اعتباریان ادامه داد: طرح در مرحله مقدماتی است و در حال انجام امور پژوهشی و مطالعه جوانب مختلف آن هستیم ضمن اینكه...

حمید اعتباریان سریال گمشدگان را بر اساس اصول فرهنگ ایرانی برای صدا و سیما تولید میكند.
اینتهیهكننده سینما ضمن تشریح آخرین فعالیتهای خود گفت: قصد دارم تا درصورت موافقت صدا و سیما مجموعهای تلویزیونی را كه شباهتی به سریال لاست(گمشدگان)دارد بسازم.
وی افزود: طرح اولیه فیلمنامه را با همكاریعلیرضا معتمدی آماده كردیم و به صدا و سیما ارسال شده است و مسوولان صدا وسیما نیز از این طرح ابراز رضایت كردهاند.

اعتباریان ادامه داد:طرح در مرحله مقدماتی است و در حال انجام امور پژوهشی و مطالعه جوانبمختلف آن هستیم ضمن اینكه این پروژه قابلیت آن را دارد تا پخش آن چهار سالبه طول انجامد.
این تهیهكننده سینما افزود: برای هر فصل از اینسریال چند فیلمنامهنویس مشاركت خواهند كرد و سعی وافر داریم كه سریال بافرهنگ اصیل ایرانی نزدیك باشد.
اعتباریان گفت: داستان این سریال مانند سریال لاست در یك منطقه خاص اتفاق میافتد اما شرایط آن كاملاَ ایرانی است.

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ