با كشف آلوده بودن نسخههاي متعدد به سرقت رفته از ويندوز 7 به نرم افزارمخرب، شركتهاي امنيتي به كاربران هشدار دادند نسخه آزمايشي كانديد اينسيستم عامل را از سايتهاي اشتراك گذاري فايل دانلود نكنند.

بهگزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نسخههايبه سرقت رفته از اين نرم افزار كه در شبكههاي اشتراك گذاري مختلف منتشرشدهاند به تروژان دانلودري آلودهاند كه در فايل setup.exe جاسازي شدهاست.

طبق گزارش شركت امنيتي استراليايي PC Tools، نرم افزار مخربTrojan-Dropper.Agent يا Trojan.Agent مي تواند كنترل رايانه ميزبان را بهدست بگيرد و آن را به شبكه رايانههاي آلوده اضافه كند كه ممكن است خرابيسيستم را در پي داشته باشد يا به سرقت اطلاعات شخصي يا ضرر مالي كاربرمنتهي شود.

پيش از اين نيز خلافكاران اينترنتي نسخههاي به سرقترفته مجموعه نرم افزار آفيس iWork اپل را به همراه جاسوس افزار درشبكههاي اشتراك گذاري فايل ارسال كرده بودند. همچنين در ژانويه 2009 يكنسخه آزمايشي ويندوز 7 آلوده به نرم افزار مخرب با عنوان Windows 7Ultimate Build 7000 به اينترنت راه يافته بود.

نسخه اصلي كانديد ويندوز 7 براي دانلود از وب سايت رسمي ويندوز 7 مايكروسافت موجود است.
منبع : بازياب