فروید،"پدر" علم روانکاوی، بر این باور است که برقراری رابطه جنـسی در انسان ازدو خـواستگاه متفاوت نشات می گیرد. رویـکرد اولـیه غـریزی یـافیزیـولوژیـک اسـت و دیـگری پـی آمد مـاهیـت نفسانی-عـاطفی انسـان ـاست.با در نظر گرفتن دیـدگاه فیـزیولوژیک، رابطه ی جنسی در نتیجه رشـد ویژگیهای ابتدایی جنسی در افراد ایجاد می شود. به عبارت دیگر انسان ها زمانی کهاز نظر جسمی به رشد کافی میرسند، آمـادگی بـرقرای ارتبـاط جنسی را پیدا میکنند. (این دوران که بلوغ نام دارد، در خانم ها در سن 18 سالگی و درآقایون در سن 21 سالگی به آخرین مرحله ی خود می رسد.)

در طول 7 سـال ابتـدایی زنـدگی، نیروی جنسی در یک پسر
بچه در تمام قسمت های بدن او توزیع می شود. از 7 تا 14 سالگی، نیرویجنسی به اعضای جنسی منتقل می گردد ( در آقایون بیضه ها و در خانم هاتخمدان) در این زمان تفاوت های ظاهری میان جنس مذکر و مونث پدید می آید.


در مردان استخوان ها قدری درشت تر شده و بدن عضلانی تر می شود، و بهتدریج تن صدای آنها تغییر پیدا می کند. البته باید توجه داشت که اینتغییرات با گذر زمان تکمیل می شوند. شروع این تغییرات حاکی از ابتدای سنبلوغ است. پس از آن منی و به مثابه آن اسپرم تولید می شود، ولی اسپرم هادر این زمان به بلوغ کامل نرسیده اند. بر اساس پژوهش های پزشکی، محققین براین باورند که اسپرم ها در سن 18 سالگی شروع به بالغ شدن می کنند و در سن21 سالگی مرحله ی بلوغ آنها تکامل پیدا می کند. در این زمان رشد بیضه ها وغدد مترشحه داخلی بدن نیز به آخرین حد خود می رسد.


ارتباط میان غدد جنسی و غدد درون ریز


در ارگانیسم بدن انسان 7 غده مترشحه داخلی وجود دارد. هر یک از این غددهورمون های متفاوتی را ترشح می کنند که پیام های مختلفی را به اعضای دیگرمنتقل میسازند. این غدد مسئول تنظیم و تعدیل عملکردهای مختلف بدن از جملهرشد، فشار خون، دمای بدن، میزان کلسیم، شکر، فسفر، و از همه مهمتر عملکردجنسی افراد هستند. زمانی که هر یک از این غدد به نحوی قادر به نشان دادنواکنش درست از خود نباشند، بدن ممکن است با انواع و اقسام مختلف اختلالاتمواجه شود. به همین دلیل است که برخی از افرادی که در غدد خود با اختلالروبرو می شوند، باید با استفاده از هورمون های مصنوعی نیازهای بدن خود رامرتفع سازند.


مهمترین غده درون ریز، غده هیپوفیز نام دارد.این غده توانایی آن را دارد که به کل غدد درون ریز شدت و یا کسرت عمل واردکند. غده ی هیپوفیز همچنین از جمله مهمترین غده های جنسی نیز محسوب می شود.


غده معروف هیپوفیز که محور اصلی کنترل فعالیت های بیضه ای/تخمدانی است،کنترل کلیه ی تنظیمات جنسی در بدن خانم ها و آقایون را به عهده دارد.


در مردان این غده فعالیت های جنسی خود را از زمان بلوغ -یعنی درست وقتیکه هورمونهایی را به منظور تحریک اعضای جنسی به خون می فرستد- کار خود راشروع می کند.


در خانم ها هم غده ی هیپوفیز در دوران بلوغبا ایجاد هورمون هایی که سبب تخمک گذاری در تخمدان ها می شوند، کار خود راشروع می کند. هر یک از تخمک ها حاوی هورمون های جنسی زنانه هستند که سببایجاد و گسترش خصوصیات زنانه در بانوان می شوند.


همه یانسان ها در تمام طول زندگی خود دائماً در حال انتقال و تغییر شکل انرژیهستند. همه چیز در زندگی انسان ها شروع و پایانی دارد و رابطه جنسی نیز ازاین امر مستثنی نخواهد بود.


اندام های جنسی انرژی را تولیدمی کنند که باعث ایجاد تمایلات و گرایش های جنسی در افراد می شود؛ اما بهمنظور تولید یک چنین انرژیی، اندام های جنسی باید از منبع ذهنی تغذیهشوند. افکار و تصورات جنسی به عنوان مواد اولیه ی تولید اسپرم و انرژیجنسی محسوب می شوند.


زندگی یک انسان از تلفیق یک اسپرم باتخمک شکل می گیرد. تنها یک اسپرماتوزوئید (نطفه) این توانایی را دارد کهیک انسان جدید خلق نماید. گفته می شود که در هر بار انزال، مردها چیزی درحدود میلیون ها اسپرم از دست می دهند.


در یک زمین کشاورزیزمانی که کشاورز تصمیم می گیرد دانه بکارد، بهترین انواع دانه ها راانتخاب می کند، زمین را به خوبی شخم می زند، و دو تا سه دانه می کارد –ونه میلیونها- و زمانیکه این دانه ها بزرگ شده و رشد کردند، از آنهااستفاده کرده میوه هایشان را میخورد و زندگی می کند.


بهعنوان مثال یک درخت لیمو را در نظر بگیرید. این درخت زمانی به مرحله تکاملخود می رسد که بتواند میوه های رسیده ی لیمو پرورش دهد. اما اگر کسی بهاین امر توجه نداشته باشد و میوه ها را پیش از رسیده شدن کامل از درختبچیند، با این کار خود به رشد درخت صدمه وارد کرده و اجازه نمی دهد کهدرخت به رشد و تکامل نهایی خود برسد. این امر در مورد ارتباط جنسی نیز صدقمی کند. اگر فرد پیش از رسیدن به بلوغ کامل بخواهد از انرژی جنسی خوداستفاده کند، به بدن خود صدمات جبران ناپذیری وارد می کند که در زیر نگاهکوتاهی به این مشکلات خواهیم داشت.


ارتباط جنسی و ورزش
ارتباط جنسي و ورزش

اخیراً محققان از وجود نیروی جنسی باخبر شده اند و سعی
می کنند تا از این نیرو بـهره گـرفته و آن را بــرای موارد دیگری
ذخیـره کرده و به کار گیرند. در ورزش مشت زنـی، هـر مـربی
کارآمدی در حیـن دوره ی آمـادگی، بـوکسور خـود را برای 90
روز از بـرقـراری ارتـباط جنسـی منـع مـی کند تا هم انرژی او
بیشتر شود و هم بتواند مشتهای محکمـتری بـه حـریف وارد
کند. در تیمهای فوتبال نیز بازیکنان از 3 روز قبل از انجام بازی
به حومه شهر انتقال داده میشوند تا انرژی آنها بر اثر بـرقـرای
رابـطه جنـسی تحـلیل نـرود. در مسابقات قهرمانی جهان در
سال 1986م. تیم ملی کشـور آرژانتـین از هـمه تیم ها مدت
زمـان بیشتـری را در اردوی آمـــادگی به سر برد و نتـیجـه چه
شد: بدون شـکست از مسـابقات بـیرون آمـدند. یـک گـزارش
علمی اثبات می کند که: "تستـوسترون نقـش مهـمی را در
شـکل دهـی رفتار افراد بازی می کند. این هورمن به عنـوان
نوعی محرک شناخته میشود که در کلیه حالات فردی، از جمله عصبانیت و پرخاشگری نیز تاثیر گذار است."


بنابر گزارش فوق در یک بازی فوتبال به راحتی می توان تشخیص داد که کدامیک از تیمها برنده خواهند شد: "تیمی که در رگ های خونی بازیکنانش میزانتستوسترون بیشتری موجود باشد."


در "ناسا" که معتبرترینمرکز پژوهش های علمی جهان به شمار می رود، فعالیت های جنسی کلیه یدانشمندانی که در آنجا مشغول به فعالیت هستند، تحت کنترل است تا پژوهشگرانهمیشه بتوانند در بهترین وضعیت مممکن ذهنی و جسمی قرار داشته باشند.


در گذشته مردهای یونان باستان تا سن 140 سالگی عمر می کردند. تا همینچند وقت قبل هم مردم به راحتی تا سن 90 سال عمر می کردند، اما این روزهابه دلیل بروز پاره ای از مشکلات نظیر خودارضایی، آزار و اذیت های جنسی،غذاهای صنعتی، استفاده از هورمون های مصنوعی (که مصارف مختلفی دارند،نظیر: چاق کردن و بزرگ کردن زودرس جوجه ها و احشام) فرایند سالخوردگی ازسنین پایینی (تقریباً 35 سالگی) شروع می شود. در کل دنیا افراد انگشتشماری هستند که از نظر اقتصادی کنترل همه افراد را به دست گرفته اند. اینافراد از قدرت رابطه جنسی نیز به خوبی اطلاع دارند؛ به همین دلیل کلیه یامکانات موجود را فراهم می آورند تا ذهن انسان های دیگر را تنها به اینامر متمرکز کرده، عقل را از سر آنها بپرانند و کاری کنند تا آنها مطابقمیلشان عمل کنند. آنها به خوبی می دانند که انسان های کم عقل، سرشار ازشهوت هستند، بر روی امیال جنسی خود هیچ گونه کنترلی نداشته و به راحتیمیتوان آنها را مطیع خود ساخت.


تئوری های پوچ مدرن در مورد ارتباط جنسی


نوگرایانی که بر روی ارتباط جنسی تحقیق و بررسی می کنند، به سادگی بهخود اجازه می دهند که قدرت و حق انتخاب جوانان را از بین ببرند. برخی ازآنها مواردی نظیر "خود ارضایی" را به جوانان پیشنهاد می کنند. کینسی، مسترو جانسون که به عنوان پایه گذاران مطالعات جنسی نوین شناخته می شوند براین عقیده اند که یک جوان می تواند چندین مرتبه در طول روز خود ارضایی کندچراکه علم پزشکی هیچ گونه تاثیر جانبی خطرناکی را پیدا نکرده که مربوط بهخودارضایی باشد. آنها بر این باورند که اهمیت خود ارضایی به ویژه در زمانبلوغ که خصوصیات های زنانه و مردانه در افراد بروز می کند از اهمیت بیشتریبرخوردار می شود و به همان اندازه که در مردها اهمیت دارد برای خانم هانیز مهم است. این افراد حتی معتقدند که زن و مرد می توانند در طول زمانقاعدگی ، با هم ارتباط جنسی داشته باشند؛ اما پژوهش های علمی اثبات کردهاند که برقراری رابطه جنسی در زمان قاعدگی خطرناک و در عین حال زیان آوراست چراکه در این زمان مواد مرده و فاسد از بدن زن خارج می شود که اگر آلتتناسلی مرد با این مواد تماس پیدا کند آنها را جذب کرده، خواص آن از طریقخون به سلول های عصبی مغز انتقال پیدا می کند و بر روی قدرت جنسی مردتاثیر نامطلوبی می گذارد. تعداد دیگری از این محققان معتقدند که برقراریارتباط جنسی از راه مقعد بلامانع بوده و می تواند بر طبق توافق طرفینانجام پذیرد. در مقابل این ادعا باید اظهار داشت که هر یک از ارگان هایبدن برای انجام دادن کار خاصی ایحاد شده اند و عملکرد مقعد نیز تخلیهمدفوع است. افرادی که این کار را انجام می دهند به عضلات همکش و تنگ کنندهی باسن (Sphincters) خود آسیب وارد کرده و سبب بروز بواسیر و سایر عفونتهای شدید روده و اثنی عشر می شوند. شایان ذکر است که برقراری یک چنینروابطی به عنوان عمده ترین عامل انتقال بیماری های جنسی از جمله ایدز درمیان مردهای هم جنس باز تلقی می شود.


ارتباط خودارضایی با ضعف جنسی و انزال زودرس


مثالی که پیشتر در مورد زمین کشاورزی، درخت لیمو، و رسیدن دانه های لیموبرایتان بازگو کردیم را یک بار دیگر در ذهن مجسم کنید. ما در آن قسمتعنوان کردیم که اگر اولین برداشت پیش از رسیدن کامل میوه ها باشد، وکشاورز میوه های نارس را از درخت بچیند، عمر درخت کم شده، و تواناییباروری آن نیز به شدت کاهش پیدا میکند. این امر در مورد حیوانات نیز صدقمیکند به همین دلیل هم هست که دامپزشکان اهمیت بسیار زیادی برای این امرقائل هستند. باید بدانید که مطلب فوق در مورد انسان ها نیز صحت پیدا میکند. اگر آقایون شروع کنند به برقرای روابط زیاد جنسی با افرا مختلف، و یاپیش از رسیدن به سن 21 سالگی، خود ارضایی را تجربه کرده باشند -یعنی زمانیکه اسپرم ها به بلوغ کامل نرسیده اند- این امر خلل جبران ناپذیری را بهقوای جنسی شان وارد می کند و بعدها عواقبی را در زندگی جنسی شان به وجودخواهد آورد. زمانی که مرکز فعالیت های جنسی به دلیل وجود مزاحمت هایی نظیرخود ارضایی و یا آزار و اذیت های جنسی نتواند به درستی رشد پیدا کند،اندوخته قوای جنسی از سن 35 سالگی به بعد رو به تحلیل می رود و این موردنه تنها تاثیر نامطلوبی بر روی دستگاه تناسلی می گذارد بلکه عملکرد کلیهسیستم های بدن را نیز تحت الشعاع قرار می دهد: دستگاه هاظمه، گردش خون،عملکرد غدد مترشحه، سیستم عصبی و ...


این افراد به سرعت ازسن 35 سالگی به بعد شاهد فرایند سالخورده شدن خواهند بود. خیلی زودتر ازحالت طبیعی توانایی هایشان را از دست می دهند و متاسفانه خیلی سریع روانهگورستان خواهند شد. در چنین شرایطی ارگان های جنسیشان نیز دچار اختلالاتمختلفی شده و انواع بیماری های گوناگون جنسی به همراه بیماری هایی نظیراختلال سیستم عصبی و دگرگونی سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک و غدد درون ریزمی شوند.


خودارضایی که از جمله نقص های فردی به شمار میرود، سبب ایجاد تصورات شهوانی در ذهن فرد می شود. در دراز مدت فرد عدمتمایل جنسی نسبت به جنس مخالف خود را پیدا می کند، از نظر ذهنی خسته میشود، و دچار ناتوانی های جنسی خواهد شد.


ساموئل اون ویر دربخش 9 کتاب خود با عنوان "ازدواج موفق" اینطور می نویسد که: "تصورات جنسیو تخیلات شهوانی سبب ایجاد ضعف جنسی و ذهنی می شوند. شاید در نگاه اولاینگونه افراد نرمال به نظر برسند و مانند افراد عادی تحریک پذیر باشند،اما زمانی که می خواهند با طرف مقابل ارتباط برقرا کنند و خواسته های اورا براورده سازند، به سرعت ارضا می شوند، آلت تناسلی به حالت اولیه باز میگردد، در بدترین حالت ممکن قرار می گیرند، و دچار ناامیدی و افسردگی میشوند. آنها در توهمات جنسی خودشان را غرق کرده اند که این توهمات هیچارتباط و یا شباهتی به دنیای واقعی ندارند. به همین دلیل هنگامیکه درشرایط طبیعی قرار می گیرند، نمی توانند از خود واکنش مناسب نشان داده وشکست می خورند. "ضعف جنسی-ذهنی ترسناک ترین تراژدی است که می تواند برایهر زن و یا مرد با احساس و با منطقی اتفاق بیفتد."


زمانیکهیک فرد جوان دست به خود ارضایی می زند، بازه زمانی، برای او هیچ اهمیتیندارد و ترجیح می دهد که هر چه سریعتر خود را تخلیه کند. در علم روانشناسیاین امر نهایتاً منجر به بروز عارضه ی انزال زودرس در فرد می شود. علاوهبر این، استمناء سبب انبساط عضلات اسفنکتر می شود که این عامل به نوبه یخود موجبات انزال زودرس را بیش از پیش فراهم خواهد آورد.


از سوی دیگر نباید از این امر غافل شد که "ملاتونین" هورمون بی چون و چرایجوانی است. فرایند سالخوردگی مستقیماً به ترشح این هورمون در بدن بستگیدارد. این هورمون در زمان جوانی به وفور در بدن ترشح می شود و از سن 25سالگی به بعد ترشح آن در بدن کاهش پیدا می کند. خود ارضایی، به ویژه درزمان جوانی، باعث از دست رفتن میزان بسیار زیادی ملاتونین در بدن می شود.این امر غده ی کاجی شکلی که در بدن ملاتونین ترشح می کند را ضعیف کرده،خاصیت مغناطیسی موجود در این غده را کاهش می دهد و بطور کلی سبب کاهش طولعمر آن می گردد.


روابط جنسی نامشروع با افراد متعدد نهتنها از نظر فیزیکی مضرات بیشماری را در بردارد، بلکه می تواند از نظرروحی و ذهنی نیز بر روی افرادی که این کار ار انجام میدهند، تاثیراتنامطلوبی بگذارد. افرادی که در مکالمات محرک جنسی شرکت میکنند، کسانی کهبه خواندن مجلات محرک جنسی معتاد هستند، و کسانی که به تماشای فیلم های ضداخلاقی جنسی گرایش دارند، مبحث ظریف و مطبوع رابطه جنسی را به صورتوحشیانه، به دور از انسانیت، و تنها با رضایت ذهنی با نکبت و بدبختی همراهمی سازند. انسان ها باید یاد بگیرند که چگونه می توانند هوشمندانه زندگیکنند.

عواقب خودارضایی
عواقب خودارضایی


با توجه به رویکرد نفسـانی-عـاطـفی رابـطه جنـسی، فـرویـد
معتـقد است که رابطه ی جنسی محصول گردهمایی یک زن
و یک مرد است کـه یـکدیـگر را دوسـت بـدارند و مکمل یکدیگر
باشند.


به همین دلیل هم هست که فروید خود ارضایی را یک نقص
فردی نـامگـذاری مـی کند (بـه این دلیل که طرف دوم در این
ارتباط وجود ندارد مگر در خیال). در حین خود ارضایی فرد اگر
مرد بـاشــد، یک زن را در ذهن خود مجسم می کند و اگر زن
بـاشد یک مرد را در ذهن خود مجسم کرده و با او وارد رابـطـه
جنسی می شود. در این حال خستگی چند برابر می شود، چرا که فرد هم از نظرجنسی از خود کار می کشد و هم از نظر ذهنی. تصویر شریک جنسی خیالی، مانندیک لوح در ضمیر ناخودآگاه فرد حک می شود و سبب بروز انزال های شبانهناخواسته می شود. به این ترتیب که فرد هر چقدر بیشتر خود ارضایی کند،میزان این انزال های شبانه افزایش می یابد.


دمای خارجی بدنانسان 98 درجه فارنهایت است و دمای درونی آن 100 درجه فارنهایت. این دمادر زمان خود ارضایی افزایش پیدا می کند. زمانیکه انزال به واسطه خودارضایی پدید می آید، حرکات کرم وار جذب در کیسه ی منی ایجاد می شوند، امابه دلیل خود ارضایی، کیسه ی حاوی منی خیلی زودتر از زمان مقرر تخلیهگردیده است. فرایند طبیعی بدین گونه است که کیسه های منی سعی می کنند تاخود را پر کنند، اما از آنجایی که منی خیلی زودتر از بدن خارج شده، چیزیجز هوای مرطوب از طریق آلت تناسلی مرد جذب نخواهد شد. این هوا بعداً ازطریق کیسه منی به سیستم لنفاوی انتقال داده می شود، سپس به مغز انتقالپیدا کرده و باعث ایجاد شک دمایی شده و فضای سردی را میان ماده ی مغزی وسلول ها ایجاد می کند و این امر واکنش نرمال ماده مغزی، سیستم عصبی وجسمانی را مختل می سازد.


کیسه منی می بایست به جای جذبهوا، اسپرم جذب کند، اما این امر مقدور نخواهد بود چراکه اسپرم ها قبلاًآزاد شده اند. علاوه بر این جذب هوا از جذب مایع خیلی ساده تر است.


ساموئل اون ویر، فیلسوف، انسان شناس، و محقق امور جنسی و روانشناس بخشمطالعات جنسی، در کتاب خود با عنوان "یادگیری علوم فردی" در مورد این هوایسرد جذب شده تصریح می دارد که: " در خصوص افرادی که به شخصه استمناء میکنند، به راحتی می توان گفت که چه ایرادی می تواند بوجود آید. زمانی کهآنها خود ارضایی می کنند، در حال ارتکاب به جرم در برابر طبیعت هستند.وقتی انزال به واسطه خود ارضایی پدید می آید، حرکات کرم وار جذب ایجاد میشوند که این حرکات برای هر مردی کاملاً قابل درک و تشخیص است و به واسطه یتاثیر خالی بودن کیسه های منی، این کیسه ها سعی می کنند تا خود را پر کنندو به همین دلیل هوای مرطوب از طریق آلت تناسلی مرد با همان حرکات کرمیشکل، جذب می شود. این سیگنال ها به مغز فرستاده می شوند، به همین دلیلمایع مغزی زیادی در این میان از بین می رود، و در نتیجه فرد از نظر ذهنیخسته می شود. بد نیست بدانید که تعداد بیشماری از مردها به دلیل عمل منفورخودارضایی دیوانه شده اند. مغزی که پر از هوا شود دیگر توانایی تفکر نداردو قابلیت های ذهنی خود را به طور 100% از دست خواهد داد. به همین دلیل ماهم این عمل نادرست را 100% محکوم می کنیم.


اسپرم ها حاویرمز ژنتیکی DNA (اسید دی اکسی ریبونوکلئیکDeoxyribonucleic Acid)، RNA یااسید ریبونوکلویک (Ribonucleic Acid)، آنزیم ها، کلسیم، فسفر، نمک هایبیولوژیک، و تستوسترون می باشند. زمانیکه استمناء صورت می پذیرد، کلیه یاین اجزای حیاتی از بدن فرد بیرون کشیده می شوند و اگر فرد در دوران بلوغقرار داشته باشد، امکان رشد کافی را پیدا نمی کند و نیرویی که در این موادوجود دارد، جذب نشده و از بدن او خارج می شوند.


از آنجاییکه میزان زیادی کلسیم به همراه منی از بدن خارج می شود، فرد احساس خستگیشدید در استخوان ها می کند و ممکن است دچار کوفتگی پا شود. لازم به ذکراست که استخوان های تنومند نشان دهنده ی میزان قدرت فرد هستند. همانطور کهمی دانید گلبول های قرمز خونی و پلاکت ها در مغز استخوان تولید می شوند.فرد جوانی که خودارضایی می کند، اجازه نمی دهد که مایع مغز استخوان بهخوبی شکل بگیرد و باید تا آخر عمر خود شاهد عواقب آن باشد. زمانیکه فسفربیش از حد طبیعی به واسطه خودارضایی از بدن خارج می شود، مشکلات عصبی ازقبیل رعشه برای فرد ایجاد می شود. در زمان خود ارضایی لسیتین نیز از بدنخارج می شود که این امر سبب فرسودگی سیستم عصبی می شود و به مرور زمانموجبات بیحالی، ضعف اعصاب و نهایتاٌ مرگ تدریجی سلول های عصبی را فراهمخواهد آورد.

تئوری های پوچ محققان جنسی نوگرا
تئوری های پوچ محققان جنسی نوگرا


دکتر اسـپایـتک متخصص برجسته کالبد شناسی امریکایی
و رئـیس جامعه عصب شناختی نیـویورک در کـتـاب خـود بـا
عنوان "انرژی خالق" اظهار میدارد کـه جنـون هـای متفاوتی
بـه واسـطه ی خـود ارضایی و آزار و اذیت های جنسی پدید
خـواهد آمـد، چراکه مایـع مـغزی ابتـدا سـرشـار از لسیـتـین
است و سپس بـواسطه انـزال غیـرمترقبه، از لسیتین خالی
می شود. به همین دلیل ارگان ها بـه جـای آن باید از سایر
بافت ها و اعصاب موجود در مغز استفاده کنند.


در هـر بار انـزال مـردها چیـزی در حـدود 300 تا 400 میـلیون
اسپرم به همراه مقادیر زیادی انرژی از دست می دهند. واقعاً چه می شد اگرانسانها می دانستند که چگونه می توانند این انرژی را به جای خارج کردن ازبدن، در بدن خود ذخیره نمایند؟! نتیجه حتماً انسانی شبیه به سوپرمن می شد!


پروستات غده ای است که دقیقاً در زیر گردنه ی مثانه قرار گرفته است؛مایعی به رنگ سفید کدر و لزج ترشح می کند که به عنوان وسیله ای برایانتقال اسپرم ها به شمار می رود. این غده تقریباً در سن 21 سالگی به مرحلهی رشد کامل خود می رسد. زمانیکه فرد پیش از رسیدن به بلوغ کامل (در مردانسن 21 سالگی) دست به خود ارضایی می زند، پروستات دچار ضعف و نقصان می شودو این امر سبب بروز اختلالات مربوط به پروستات در سنین چهل سالگی به بعدمی شود. این اختلال بدین شرح است که غده ی پروستات بزرگ شده، راه خروجادرار را مسدود می کند و فرد برای تخلیه ی ادرار باید بالاجبار از سندپزشکی استفاده کند. این عارضه درست مانند وازکتومی، سبب ایجاد ناتوانیجنسی می شود.


بد نیست بدانید بچه هایی که پدر آنهاخودارضایی می کرده، نمی توانند در سلامت کامل روحی و روانی به سر برند.آنها دارای بیماری های گوناگونی هستند چراکه از یک تخم نه چندان سالمبوجود آمده اند.


خود ارضایی همچنین در خانم ها هم دیده می شود و امری زجر آور و دردناک قلمداد می شود.


خود ارضایی سبب ایجاد ناتوانی جسمی و انزال زوردس می شود. این امر به وفور در میان مردهای سنین زیر 40 سال قابل مشاهده است.


ساموئل اون ویر در کتاب دیگر خود با عنوان " آموزش های بنیادین" در بخش"نوجوانی" اینطور نوشته است که: "جرم های خاموشی وجود دارند و پی آمدهایمنفوری در پی آن گریبانگیر افراد می شود. اگر فرد مشکلات جنسی اش را مخفینگه دارد، مرتکب گناه می شود. اگر در مورد مشکلات خود اطلاعات غلط بدهدنیز مرتکب جرم دیگری شده است."


"فسادی که به واسطه خودارضایی ایجاد می شود، قابلیت ها و توانایی های مغزی را به طور کامل از بینمی برد. افراد باید توجه داشته باشند که ارتباط تنگاتنگی میان منی و مغزوجود دارد. مغز برای منی از اهمیت ویژه ای برخودار است و منی هم برای مغزمهم است. مغز برای منی انرژی ایجاد کرده و سبب انتقال آنها می شود، منی همذهن را تصفیه کرده و اگر در جهت درست هدایت شود، توانایی های آن را ارتقامیبخشد."


"مطالعات فیلسوفانه ای که عمیقاً بر روی عملکردغده های درون ریز متمرکز شده اند، بر این باروند که بدن طی فرایندخودانزالی انرژی بی شائبه ای را از دست می دهد. چه بسیار افرادی زیادی باچهره های زیبا بوده اند که در اثر انجام این کار زیبایی خود را از دستداده اند! چه بسیار مغزهایی که منحط و فاسد شده اند! و ... همه و همه یاین وقایع به دلیل آن است که انزال در شرایط و موقیعت و زمان مناسب انجامنپذیرفته."


"آمار و ارقام گویای این مطلب هستند که اینروزها خود ارضایی در خانم ها و آقایون جوان بیش از پیش باب شده است.بیمارستان های روانی مملو از زنان و مردانی هستند که مغزشان به دلیلخودارضایی بیمار گشته. تیمارستان، مقصد نهایی فردی است که به خودارضاییاعتیاد پیدا می کند."


خودارضایی در خانم ها


خودارضایی در خانم ها نیز به چشم می خورد و این امر، هم دردناک است و همزجر آور. برخی از مضرات در خانم ها و آقایون مشابه است: اختلال در رشدسیستم عصبی، مغز، خستگی، از دست دادن انرژی و سر زندگی، کاهش قدرت حافظه وعدم تمایل به جنس مخالف. در خانم ها شاهد ناباروری نیز خواهیم بود. بدترینپی آمدی که در خانم ها می توان مشاهده کرد رفتارهای متعارض روانی-اجتماعیاست. خانم هایی که مرتکب این امر می شوند به مروز زمان نمی توانند با هیچمردی ارتباط جنسی برقرار کنند چرا که به تدریج توانایی های اولیه جنسی خودرا از دست میدهند. خانمی که خود ارضایی نمی کند، همچنان سرزندگی، زیبایی،برق چشمان، و توانایی جذب بالای خود را حفظ خواهد نمود. خانم ها باید ازمشاهده ی تصاویر محرک جنسی خودداری کنند، در مکالمات مبتذل شرکت نکنند، وفقط با افراد شایسته ارتباط دوستی برقرار کنند.


چگونه می توان از خودارضایی دست کشید؟


پیش از هر چیز باید بدانید که افراد زیادی به مراکزی که به این منظوردایر شده، مراجعه کرده و حتی در موارد خیلی حاد و پیشرفته نیز موفق بهجلوگیری از این عمل غیر اخلاقی شده اند. چرا شما یکی از آنها نباشید؟


باید یاد بگیرید که چگونه می توانید جلوی خود ارضایی را با استفاده ازتکنیک هایی که در جلسات آموزشی به شما تعلیم داده می شود، بگیرید. در اغلباین جلسات مشاور سعی می کند تا ضمیر ناخودآگاه بیمار را به کار اندازد.


در این جلسات به شما آموزش می دهند که تمایلا خودارضایی به عنوان یکعینینت درونی هستند که به ذهن شما حمله ور می شوند. شما باید در مقابلآنها ایستادگی کرده و اجازه ندهید که به درون ذهنتان نفوذ کنند. در ابتداشاید انجام این کار قدری دشوار باشد و این توانایی را نداشته باشید کهفکرتان را بر روی چیز دیگری متمرکز کنید؛ اما با تلاش به راحتی می توانیدآنرا تحت کنترل خود در آورید. شما به راحتی قادر خواهید بود آنرا به طورکامل از زندگی خود حذف کنید. اگر فرد در گذشته دائماً خودارضایی می کرده وسپس این کار را متوقف کند، خودش متوجه تغییرات بوجود آمده در زندگی اشخواهد شد و می تواند مقادیر زیادی انرژی و توانایی های ذهنی اش را ذخیرهکرده و بدون احساس هیچ گونه ترس و واهمه ای با حقایق زندگی روبرو شود.


سایر راههای جلوگیری:


آدات سالم را در خود تقویت کنید: از تصاویر محرک جنسی اجتناب کنید، بهجوک های مبتذل گوش ندهید، دوستان سالم برای خود انتخاب کنید و از پوشیدنزیر پوش های تنگ و چسبان خودداری نمایید.

از مصرف بیش از اندازه ی گوشت گاو، به ویژه در وعده غذایی شام خودداری کنید. مصرف یک وعده غذای حیوانی آن هم در نهار کافی است.
مقالات مختلفی که در این سایت پیرامون روابط میان زن و مرد وجود دارد رابه دقت مطالعه کنید تا آگاهی های کلی شما ارتقا پیدا کند.