مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح شاداب سازی مدارس دخترانه با کمک سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خبر داد.

مهریسویزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برهمین اساس نقشههای مدارس جدید الاحداث دخترانه باید با نظارت دفتر امور بانوان طراحی شودو ما نیز در جریان امور ساخت این مدارس باشیم.

طرح شاداب سازی یااستتار در مدارس دخترانه در سال ۸۴ برای اولین بار مطرح شد و هدف از اجرایاین طرح تحکیم بنیادهای اعتقادی دختران، التزام منطقی آنها به حجاب وارتقاء سطح جسمانی و روانی دانش آموزان به منظور افزایش کیفیت آموزشیمدارس عنوان شد.

تاکنون این طرح به دلیل کسری بودجه آموزش و پرورش در تعداد کمی از مدارس آن هم به صورت ناقص پیاده شده است.
در صورت اجرای این طرح دانش آموزان دختر می توانند در مدارسی که کاملاً استتار شده اند بدون حجاب تردد کنند.

مدیرکلامور بانوان وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که چرا در چهار سالگذشته این طرح را پیاده نکردید، گفت: درست می گویید، اگر از روز اول اینکار را کرده بودیم تاکنون تعداد زیادی از مدارس جدید الاحداث طبق طرحشاداب سازی مدراس بنا شده بود.

سویزی با بیان اینکه طرح شاداب سازیبا الویت مدارس دخترانه راهنمایی و متوسطه شهرهای بزرگ صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: این طرح را در سال جاری دنبال خواهیم کرد.
پیش از این نیزوزیر آموزش و پرورش محرم سازی مدارس را یکی از الزامات نظام تعلیم و تربیتجمهوری اسلامی ایران عنوان کرده و گفته بود: این اصل باید در مدارس رعایتشود و معلمان و دانش آموزان ما باید در مدارس در چارچوب ملاحظات شرعیآزادی عمل داشته باشند.


مهر