متاسفانه اکثر مردم آنچنان در حال تلاش و تقلایجسمی برای گذراندن امور زندگی هستند که فرصت نمی کنند به دنبال جواباینگونه سئوالات بگردند و با خود بیندیشند که چرا تاکنون زندگی خوبینداشته اند و چگونه می توانند یک زندگی عالی و موفق را برای خود ایجادنمایند؟

آنها افراد موفق را خیلی خوش شانس تصور می کنند ونمی دانند که موفقیت و خوشبختی نیز مانند هر کاری در این جهان اصولی داردو دلیل پیروزی انسانهای موفق فقط آشنایی با این اصول و کاربرد دقیق آنهاست.

به قول مارک تواین : (( موفقیت یک علم است. اگر اصولش را بدانی نتیجه اش را بدست می آوری.))

اکثر مردم باور ندارند که می توانند موفق باشند و حتی آمادگی دریافت اصول ساده موفقیت را ندارند.

هنگامیکه خواندن این نوشته ها را به پایان برسانید، دیگر هرگز وقتی که یک فردموفق را می بینید، حسرتش را نمی خورید و موفقیت او را به حساب قدرت جسمی ،هوش و یا بخت بلندش نمی گذارید ؛ بلکه پیروزی او را نتیجه آشنایی و کاربرداصول موفقیت می دانید و متوجه می شوید که چرا تا کنون برای رسیدن بهآرزوهایتان ناکام مانده اید و از همه مهمتر می فهمید که هر کسی می تواندفقط با اجرای این اصول به هرچه می خواهد برسد.

من مطمئنم در هرزمینه از مسائل زندگی ، در هر مرحله ای که هستید ، قطعا با مطالعه ایننوشته ها می توانید به اهداف و آرزوهایتان برسید.

تقدیر و سرنوشت شما در اختیار خودتان است.
انتخاببا شماست که تصمیم راسخ بگیرید که به مطالب این نوشته ها عمل کنید یا فقطبه مطالعه آن بسنده نمایید. به خاطر داشته باشید که هدف نهایی زندگی ،رسیدن به آرزوها و تسلط بر سرنوشت است.

هدف من از نگارش این نوشتهها این است که شما را با روشهای بسیار ساده اما ، پر قدرت موفقیت آشنا کنمو تمام آنچه را که دیده و آموخته ام ، بدین وسیله در اختیار شما قرار دهم، چرا که هر چیزی را زکاتی است و زکات دانش ، آموختن آن است.

اگرپس از گذشت مدتی از مطالعه این نوشته ها ، دیدید که نتیجه ای نگرفته اید ،احتمالاشما جزء افرادی هستید که عادت دارند پس از خواندن یک نوشته و یاکتاب ، موافقت با نویسنده و هیجان زده شدن ، کتاب را به کناری گذاشته وهمان اعمال قبلی خود را طبق عادت انجام می دهند.

پس اگر می خواهیدتغییر کنید ، باید مدتی را به کمک این نوشته ها به تغییر پندار ، گفتار وکردارتان بپردازید تا در شما به صورت عادت درآید.
منبع : کتاب معجزه ذهن برای رسیدن به آرزوها

نوشته دکتر مرتضی احمدی منش