زنها عاشق اين هستند که مطمئن باشند ، به انها فکر ميکنيد ، با يک تلفن واحوالپرسي کوتاه در ميان روز مطمئن باشيد ، بيش از انچه که فکر ميکنيد دررابطه ي خود اثر مثبتي خواهيد گذاشت.

راز دوم شناخت زن ها :

چنانچهنامزد يا همسرتان اين کتاب را به شما داده است ، معنايش اين نيست که ازدست شما شکايتي دارد يا مشکل اصلي شما هستيد يا اين که رابطه تان تا کنونخوب نبوده است ، او فقط مي خواهد رابطه تان ادامه داشته باشد ، همه چيزبهتر از قبل باشد و ضمنا" با زبان بي زباني مي گويد ، خيلي دوستت دارم ،هميشه مي توان قدري بهتر شدن روابطمان کاري بکنيم.

راز سوم شناخت زن ها :

اگرمردي فکر مي کند ، کنترل و انجام کارهاي خانه و بچه داري کار سختي نيست ،بد نيست چند روزي را به اين کار اختصاص دهد. به اين ترتيب لااقل متوجه ميشود ، که زن ها چه اعصاب پولاديني دارند و اگر روزهايي وجود دارند که آنهااز همه چيز شکايت دارند ، دليل اش چيست.راز چهارم شناخت زن ها :

خيليوقتها زن ها نيازي به شنيدن راه حل شما ندارند، آنها فقط نياز به يک گوششنوا دارند . پس زماني که حرف مي زنند و مشکل شان را مطرح مي کنند ، فقطسراپا گوش باشيد و اجازه بدهيد ، حرف شان را تمام کنند . وقتي مردي گوشدادن را مي آموزد و احساسات همسرش را به درستي تفسير مي کند ، رقراريارتباط ساده تر مي شود . گوش دادن هم همانند ساير هنرها به تمرين احتياجدارد . هر روز که به خانه مي رويد ، از همسر خود بخواهيد که براي شما چهطوري سپري کردن روز را توضيح دهد . اين کار به شما کمک مي کند که شنوندهبهتري شويد.

راز پنجم شناخت زن ها :

زن ها دوست دارند برايحرف زدن شان ارزش قائل باشيد و زماني که با شما صحبت مي کنند ، دست ازروزنامه خواندن ، تلوزيون نگاه کردن يا جدول حل کردن بکشيد و در چشمهايشان نگاه کنيد.

راز ششم شناخت زن ها :

زن ها هميشه دوستدارند و شايد بتوان گفت نيازمند به آن هستند که بدانند همسرشان به ياد اوهست. بايد به نوعي اين نياز آنها را برآورده کنيد و هر از گاهي خاطرشان رااز اين بابت جمع کنيد .راز هفتم شناخت زن ها :

زنمتولد فروردين مثل مرد متولد اين ماه کمي خواهان رهبري و پيشتازي است ،اين فرصت را از او نگيريد تا همدلي بيشتري داشته باشيد و مانع پيشرفت هاياو نيز نشويد.

راز هشتم شناخت زن ها :

در آخر روز زن ها ميخواهند که احساسات شان را درباره روزي که پشت سر گذاشته اند بروز دهند ،سعي کنيد در اين هنگام شنونده ي خوبي باشيد و با اين مسئله به صورت منطقيبرخورد کنيد .راز نهم شناخت زن ها :

مرد اغلب بهاشتباه تصور ميکند که وقتي يکباره همه ي نيازهاي عشقي همسرش را برآوردهکرده و او را راضي و خوشحال کرد ، از اين پس زن بايد بداند که همسرش او رادوست داشته و عاشق اوست . غافل از اين که زن دائما" به اين موضوع نيازدارد که علاقمندي همسرش به وي يادآوري شود .

راز دهم شناخت زن ها :

زنمتولد ماه اول سال با وجود مقاومت و قدرت بسيار ، قادر به ايفاي کامل نقشيک زن است يعني فرو ريختن اشک در موقع لزوم و از طرفي در صورتي که مردي درزندگي اش نباشد ، مي تواند نقش و وظايف يک مرد را به عهده بگيرد .

راز يازدهم شناخت زن ها :

يک زن وقتي احساس مي کند که او را دوست دارند و مورد توجه همسرش قرار دارد ، به خود مي بالد.

راز دوازدهم شناخت زن ها :

وقتيمرد در برخورد با زن به او احترام مي گذارد و حق و حقوق خواسته ها ونيازهاي او را مقدم شمرده و آن ها را تاييد مي کند ، زن احساس مي کند کهمورد احترام قرارگرفته است و قطعا" دانسته يا ندانسته با تغيير در رفتار وافکار خودش از همسرش تشکر و قدرداني درخور و شايسته اي به عمل مي آورد.

راز سيزدهم شناخت زن ها :

زنمتولد فروردين ماه در مقابل مشکلات چنان پايداري از خود نشان مي دهد وچنان خود را با محيط تطبيق مي دهد که باورش به راستي مشکل است .

راز چهاردهم شناخت زن ها :

معمولا"در يک زن متولد ارديبهشت آن قدر عزت نفس و تسلط به نفس وجود دارد کهبتواند به هر نوع خواسته و تمايلي لگام بزند ، به اين ترتيب او با بسيارياز مشکلات و سختي هاي زندگي کنار خواهد آمد و بسياري از کاستي هاي شما رادرک و تحمل مي کند.

راز پانزدهم شناخت زن ها :

خيلي بر اينعقيده نباشيد که قدرت ، توان جسماني ورواني تان از زنان بيشتر است .تحقيقات جديد نشان مي دهند که زنان از نظر جسمي و رواني به مراتب تواناتراز مردان اند . آنها در تحمل درد نيز کوي سبقت را از مردان ربوده اند . درحالي که بسياري از مردان زير بار دردهاي معمولي تحمل خود را از دست ميدهند ، طوري که اگر قرار بود درد زايمان را مردها تحمل کنند ، قطعا" نسلآدمي ميليون ها سال قبل برمي افتاد .راز شانزدهم شناخت زن ها :

دختريکه در ماه خرداد متولد شده است از صميم قلب همسرش را دوست مي دارد، امامعمولا" اين احساس را پنهان مي کند و براي ابراز آن کمي وقت لازم دارد.اوعاشق تغيير و تحول است ، در نتيجه هيچ دليل نمي بينيد که با ماجراهايزندگي شما مخالفت کند .

اگر شما يک روز به منزل بياييد و به ويپيشنهاد کنيد که با هم به کنار دريا برويد ، ناگهان از شدت شادي از جايشمي جهد ، بدون کوچکترين اعتراض و يا حتي بدون اين که سوال بکند آيا پولکافي براي آن داريد يا نه ، آيا هتل رزرو کرده ايد يا خير به طرف قفسهلباس هايش مي رود تا هر چه زودتر راه بيافتيد .راز هفدهم شناخت زن ها :

همانطور که مردها دوست دارند در کارشان دائما" بهتر و بهتر شوند و پيشرفت کنند، اغلب خانمها نيز به زندگي مشترکشان به عنوان کار اصلي خود نگاه مي کنندو دوست دارند اين رابطه را دائما" بهتر کنند .

راز هجدهم شناخت زن ها :

صرفنظراز تعداد معدودي خانم هاي کنترل گر و عصباني ، زماني که خانم ها پيشنهاد ،انتقاد يا برنامه ي خاصي براي رابطه تان دارند ، معني اش اين نيست که ميخواهند شما را کنترل کنند و نظارت بيشتري بر فعاليت هاي شما داشته باشند .

آنها واقعا" سعي دارند عشق و خوشحالي بيشتري در رابطه اي که با همسرشان دارند وجود داشته باشد .راز نوزدهم شناخت زن ها :

با دقت و توجه مرد به افکار و احساسات زن ، او مطمئن مي شود که مورد احترام قرار گرفته است.

راز بيستم شناخت زن ها :

زنها واقعا" شم اقتصادي قوي دارند و اگر شما به کار تجارت مشغول هستيد ،بهتر است مسائل و مشکلات خود را با همسرتان مطرح کنيد . زيرا نه تنها ميتوانند نظريات جالبي ارئه بدهند ، بلکه در اين امور ، مشوقي بهتر از اونمي توانيد پيدا کنيد.

راز بيست و يكم شناخت زن ها :

زنمتولد ارديبهشت طبيعت ، موسيقي ، ساز و آواز را بسيار دوست دارد ، همسريفداکار و حامي است ، روحي بزرگ و بلند پرواز دارد ، همين خصيصه است که بهوي امکان مي دهد در هر حالتي از عهده ي مشکلات احساسي زندگي خود بربيايد وبه هدفش برسد.

اين مي تواند احساس خيلي از شماهاباشد: خسته شده ايد. احساس مي کنيد که هر کاري که لازم است را براي به دستآوردن زني بااصالت با ويژگي هاي ممتاز انجام مي دهيد اما خانم ها به شماجواب نمي دهند. تصور شما اين است که خانم ها معمولاً دنبال مردي کاملهستند که در واقعيت وجود خارجي ندارد.

اما اگر از دوستان دخترتانسؤال کنيد، مطمئناً پاسخ ديگري دريافت خواهيد کرد. درست است که آنهازيبايي ظاهري، جذابيت و رمانتيک بودن را در مرد ايدآلشان دوست دارند، اماآنقدرها هم که شما فکر ميکنيد درگير اين مسائل نيستند. اگر ميخواهيدبدانيد واقعاً به چه فکر ميکنند، به مطالب زير توجه کنيد.کمياحترام بگذاريد. وقتي نوبت به احترام گذاشتن به خانم ها مي رسد، مردهايايراني فرقي با بقيه مردهاي جهان ندارند. خانم ها وقتي بشنوند که طرفشاندر مورد زنان ديگر غيرمحترمانه صحبت مي کند، خيلي سريع عقب مي کشند. من بامردان زيادي روبرو بوده ام که به خاطر اينکه علاقه اي به من نداشتند، بهخودشان اجازه ميدادند که وقتي زن زيبايي مي بينند آنها را جذاب قلمدادکنند يا زناني که جذابيت کمتري دارند را به عناوين ناخوشايند بخوانند. حتياگر اين نحوه صحبت کردن به صورت شوخي هم بيان شود، باز اگر خانم ها ببينندکه طرفشان زنان را نوعي شيء قلمداد ميکند، آزرده خاطر خواهند شد.

مردهابه صورت هاي ديگر هم مي توانند احترامشان را به خانم ها نشان دهند. وقتيدر را براي خانم ها باز مي کنند، به آنها صندلي تعارف مي کنند، يا او راتا اتومبيلش همراهي مي کنند، در نظر خانم ها بسيار مؤدبانه مي آيد. اکثرمردها وقتي با يک خانم قرار ملاقات ميگذارند، چنين رفتارهايي از خود نشانمي دهند، اما با دوستان دختر معموليشان چنين برخوردي ندارند.

باهمه مهربان باشيد. ممکن است تعجب کنيد اگر بفهميد که خانم ها شما را حتيدر عادي ترين برخوردهايتان با ديگران هم ارزيابي مي کنند. آنها نه تنها بهرفتار شما با خودشان، بلکه به نحوه برخورد شما با ديگران هم توجه مي کنند.مهرباني، بخشندگي، و خدمت رساني، از ديدگاه آنها خصوصياتي قابل تحسين است.

بهدنبال مشاوره و راهنمايي هاي معنوي باشيد. خيلي از مردها از اينکه ميبينندخانم ها به دنبال مردان باايمان و معنوي هستند تعجب مي کنند. آنها تصور ميکنند که ايدآلي که خانم ها دنبال آنند، وجود ندارد اما من از زبان خانمهاي زيادي شنيده ام که اين ويژگي برايشان از اهميت بسيار بالايي برخورداراست. خانم ها معتقدند که افراد باايمان و متقي، در ازدواج هم کمتر مرتکبگناه مي شوند و بيشتر مي توان به آنها اعتماد کرد.

خانواده تان رادوست داشته باشيد. خانم ها همچنين به نحوه برخورد آقايون با مادر، خواهر وحتي مادربزرگشان هم دقت ميکنند. آنها از اينکه مي بينند مردي با زنانخانواده خود نيز رفتار خوبي داشته و به آنها علاقه دارد، احساس امنيتبيشتري ميکنند و تاحدودي مطمئن مي شوند که با آنها نيز رفتاري پايين تر ازآن نخواهند داشت.

ازدواج را جدي بگيريد. براي خيلي از آقايون،ازدواج چيزي است که هيچوقت از آن صحبت نمي کنند. حتي اگر در خيالشان باشدکه يک روز ازدواج کنند، معلوم نيست که هيچ برنامه اي براي آن داشته باشند.

يکياز دوستان من يکسال پيش ازدواج کرد. کمي بعد از ازدواجشان اتفاقي برايآنها افتاد که مجبور مي شدند به فرانسه رفته و آنجا زندگي کنند. بعد از سهماه ديدم که آماده رفتن شده اند. وقتي از او پرسيدم که چطور به اين سرعتتوانستند مشکلات ماديشان را حل کرده و برنامه رفتن را جور کنند، دوستمرازي را با من در ميان گذاشت. او گفت که همسرش از سالها قبل از ازدواجبراي زندگي خانوادگي خود در آينده پس انداز ميکرده است، به همين ترتيببوده که توانسته بود بدهي شهريه دانشگاه او و همچنين ماشين هاي هردوشان رابپردازد.

من واقعاً چنين دورانديشي را تحسين مي کنم. بااينکه همه يآقايون ممکن است قادر به رسيدن به چنين اهداف مالي نباشند، اما برداشتنقدم هايي کوچک هم که به خانم ها نشان دهد خود را براي ازدواج آماده ميکنند، هم خوب است.

يکي ديگر از نشانه هاي ميل به ازدواح، آمادگيپذيرفتن مسئوليت است. خيلي از مردها مي خواهند با همان آزادي و بي بندوباري که در دوران دانشگاه داشتند، تا آخر عمر زندگي کنند و از قبولمسئوليت هاي جديد سر باز مي زنند. اين آدم ها بايد بدانند که خانم هادنبال يک پسربچه نيستند، آنها دنبال مرد زندگيشان هستند، کسي که بتواند ازآنها حمايت کرده و از خيلي جهات تامينشان کند.

پيشقدم شويد. وقتياز خانمي خوشتان مي آيد و احساس او را نسبت به خودتان نمي دانيد، اين شماهستيد که بايد پيشقدم شويد. خيلي از مردها را مي شناسم که از روي غرورهيچوقت جلو نمي روند و از باب آشنايي را با زن مورد علاقه شان باز نميکنند. خيلي ديگر از اينکه طرف مورد نظر دست رد به سينه شان بزند مي ترسندو جلو نميروند. گروه اول بايد بدانند که با غرور هيچوقت به آنچه ميخواهند،نمي رسند و گروه دوم هم بايد به خدا توکل داشته باشند و بدانند اگر خواستخدا در آن باشد، حتماً موفق مي شوند.

ريسک کنيد. خيلي اوقات مردهاباعث مي شوند که رابطه شان بر هم بخورد چون وقتي که نوبت به تصميم گيري ميرسد، اقدامي نمي کنند. آنها بايد بدانند که شجاعت و جسارت مردان براي خانمها ارزش زيادي دارد. با طرفتان روراست باشيد و حرفي که مي خواهيد بزنيد رابدون اين پا و اون پا کردن به او بگوييد. رک و راست بودن هميشه مورد تحسينخانم ها بوده است.شما آقايوني که فکر ميکنيد خانم ها بهدنبال مرد کامل و رويايي توي قصه ها هستند، بدانيد که اشتباه مي کنيد. شماتصور درستي از خواسته هاي خانم ها نداريد. آنها به دنبال مهرباني و محبت،احترام و توجه، و صداقت و ابتکار عمل هستند. آنها به دنبال آن مرد کامليهستند که درون شما وجود دارد، پس معطل نکنيد.ماخد:مردمان