این نرم افزار نیست بلکه ترفنده

مشاهده مستقیم اشعه مادون قرمز یا Infrared با استفاده از دوربین موبایل

اشعهمادون قرمز معادل عبارت Infrared است که به نام تابش فروسرخ نیز شناختهمیشود. این اشعه در علم فیزیک به قسمی از طیف امواج الکترومغناطیسی گفتهمیشود که طول موج آنها بلندتر از دامنه نور مرئی و کوتاه تر از دامنهامواج رادیویی باشند. همگی ما نیز با کاربردهای مادون قرمز آشنا هستیم.کاربردی ترین استفاده از اشعه مادون قرمز در کنترل از راه دور یا ریموتدستگاه های الکترونیکی نظیر تلویزیون است. همچنین با قابلیت Infrared درگوشی های تلفن همراه نیز آشنا هستید که توسط همین اشعه تبادل اطلاعات صورتمیگیرد. هم اکنون قصد داریم ترفندی جالب را در زمینه کاربرد اشعه مادونقرمز برای شما بازگو کنیم که بسیار کاربردی نیز هست. همانطور که میدانیداشعه مادون قرمز با چشم انسان قابل روئیت نیست، چرا که گستره طول موج آنفراتر از طول موج قابل مشاهده انسان است. اما فرض کنید از ارسال اشعهمادون قرمز توسط دستگاه ریموت کنترل تلویزیون خود اطمینان ندارید و مطمئننیستید که دستگاه به خوبی کار میکنید. حال چه باید بکنیم؟ چرا که با چشمخود نمیتوانیم این اشعه را مشاهده کنیم و از وجود آن مطمئن شویم. بااستفاده از این ترفند میتوانید بدون نیاز به تجهیزات مخصوص مشاهده ایناشعه به وجود آن پی ببرید!برای اینکار شما فقط و فقط به یک دوربین دیجیتال که میتواند دوربین موجود بر روی موبایل تان نیز باشد نیاز دارید.

ابتدا دوربین را روشن کنید.

سپسدستگاه تولید کننده اشعه مادون قرمز که به عنوان مثال آن را دستگاه کنترلاز راه دور تلویزیون فرض میکنیم را در جلوی لنز دوربین قرار دهید.

اکنون کلیدهای روی ریموت کنترل را فشار دهید تا اشعه ساطع شود. اکنون صفحه دوربین را نگاه کنید!

خواهید دید که به محض تولید اشعه نور سفید درخشانی بر روی صفحه دوربین از جانب ریموت کنترل نمایان میشود!

ایننور همان اشعه مادون قرمز تولید شده از جانب ریموت کنترل است با چشم انسانقابل مشاهده نیست و تنها به وسیله دوربین دیجیتال شما قابل روئیت است.

همچنین دقت کنید دستگاه ریموت کنترل شما باتری سالمی داشته باشد.درتوجیه علمی این موضوع میتوان گفت سنسور دوربینهای دیجیتال قادر به دریافتاشعه مادون قرمز است، در صورتی که چشم انسان تنها میتوان طول موجی معادلبا 380 تا 750 نانومتر یا همان نور مرئی را درک کند