کاندیدا ها بهمصاف هم ميروند
خبرگزاري فارس: مناظره تلويزيوني چهار كانديداي رياست جمهوري از روز 12 خردادماه آغاز ميشود.

بهگزارش خبرنگار راديو و تلويزيون فارس، مناظره تلويزيوني 4 كانديداي دهمينانتخابات رياست جمهوري از روز 12 خردادماه آغاز ميشود كه بهطور مستقيماز تلويزيون به روي آنتن خواهد رفت.
بنابراين گزارش در هر كدام ازاين برنامهها كه چندي پيش ترتيب آنها از طريق قرعهكشي اعلام شد،كانديدها 90 دقيقه فرصت دارند تا با يكديگر به چالش بنشينند.
همچنين بنابر اعلام سيدعزتالله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما، مناظره كانديدها از 12 شبكه راديويي و تلويزيوني پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار فارس، جدول پخش مناظرههاي تلويزيوني كانديدهاي دهمين انتخابات رياست جمهوري به شرح زير است:

** مناظره بين «مهدي كروبي» و «محسن رضايي» روز 12 خردادماه ساعت 22:30 تا ساعت 24 از شبكه سه سيما پخش خواهد شد.

**مناظره بين «ميرحسين موسوي» و «محمود احمدينژاد» روز 13 خردادماه ساعت 22:30 تا 24 از شبكه سه سيما پخش خواهد شد.

**مناظره بين «ميرحسين موسوي» و «محسن رضايي» روز 14 خردادماه ساعت 22:30 تا 24 از شبكه سه سيما پخش خواهد شد.

**مناظره بين «محمود احمدينژاد» و «مهدي كروبي» روز 16 خردادماه ساعت 22:30 تا 24 از شبكه سه سيما پخش خواهد شد.

**مناظره بين «ميرحسين موسوي» و «مهدي كروبي» روز 17 خردادماه ساعت 22:30 تا 24 از شبكه سه سيما پخش خواهد شد.

**مناظره بين «محمود احمدينژاد» و «محسن رضايي» روز 18 خرداد ماه ساعت 22:30 تا 24 از شبكه سه سيما پخش خواهد شد.

دركنار مناظرههاي تلويزيوني كانديدها، شبكه دو در برنامه «گفتوگوي ويژهخبري»، شبكه چهار در «برنامه پاسخ به كارشناسان» و شبكه جهاني جامجم بادو برنامه «ايرانيان خارج از كشور و مستند» ميزبان كانديداها خواهند بود.

منبع فارس