[HIGHLIGHT=#d7e3bc]استفاده تبلیغاتی از بانوان در مراسم و برنامه های انتخاباتی
آيا قداست رنگ سبز لجني مي شود ..؟؟؟
[/HIGHLIGHT]
رنگسبز كه سالهاست در فرهنگ اصيل اسلامي نشانه سيادت پاكي و قداست معنوي بودهو هست ،اين روزها مستمسك بازي سياست بازان و ابزار تبليغات شيفتگان قدرتشده است ،اين روزها دستبند سبز و شال سبز كه نشانه صفا و صداقت اهل بيت(ع) است زينت دستان كساني شده كه... و مانتوي سبز اما تنگ و چسبان و اندامنما وسيله تبليغات سياسي اصحاب قدرتي شده است كه سالها در دوران غربت ومظلوميت فرهنگ ناب اسلامي و علوي به گوشه عزلت خويش خزيده بودند

------------------------------------------
انقلاباسلامی ایران، پیروزی خویش را در سال 57 مرهون خدماتی است که مادران وبانوان انقلابی و شهیده در طول سالیان سخت و طولانی، انجام داده اند. بااندکی مطالعه در تاریخ انقلاب متوجه خواهیم شد که زنان و بانوان مؤمن ازیک طرف نقش شگرفی در پرورش فرزندان و همسران انقلابی داشته و از طرف دیگربا حضور خویش در تظاهرات و اعتراضات عمومی، کمک شایانی در به ثمر نشاندننهال انقلاب داشتند.
همچنین بعد از انقلاب و در جریان هشت سال دفاعمقدس نیز، مادران و همسران شهداء، جانبازان و رزمندگان اسلام، با گذشت وایثار خویش، سرنوشتی درخشان را در تاریخ ایران اسلامی ثبت نمودند، به گونهای که نسل های بعدی به وجود چنین شیرزنانی در تاریخ این مرز و بوم، هموارهافتخار خواهند کرد.
امروز نیز، جمهوری اسلامی که وجود خویش را مدیونفداکاری بانوان می داند، باید در درون خویش، عزت و احترام این قشر گرامیرا به صورت جدی مورد توجه قرار داده و از هر گونه حرکتی که شأن و جایگاهبانوان نظام اسلامی ما را مورد خدشه قرار بدهد به شدت جلوگیری نماید.
متأسفانهمدتی است که در انتخابات های برگزار شده، سعی شده است که جایگاه اصلی وقوی بانوان در جریانات سیاسی و تحولات اجتماعی تنزل پیدا کرده و در سطحاستفاده ابزاری جهت کسب رأی از این قشر عظیم و تأثیرگذار استفاده شود،امری که با آرمان ها و اهداف امام خمینی (قدس سره) و انقلاب سازگارینداشته و به سختی دل دلسوزان و مؤمنان را به درد می آورد.
البته مامطمئن هستیم که کاندیداهای محترم که خود را از یاران و کارگزاران امام وانقلاب می دانند در این راستا نقشی ندارند، بلکه برخی حامیان جاهل و یامغرض هستند که مسؤولیت چنین اقداماتی را عهده دار هستند، اما باید توجهداشت که عدم برخورد با این حرکات متضاد با ارزش ها از جانب کاندیداها،اعتراض و مخالفت اقشار مذهبی را به همراه داشته و جای گله ای هم براینامزدهای محترم باقی نخواهد گذاشت.
دردوره های پیشین نیز این گونه اقدامات با به راه افتادن کارنوال هایانتخاباتی ضد ارزشی که در آن ها آشکارا از شخصیت بانوان استفاده ابزاری میگردید، علاوه بر ایجاد اثرات سوء در جامعه، موجب سوء استفاده و خوشحالیدشمنان قسم خورده انقلاب نیز گردید، در عین حال نیز اعتراضات مردمی به اینحرکات موجب گردید، که رأی کاندیداهایی که حامیان آن ها این چنین اقداماتیرا انجام دادند، به شدت تنزل پیدا کند.
البته در این میان، برخی درنظر دارند که به بهانه انتخابات و فضای خاص آن، پیام فرهنگی خویش را کهمبتنی بر ارزش های غربی و ضد ارزشی است منتقل نمایند و بدین شکل، عقاید وشاید عقده های خویش را به نمایش بگذارند که البته حساب این افراد کاملاجدا بوده و مخاطب ما نیز این افراد نیستند.
آنچه این مدت، نگرانیهایی را ایجاد کرده است، استفاده تبلیغاتی از بانوان در مراسم و برنامههای انتخاباتی،عدم پوشش مناسب برخی بانوان، انتشار گسترده عکس هایتبلیغاتی از زنان، عدم رعایت موازین شرعی در برخی موارد، ایجاد مدهای جدیدپوششی در راستای انتخابات و... می باشد که هم خلاف جایگاه اجتماعی- سیاسیبانوان در نظام اسلامی و هم خلاف شآن و منزلت کاندیداهای محترم است.
البتهحضور فعال و قوی بانوان در صحنه های اجتماعی- سیاسی که متناسب با منزلتآنان باشد، امری پسندیده است که هیچ گونه مخالفتی هم به همراه نخواهدداشت، و هم اکنون نیز شاهد هستیم که برخی بانوان در فعالیت های انتخاباتی،با حضور خویش، به گرمی و غنای انتخابات کمک کرده، و نوید بخش آینده ایدرخشان در این زمینه هستند.
در نتیجه بهتر است که طراحان این گونهاقدامات، به جای این که به فکر استفاده ابزاری از بانوان باشند، برنامه هاو تدابیری بیاندیشند که به ارتقای جایگاه زنان در نظام سیاسی جمهوریاسلامی بیانجامد و نه آن که با تنزل و تحقیر شخصیت بانوان، به فکر کسبمنافع سیاسی خویش باشند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

-------------------------------------------
حالااگر در جبهه اصولگرایان کسی از این کارها می کرد اسمش رو چی می گذاشتند؟عوام فریبی؟ استفاده ابزاری از نشان ها؟ استفاده ابزاری از زن؟ کدامیک؟