هشدار فرماندهي ارتش لبنان درباره خطر شبکه هاي جاسوسي اسراييل
بيروت-فرماندهي ارتش لبنان روز شنبه با صدور بيانيه ايي درباره خطر شبکه هايجاسوسي اسراييل در لبنان به نظاميان اين کشور هشدار داد.

بهگزارش ايرنا از بيروت، در بيانيه فرماندهي ارتش لبنان خطاب به نظاميان اينکشور آمده است: با آگاهي شما مي توان از نفوذ اسراييل در جامعه لبنانجلوگيري کرد.
اين بيانيه با اشاره به اطمينان خاطر مردم به تشکيلاتنظامي و امنيتي لبنان در مبارزه با شبکه هاي جاسوسي اسراييل مي افزايد: درکشف، شناسايي و دستگيري شبکه هاي جاسوسي اسراييل در لبنان پيشرفت هاي مهميحاصل شده است.
در اين بيانيه آمده است: به نظر مي رسد که نفوذ شبکههاي اسراييل در لبنان گسترده بوده و کندي کشف و شناسايي بيشتر شبکه هايجاسوسي اسراييل خطر اين رژيم عليه امنيت،
ثبات و وحدت ملي لبنان را افزايش مي دهد.
اينبيانيه همچنين مي افزايد: اسراييل در برابر شکست هاي سال 2000 و تابستان2006 خود در لبنان سکوت نخواهد کرد و با استفاده از مزدوران خود در لبنانتلاش خواهد کرد که در صحنه داخلي لبنان نفوذ بيشتري کرده تا با ايجادتفرقه بين لبناني ها شکست خود را به پيروزي تبديل کند.
در اين بيانيهآمده، شرايط سياسي ناآرام سال هاي اخير لبنان فضاي مناسبي به وجود آورد تادشمن صهيونيستي با وعده هاي مادي و يا دادن وعده تابعيت اسراييلي، افرادداراي نفس ضعيف را جذب و از آنان براي نفوذ و جاسوسي در جامعه لبناناستفاده کند.
تشکيلات نظامي و امنيتي لبنان با همکاري مقاومت طي چندماه گذشته بيش از 12 شبکه جاسوسي رژيم صهيونيستي و حدود 60 نفر از اعضايآن شبکه ها را دستگير کرده که در ميان آنها يک افسر عالي رتبه ارتش لبنانوجود دارد.

ایرنا