پدر رباتیک ایران:
نحوه کنونی حمایت از صنعت منجر به حفظ عقب ماندگی شده است

تبریز - خبرگزاری مهر: پدر رباتیک ایران نحوه کنونی حمایت از صنعت را منجر به حفظ عقب ماندگی علمی و صنعتی در کشور ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،
پرفسور کارولوکس
صبح پنجشنبه در جمع دانشجویان شرکت کننده در نخستین دوره مسابقات رباتهایمسیریاب در تبریز افزود: برخی حمایت هایی که از صنعت می شود منجر به حفظتکنولوژی عقب مانده فعلی شده و دانایی ایجاد نکرده است.
وی تاکید کرد: همچنان که برای تولید خودرو خط تولید آنرا ایجاد میکنیم برای تولید دانایی نیز باید خط تولید دانایی راه اندازی کنیم.
ایناستاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه باید همهامکانات جامعه در جهت تولید دانش و دانایی بسیج شود، افزود: باید دورانگذار از صنعتی به نیمه صنعتی را با تجربهای که از گذشته داریم با موفقیتپشت سر بگذاریم.
پرفسور کارولوکس با اعلام اینکه در دانشگاه ها باید بهدانشجویان تولید دانایی را آموزش دهیم، اظهار داشت: هدف از آموزش در جامعهباید تحقیق و تولید دانایی باشد.
پدر رباتیک ایران با بیان اینکه بودجهپژوهشی کشور در مقایسه با کشورهای عقب مانده هم کمتر است، گفت: به رغمانگیزه زیاد در بین مردم جامعه برای بدست آوردن علم و دانش این میزانبودجه نه تنها در مقایسه با کشورهای پیشرفته بلکه در مقایسه با کشورهایغیر پیشرفته هم کم است.
پدر رباتیک ایران با اشاره به از دست دادن فرصتهای طلایی در دوران گذشته در کشور افزود: پدران ما در زمان گذار از دورهنیمه صنعتی به دوران صنعتی تنها غفلت را برای ما به ارث گذاشتهاند.
ویهشدار داد: نباید این تجربه تلخ را ما در دوران گذار از صنعتی به فراصنعتی تکرار کنیم چرا که جبران آن در آینده سخت و جبران ناپذیر خواهد بود.
پرفسورکارولوکس تاکید کرد: ما باید در دانشگاهها به دانشجویان خود بیاموزیم کهدانستههای خود را عملی کنند و خودشان به جای اینکه استخدام شوند شرایطاستخدام شدن را ایجاد کنند و بنگاه جدیدی تاسیس کنند.

[HIGHLIGHT=#ffff00]
منبع " خبرگزار[/HIGHLIGHT]ي مهر "