باشگاه استقلال تا اينجاي كار فصل نقل و انتقالاترا خوب استارت زده است. با جذب محمد محمدي و ماندگار شدن وحيد طالبلو فقطوضعيت دروازهبان سوم نامشخص است. از ميان اشكان نامداري و ايمان صادقي يكنفر از ليست خارج ميشود. خود نامداري براي تمديد قرارداد مشكلي ندارد وحاضر شده سكونشين باشد، اما مشكل اينجاست تمايل كادرفني استقلال براي حفظصادقي جوان و باآتيه بيشتر است، البته بايد ديد آيا اين گلر جوان حاضرميشود، يك فصل كامل زير سايه طالبلو و محمدي قرار گيرد يا خير. با مشخصشدن اين موضوع پرونده دروازهبانهاي استقلال بسته خواهد شد، اما در خطدفاع هادي شكوري ماندني شد. او كه مدعي بود از امارات و قطر پيشنهاد داردپس از مذاكره با واعظ توافق كرد تا فصل آينده هم بماند. پژمان منتظري همكه بازيكن آزاد است به توافق رسيد و پس از بازگشت از كرهشمالي ثبتميكند. منهاي اين دو نفر وضعيت سه مدافع ديگر هنوز نامشخص است. بيژنكوشكي فعلا مصدوم است. ميگويند مرفاوي او را نميخواهد و باشگاه هم هنوزبراي تمديد قرارداد كوشكي پيشقدم نشده است. پيروز قرباني هم قراردادش تمامشده. در خصوص او هم گفته ميشود با سرمربي جديد مشكل دارد و در ليستخروجيها جاي گرفته است. اگر ديديد كاپيتان دوم استقلال فصل آينده به پاسهمدان يعني تيمي كه عليرضا منصوريان سرمربي آن ميشود رفت چندان تعجبنكنيد. مورد بعدي در خصوص قرباني اينكه مقصد فصل آينده او هر كجا كه باشدقطعا پرسپوليس نيست.
برخلاف شايعات مطرح شده پيروز نميتواند بهپرسپوليس برود. اول اينكه براساس تفاهمنامه استقلال و پرسپوليس از يكديگربازيكن نميگيرند. جدا از اين پرسپوليس از شش سهميه موجود پنج سهميه را پركرده و تنها يك جاي خالي ديگر دارد كه بسيار بعيد است آن را با جذب قربانيبسوزاند، چرا كه نيازي به مدافع جديد ندارد. ابراهيم تقيپور هم چنينشرايطي دارد. او قرارداد ندارد و بازيكن آزاد است. گفته ميشود ابومسلمبراي خريد او پيشقدم شده، اما هنوز قضاوت در مورد رفتن يا ماندن تقيپورهم زود است. حنيف عمرانزاده از پاس همدان هم تنها بازيكن تازهوارداستقلال در خط دفاعي است. با جذب كيانوش رحمتي از سايپا و حفظ حسين كاظميكه قرارداد دارد مشكلي در هافبك دفاعي استقلال ديده نميشود.
ناممهرداد پولادي و يدا... اكبري هم در سبد خريد پاس همدان ديده ميشود و حتيشنيده شده قرارداد داخلي هم ثبت كردهاند. خسرو حيدري هم ماندني است. همينطور اميرآبادي و هاشم بيگزاده، اما وضعيت ميثم منيعي نامشخص است. در مورداو هم گفته ميشود كه شايد به تيم سابق خود يعني پاس برگردد. خصوصا كهپاسيها جواد شيرزاد را در فولاد خوزستان ميبينند. بازگشت فرزاد مجيدي همبسيار جدي مطرح است. توافق براي تمديد قرارداد مجتبي جباري و ماندگار شدنفابيو جانواريو بهترين خبر براي تقويت خط مياني است. مهدي شيري هم كه جذبشده و فقط بايد مشكلش را با النصر عربستان حل و فصل كند. مهدي كريميان وايمان مبعلي هم به عنوان دو گزينه جدي استقلال براي فصل بعد هستند كه گفتهميشود درصد آبيپوش شدن آنها بسيار زياد است. اگر استقلال موفق شود ايندو نفر را هم جذب كند خط مياني فوقالعادها پيدا خواهد كرد. به اين جمعرينالدو مصدوم در فصل گذشته را هم بايد اضافه كرد. مجيدي هم كه همان روزاول با استقلال سفيد تمديد كرد. بزرگترين خريد استقلال در خط حمله هم بهجذب رضا عنايتي برميگردد. آرش برهاني و سياوش اكبرپور را هم بايد ماندنيدانست. جدايي علي عليزاده، بازيكن اوتانداز استقلال هم حتمي است. مسكرمان يا تراكتورسازي مقصد بعدي او خواهد بود. عليرضا عباسفرد و احمدخذيراوي هم گفته ميشود در ليست مازاد قرار دارند. البته با جدايي عليزادهكه به دليل تراكم بالاي خط حمله تصميم به رفتن گرفته است شايد ميانعباسفرد و خذيراوي يكي ماندگار شود كه اينجا هم تمايل كادرفني در موردمهاجم جوان و جنوبي بيشتر است.
ناگفته نماند شايعات و اخبار غير رسميهم پيرامون حضور نفراتي چون مرتضي اسدي مدافع صباي قم، افشين چاووشي مهاجمداماش، محمد نصرتي مدافع النصر امارات، محمد نوري هافبك صبا، علي سامرهمهاجم عجمان و ستار زارع هافبك برق شيراز هم شنيده ميشود كه احتمالا دراولويت دوم خريد قرار دارند.


منبع:روزنامه گل