دلایل ترسناک بودن ربات ها

ربات ها انسان را بیکار میکنند

جامجم آنلاین: تکامل رو به رشد ربات ها در دنیای مدرن نگرانی بسیاری ازمتخصصان علوم رباتیک را برانگیخته است و بر همین اساس یکی از نشریههایعلمی به بررسی دلایل نگران کننده بودن تکامل ربات ها برای انسان پرداختهاست.
شنیدن نام ربات هایی مانند رومبا و آسیمو ، ترس و وحشتی برابر نامربات ترمیناتور در انسان ایجاد نمی کند اما با توجه به اینکه ربات رومباکه وظیفه تمیز کردن سطوح را به عهده دارد توسط سازنده ربات های جنگی ونظامی تولید شده است، می تواند اندکی ترس را از سرنوشت انسانها دررویارویی با ربات ها به وجود آورد.
صنعت امروزه رباتیک از تولید صرفربات های تمیز کننده، پرستار و اسباب بازی گذشته است در حالیکه کشورهاییمانند ژاپن و کره در حال تولید ربات هایی به منظور نگهداری از جمعیتگسترده سالمندان خود هستند، کشوری مانند ایالات متحده بر روی تولید هزارانربات جنگاور تمرکز کرده تا بتواند در میدانهای رزمی مدرن نیز شرکت داشتهباشند در عین حال بسیاری از افراد با تجهیز خود به ابزارهای رباتیک بدنقصد دارند خود و توانایی بدن خود را به نسل آتی ربات ها نزدیک سازند.
رباتها چه انسان نما باشند، چه نباشند و چه در جهت رفع نیازهای انسان باشند یابه منظور کشتار و تخریب تولید شده باشند، در آینده ای نه چندان دور برایانسانها خطرساز خواهند شد. سایت علمی لایو ساینس طی مقاله ای جالب بهبررسی 5 دلیل مهم پرداخته است که انسانها بر اساس آن باید از ربات ها هراسداشته باشند.

انسان به ربات وابسته می شود: ورودربات ها به زندگی انسان نیازمند زور و جبر نیست. میزان کشش انسانها بهاشکال مختلف و جذاب ربات های مختلف و رنگارنگ که به صورت مداوم در حالتکمیل و ارتقا هستند، حقیقتی است که طی ماههای جاری به وضوح مشاهده میشود. مغز در احساس صمیمیت انسان با ربات هایی مانند ربات های شبه کودکمقصر است، زیرا انسانها برای ادراک چهره های مختلف و احساساتی شدن دربارههر موضوعی توانایی بالایی دارند.
حتی اگر آن موضوع یک ماشین و یا یکعروسک باشد با این حال این ماشینها نیاز دارند یکی از مهمترین موانع خودرا برای ربودن کامل قلب انسانها از سر راه خود بردارند. ربات ها بایدظاهری مشابه انسانها داشته باشند تا چهره زمخت و چشمهای شیشه ای آنهاانسان را نهراساند امری که اغلب دانشمندان رباتیک در تلاشند به آن دستیابند.

انسان می تواند با ربات ارتباط عاطفی برقرار کند: متخصصان از اینکه در آینده ای نه چندان دور انسانها با ربات ارتباط عاطفی برقرار کنند، اصلا متعجب نخواهند شد.
شایداین پدیده به نظر غیر واقعی به نظر بیاید اما با توجه به اینکه در حالحاضر بسیاری از کاربران از طریق اینترنت به ارتباط با دیگر افراد پرداختهو از طریق نرم افزارهای مختلف با دوستهای مجازی خود به گفتگو می پردازند،تصور اینکه یک ربات فلزی با داشتن حس لامسه و بینایی و صدایی مشابه صدایانسان روزی جایگاه دوست، برادر، خواهر، معلم و ... را برای انسانها پرکند، امری غیر ممکن نخواهد بود.

ربات ها انسان را بیکار می کنند:هر کاری که انسانها از پس انجام آن برآیند، ربات ها به نحو بهتری قادر بهانجام آن خواهند بود در حالیکه انسانهای امروزی هنوز جایگاه مطلق خود رابه دست نیاورده اند، ربات ها جایگاه خود را به عنوان فضانورد و کاوشگری کهمی تواند در سخت ترین شرایط در خارج از زمین به مطالعه بپردازد به ثبترسانده است. انجام کارهای مختلف، از سری کاریهای کارخانه ای تا ایجادتوالی ژنتیکی در ازمایشگاه ها و انجام انواع جراحیهای پیچیده را می توانبه راحتی و اطمینان به ربات ها سپرد. در حال حاضر به دلیل محدودیت هوشمندیدر ربات ها، میزان استفاده از این ماشینها به عنوان نیروی کار نیز بامحدودیت مواجه است. محدودیتی که با تکامل ثانیه به ثانیه ربات ها کمرنگترشده و رنگ می بازد.

ربات ها کشنده خواهند بود:فیلمنامه ای که بر اساس آن ربات ها علیه سازندگان خود قیام می کنند شایدکم جذابیت ترین همخوانی جهان تخیلی ربات ها و جهان واقعی انسانها باشد. باتوجه به هزاران رباتی که در کشورهای مختلف توسط انسانها مورد مصارف جنگیقرار گرفته اند، نمی توان گفت که احتمال تبدیل این فیلمنامه به واقعیتوجود ندارد. کشته شدن سربازان در آفریقای جنوبی توسط ربات های ضد هوابردخودکار یکی از کوچکترین نشانه ها در احتمال آغاز چنین مقابله ای است.متخصصان امروزه به صورت جدی در حال بررسی چگونگی تغییر قوانین میدانهایجنگی توسط سربازهای رباتیک هستند. همچنین علاوه بر آمریکا که در جنگهایاخیر خود به میزان گسترده ای از ربات ها استفاده کرده اند، انگلستان نیزدر حال تولید شبکه ای ماهواره ای است تا با استفاده از آن بتواند تمامیربات های نظامی و جنگی خود را با استفاده از آن هدایت و فرماندهی کند.

ربات ها تهدیدی برای نسل آینده انسان:انسان امروزی در حال افزودن هر چه بیشتر تجهیزات الکترونیک و رایانه ها بهابزار مورد استفاده روزانه خود است. این پدیده را می توان در جامعه و درمیان افرادی که در حال بازی با آی فونها و یا در حال گوش دادن به موسیقیهستند، اندامهای مصنوعی رباتیک، چشم بایونیکی و دیگر تجهیزاتی که برایارتقا توانایی های جسمانی انسان ارائه شده است به خوبی مشاهده کرد ازمنظری دیگر ربات ها از هر جنبه ای در حال ارتقا هستند، راه رفتن، سخن گفتنو حتی یادگیری. انسان و ربات به تدریج شباهتهای بیشتری با یکدیگر پیدا میکنند و در مقطعی از زمان شاید دیگر هیچ تفاوتی میان آنها وجود نداشته باشددر چنین شرایطی است که انسانها از ادغام شدن با ربات ها واهمه ای نخواهندداشت.