چند نکته مفید برای افرادی که در حال تحصیل هستند وجود دارد که در یادگیری سریع سر کلاس درس تأثیر بسزایی دارد که عبارتند از:

1-پیش مطالعه هر درس قبل از رفتن به کلاس؛ سعی کنید شب قبل از درس و یا قبلاز کلاس درس در همان روزی که باید آن درس را بخوانید حدود پنج دقیقه درسیکه تا کنون نیاموخته اید را مطالعه کنید، عنوان درس، سرتیترها و یک مرورکلی به همراه رسم الگوی یادآوری به صورت خلاصه کمک شایانی به فهم بهتر درسدر کلاس دارد. مثلاً موضوع درس را می نویسید سپس شاخه های اصلی و فرعی رابا توجه به نکات درس رسم می کنید.

2- تمرکز کامل در کلاس درس باوضعیت گیرا و پذیرا هم از لحاظ جسمی و بدنی و هم از نظر روحی و ذهنی ویادداشت برداری از نکات مهم که معلم به آن اشاره می کند، منظور از وضعیتگیرا و پذیرا از نظر جسمی رعایت اصول صحیح نشستن و از نظر ذهنی، پیشمطالعه است.

3- مرور هر درس بعد از کلاس و تکمیل یادداشت ها؛بلافاصله بعد از کلاس حدود پنج دقیقه به مرور مطالب می پردازید و الگوییادآوری را که از قبل رسم کرده اید تکمیل می کنید و یکبار همه ء آنها رامرور می کنید.

4- مرور الگوی یادآوری درسهای قبلی که تاریخ مرورآنها فرا رسیده است؛ قبل از شروع به خواندن درس جدید به الگوهای یادآوریرجوع می کنید و الگوهایی که تاریخ مرور آنها فرا رسیده است را مرور میکنید و بعد به سراغ درس جدید می روید. مرور مقدم بر خواندن است. سعی کنیدبه این نکات اهمیت دهید و با اجرای آنها همه درس را در کلاس یاد بگیرید.

برگزیده از کتاب چگونه ذهن برتر داشته باشیم؟