلم- سایت اصولگرای الف گزارش داد که هفته گذشته شنیده شده رهبر انقلاب ازبرخی تلاشها برای تخریب مهندس موسوی و دیگر نامزدها شدیدا اظهار نارضایتیکردهاند.

به گزارش قلمنیوز، در ادامه مطلب منتشر شده از سوی اینسایت آمده است: در پایان دومین هفته رقابتهای انتخابات، اخبار از رشدچشمگیر آرای مهندس موسوی در نظر سنجیها، امیدوار شدن ستادهای کروبی ورضایی و آغاز تبلیغات جدی ستاد آقای احمدینژاد حکایت دارد.

هفته گذشته شنیده شده رهبر انقلاب از برخی تلاشها برای تخریب آقای موسوی و دیگر نامزدها شدیدا اظهارنارضایتی کردهاند.

پیشاز این از قول رهبر معظم انقلاب بارها اعلام شده بود که ایشان بر روی هیچمصداقی اشاره نمیکنند اما نظر اکیدشان، برگزاری انتخاباتی پرشور بامشارکت حداکثری مردم است.


قلم