رمان دو جلدي الهه ناز

الهه ناز سرگذشت دو خواهردوقلوي زيبا، دلشكسته و عاشق،گيتي و گيسوست. در اين جلد گيتي بزرگ تر بنابه حس مسئوليت مي خواهد با چنگ و دندان گيسو، اين يادگار خانوادگي، را بهخوشبختي نزديك و نزديك تر سازد. بنابراين به جاي او پرستاري از بيماري رابه عهده مي گيرد. با ورود اين فرشته الهي به قصر بلورين منصور كه دستگلچين روزگار او را نيز بارها محك زده، بازي ديگر تقدير شروع مي شود. آنزمان كه عشق مفهوم مي يابد و غنچه اي در حال شكوفا شدن است، آتش حسادتمهره اين بازي را كيش و مات مي كند و جلد دوم الهه ناز ورق مي خورد.رمان الهه ناز (جلد اول)[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

بامهر داغي كه با پايان نگاه تو، پايان اميدها و آمال تو و پايان ضربان قلبمهربان تو بر دلم زده شد، و خدا مي داند كه براي من دردآورترين لحظه ايبود كه تجربه كردم، به هر آنچه آرزو كردم و خواستم رسيدم. اما به خالق عشققسم هرگز نمي خواستم از سنگ مزار تو، پلي براي رسيدن به روياهايم بسازم.فقط كسي را مثل او آرزو كردم كه اي كاش نمي كردم و تو بيرحمانه پرپر نميشدي. خدا مي داند كه من و او در اين فراق چگونه سوختيم. چون مي دانم كههميشه دوست داشتن را وراي عشق مي دانستي، تا آنجا كه در توان داشتمخالصانه پروانه گشتم و دور شمع وجودش چرخيدم. اينكه حال تقدير براي منسوختن را رقم زده يا ماندن، حكايتي است كه ....

رمان الهه ناز (جلد دوم)

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم

بخش نهم

بخش دهم