نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: تاثير ميدانهاي الكترومغناطيسي بر انسان

 1. #1
  کاربرسایت صدف.گ آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۹
  نوشته ها
  400
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  تاثير ميدانهاي الكترومغناطيسي بر انسان


  تاثير ميدانهاي الكترومغناطيسي بر انسان  امروزهمصرف انرژي در صنعت برق رو به افزايش است و اثرات مخربي بر روي سلامتي وايمني انسان داشته است. تاثيرات ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي بر رويسلامت و بهداشت انسان از مضرات اين صنعت ميباشد. ما در زندگي روزمره درمحيط كار و خانه و مدرسه در معرض ميدان الكتريكي و مغناطيسي هستيم.ميدانهاي مغناطيسي و الكتريكي به وسيله خطوط نيرو، سيمهاي الكتريكي وتجهيزات الكتريكي توليد مي شود و خطوط نامرئي نيرو هستند كه در اطراف هروسيله وجود دارند و قدرت آن با افزايش ولتاژ افزايش مييابد. ميدانالكترومغناطيسي از وسايل برقي مثل كامپيوتر شخصي، فر برقي، تلويزيون،يخچال و غيره و نيز خطوط انتقال نيروي برق با ولتاژ زياد حاصل مي شود.ميدان الكترومغناطيسي بر روي سيستمهاي عصبي و رشد و تكامل و ترميم سلولهااختلالاتي ايجاد ميكند و موجب پيدايش امراض ناشناخته مانند انواعسرطانها، طومورهاي مغزي و ناباروري در انسان ميشود همچنين افرادي كه بهدفعات و به مدت طولاني در معرض چنين ميدانهايي قرار ميگيرند و نيز افرادشاغل در صنايع برق و تلفن، تعميركاران تلويزيون و جوشكاران آسيب پذيرترميباشندپس بايد با نصب دستگاههاي كنترل سرطانزايي در محيط كار و شناساييمنابع توليد الكترومغناطيسي، رعايت نكات ايمني در محيط كار و در صورتامكان استفاده از تجهيزاتي كه داراي حداقل ميزان انتشار امواجالكترومغناطيسي است محيطي مناسب براي كار و فعاليت ايجاد نماييم.


  ● مقدمه


  امروزه توليد سرانه برق و روند رو به رشد آن يكي از شاخصهاي مهم نشان دهنده پيشرفت صنعتي، اقتصادي و افزايش رفاه كشور ميباشد.
  باتوجه به اهميت طرحهاي صنعتي در توسعه پايدار، صنعت برق نيز مشابه ديگرصنايع با توجه به افزايش شتاب توليد و مصرف انرژي برق در ۲۰ سال گذشته نقشبه سزايي در آلودگي محيط زيست و سلامت و بهداشت انسان داشته است و بايستياثرات نيروگاههاي حرارتي از نظر آلودگي آبي و گازي، جامد و آلودگيهاي صوتيو ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي ناشي از فعاليت نيروگاهها بر روي موجوداتزنده به خصوص انسان مورد بررسي قرارگيرد.
  درون تمام ارگانيزمهايزنده، جريان الكتريكي و ميدانهاي الكتريكي با منشا داخلي وجود دارد كه درمكانيسمهاي پيچيده كنترل فيزيولوژيكي نظير اختلال در سيستمهاي عصبي،عضلاني، فعاليت ممبران سلولي و رشد وتكامل و ترميم بافتها نقش دارند. لذالازم است ويژگيهاي مصنوعي آثار احتمالي آنها در سيستمهاي بيولوژيكي موردبررسي قرار گيرند. ميدانهاي الكترومغناطيسي (EMF) ابتدا موجب سرگيجه، وزوزگوش، ضعف و خستگي و تار شدن ديد چشم و خواب آلودگي هنگام كار و همچنينپيدايش امراض ناشناخته، تغيير تركيبات خون، اختلال در سيستمهاي عصبيعضلاني، (نوروماسكولار)، دگرگوني ژنتيكي، بروز سرطانهايي چون لنفوم،لوسمي، طومورهاي مغزي، سرطان غدد بزاقي و اختلال در باروري در زنان ومردان ميشود.

  ما در زندگي روزمره در محيط كار و خانه و مدرسه درمعرض ميدان الكترومغناطيسي و الكتريكي هستيم و اين ميدان الكتريكي حاصل ازتوليد، انتقال و استفاده از الكتريسيته است. مطالعاتي در رابطه با سلامتيانسان در مورد كساني كه در معرض ميدان مغناطيسي و انواع سرطانها از نوعلوكمي و سرطان مغز صورت گرفته است.
  تعدادي از محققان در مورد ارتباطقرار گرفتن در معرض ميدان مغناطيسي و سرطان ترديد دارند. زيرا تفسير آن ازنظر بيولوژيكي مشكل است و نتايج تحقيقات متفاوت به نظر ميرسد و با همهماهنگي ندارند. بسياري از محققان توافق بر اين دارند كه نياز به اطلاعاتبيشتري در خصوص تاثيرات ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي بر سلامت انسانداريم.
  هدف از اين مجموعه فراهم آوردن اطلاعاتي در مورد تاثيراتميدانهاي الكترومغناطيسي در محيط كار و درك علمي نگرانيها و ترديدهايي استكه در اين مورد وجود دارد.


  ● ميدان الكترومغناطيسي


  ميدانالكترومغناطيسي به وسيله خطوط نيرو، سيمهاي برق و تجهيزات الكتريكي توليدميشود. تاكيد اين مجموعه در مورد ارتباط ميدان مغناطيسي با توليد وانتقال كاربرد نيروي الكتريكي است. ميدانهاي مغناطيسي خطوط نامرئي نيروهستند كه در اطراف هر وسيله الكتريكي وجود دارند. ميدان الكتريكي با ولتاژتوليد ميشود و قدرت آن با افزايش ولتاژ افزايش مييابد. واحد قدرتالكتريكي بر حسب متر بر ولت ميباشد.
  ميدان مغناطيسي نتيجه شدت جرياندر سيمها يا وسايل الكتريكي ميباشد و قدرت آن با افزايش ولتاژ افزايشمييابد. ميدان مغناطيسي بر حسب گوس يا تسلا اندازهگيري ميشود. از طرفديگر ميدان الكتريكي حتي وقتي كه تجهيزات الكتريكي خاموش مي شود برقراراست و مدت زيادي با منبع جريان برق ارتباط خود را حفظ ميكند. ميدانالكتريكي با عبور كردن از موادي كه هادي الكتريسيته هستند كاهش مييابد.به عبارت ديگر ميدانهاي مغناطيسي از بسياري مواد عبور ميكنند و بنابراينجلوگيري از عبور آن بسيار مشكل است. با وجود اين كه ميدانهاي الكتريكي ومغناطيسي در اطراف وسايل الكتريكي و خطوط نيرو وجود دارند. تحقيقات اخيربر روي پتانسيل اثرات ميدانهاي مغناطيسي بر سلامت انسان متمركزگرديدهاند. با وجود اين كه بعضي مطالعات اپيدمولوژيك ارتباط افزايش خطرابتلا به سرطان را با در معرض ميدان مغناطيسي قرار گرفتن گزارش نمودهانداما ارتباط مشابهي در مورد ميدانهاي الكتريكي گزارش نشده است.
  توسعهسريع علم و تكنولوژي، موجودات زنده را تحت تابش طيف وسيعي از ميدانهايالكترومغناطيسي قرار داده است. پيشرفت فناوري و صنعت برق انسانها را درتماس با ميدان الكترومغناطيسي حاصل از وسايل برقي از جمله كامپيوتر شخصي،فر برقي، تلويزيون، يخچال و ... نيز خطوط انتقال نيروي با ولتاژ زياد قرارداده است.


  ● اثرات ميدانهاي الكترومغناطيسي بر انسان


  اپيدمولوژي،مطالعه بر روي احتمال شيوع بيماريها در جمعيتهاي انساني است و اينگونهتحقيقات غالبا عيني هستند تا تجربهاي و اين بدان معناست كه اينگونه يكاپيدميولوژيست نمي تواند تمامي فاكتورهايي را كه موجب بروز بيماري ميشودكنترل كند و يا در آزمايشگاه تحقيق كند اگرچه تحقيقات آزمايشگاهي در اطرافمحيط انساني و حيواني كاملا در مورد انسان صدق نميكند. اپيدميولوژيستهاميتوانند عوامل به وجود آورنده سرطان را مشخص كنند كه شامل دود سيگار استو اين در حالي است كه در مورد ميدانهاي الكترومغناطيسي ارتباطي بين معاشرتو اپيدمولوژي وجود ندارد. بعضي دانشمندان كه در اين مورد مطالعه كردهاندارتباط موجود بين ميدانهاي الكترومغناطيسي و سرطانهاي خاص را وقتي كه خطركم باشد و يا اصلا نباشد مشكل تفسير ميكنند حتي اگر احتمال ابتلا بهسرطان ناشي از ميدانهاي الكترومغناطيس بسيار اندك باشد بايد آن را جديتلقي نمود. زيرا در ميان تعداد كثير افرادي كه در معرض ميدانهايالكترومغناطيس هستند حتي يك احتمال ناچيز هم ميتواند باعث افزايش سرطاندر سطح گسترده شود.


  ● ارتباط سرطان با مشاغل صنعت برق


  ازسال ۱۹۸۲ تعدادي از اپيدميولوژيستها مطالعات و آزمايشاتي در اين موردانجام دادهاند و گزارشي از بررسي بيماري لوكمي روي افراد كه در معرضميدان الكترومغناطيس بودهاند با افرادي كه در مشاغل ديگر كار كردهاندارائه دادهاند. در ايالات متحده اين بيماري در بزرگسالان از هر ۱۰۰۰۰۰نفر ۱۰مورد در سال مشاهده ميشود و اين مطالعات شامل افرادي ميشود كهمستقيما با وسايل الكترومغناطيسي سر و كار دارند مثل مهندسان برق و ياافراد شاغل در خطوط تلفن و تلويزيون و تعميرات راديويي، اپراتورهايايستگاه برق، الكتريسيته و جوشكار. مطالعات ديگر ارتباط بين شيوع سرطانمغز و يا مرگ و مير در مشاغل مشابه را نشان ميدهد. اين تحقيقات اولين بارتوسط دكتر Samuel Milham در سال ۱۹۸۲ كامل شده است. همچنين مطالعاتي درمورد ارتباط سرطان سينه و قرار داشتن در معرض ميدان الكترومغناطيسي صورتگرفته است. سرطان سينه در مردان نادر است اما متاسفانه در زنان بسيار رايجاست. در ايالات متحده سرطان سينه از هر ۱۰۰۰ نفر بيش از يك مورد در سالمشاهده شده است. در يك مركز تحقيقاتي دانشگاهي در كاروليناي شمالي ميزانمرگ زناني كه در معرض ميدانهاي الكترومغناطيسي قرار داشتهاند در اثرابتلا به سرطان سينه بيشتر از زناني بوده است كه در چنين مشاغلي كارنكردهاند. اما با توجه به اين كه عوامل ديگري مثل فاكتور سن در تولداولين نوزاد و باروري و تاريخچه ارثي در ايجاد اين نوع سرطان مؤثرميباشند، لذا باعث اختلال در اين تحقيق شده است و با در نظر گرفتن اينمشكلات و نداشتن اطلاعات كافي پي بردن به عامل اصلي ايجاد اين بيماري غيرممكن به نظر رسيد و مطالعات ديگري كه در ايالات متحده و كشورهاي ديگرانجام شده است نشان ميدهد كه حتي زناني كه در خانه كار مي كنند و در معرضميدان الكترومغناطيسي بالايي قرار دارند با خطرپيشرفت سرطان سينه مواجهبودهاند.


  ● ساير امراض ناشي از ميدانهاي الكترومغناطيسي


  بيماريآلزايمر (Alzheimer) نوعي بيماري است كه در افراد سن بالا بروز ميكند وباعث ضعف تمركز و اختلال در يادآوري خاطرات ميشود. مطالعه و تحقيقاتي كهدر سال ۱۹۹۵ در فنلاند و كاليفرنيا انجام گرديده نشان مي دهد كارگراني كهبيشتر در معرض ميدان الكترومغناطيس قرار گرفته بودند بيشتر به اين بيماريمبتلا شدهاند. طبق گزارش دكتر Stephanie London و همكاران در سال ۱۹۹۴ بهاين نتيجه رسيدهاند كه افراد شاغل در صنايع برق و تلفن نسبت به افرادشاغل در ديگر صنايع بيشتر در معرض ميدانهاي الكترومغناطيس قرار دارند.


  ● اثرات بيولوژيكي ميدانهاي الكترومغناطيس

  اينمجموعه اطلاعاتي در مورد تاثيرات ميدانهاي الكترومغناطيسي بر روي حيواناتو تقسيم سلولي به ما ميدهد و تاثيرات بيولوژيكي شامل تغييراتي در اعمالسلولها و بافتها و تغييراتي در فعاليت مغز استخوان انسان و ضربان قلبميشود. اين قبيل مطالعات بر روي حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات اهلي و نيزانسان بررسي شده است. طول موج، مدت در معرض امواج بودن، فاصله نسج با موجدر تكثير سلولي و جزئيات تكثير مورد بررسي قرار گرفته است و باعث اختلالدر تكثير سلولي در مرحله DNA سازي و نيز باعث افزايش بروز نقص مادرزادي واختلال باروري و موتاسيونهاي مختلف ميشود و اين اختلال با مدت مجاورت باميدان الكترومغناطيسي و نوع موج متناسب بوده است.


  منبع : مركز تحقيقات و فناوري اتوماسيون
  نقل شده از [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: تاثير ميدانهاي الكترومغناطيسي بر انسان

  قرار گرفتن در معرض آنتن های BTS به مدت زیاد و بهدفعاتمکرر به طور قطع مشکلاتی اعم از افزایش فشار خون، مشکلات عصبی، نوساندرتعداد ضربان قلب و... ایجاد خواهد کرد.
  - به اعتقاد بسیاری ازپژوهشگران ، تشعشعات حاصل از آنتن هایBTS برای انسان بسیار مضر است و درواقع قرار گرفتن بیش از حد در مقابلاین امواج باعث ناباروری و سرطان افرادمی شود.
  - دکتر یارعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه MSU کنتاکی امریکامیگوید: میزان تاثیر امواج الکترومغناطیسی آنتن BTS تلفن همراه با توجهبشدتومدت زمان قرار گرفتن فرد در برابر آن بیشتر می شود.
  - وی میافزاید: تشعشعات الکترومغناطیسی همیشه بر سلامتانسان تاثیر داشته است.درهمین ارتباط ، تحقیقاتی در جامعه امریکا رویتاثیر امواج الکترو مغناطیسیتلفن همراه بر مغز انسان صورت گرفت که نشانمی دهد میزان تاثیر گذاری باتوجه به شدت بیشتر فرکانس و زمان زیاد قرارگرفتن فرد در برابرامواج بشترمی شود.
  - این استاد دانشگاه خاطر نشان می کند: هر چقدر به امواجی کهازآنتن های BTS تلفن همراه ساطع می شود ، مثل آنتن هایی که در پشت بامیاحیاط منزل قرار می گیرند نزدیک تر باشیم، خطرناک تر خواهد بود.
  - ویتصریح کرد : قوی ترین امواج زمانی به بدن انسان می رسدکه فرد زیر آنتن هایBTS قرار داشته باشد، اما هر چه از فاصله 5 کیلومتریآنتن ها دورتر شویم،امواج قدرت خود را از دست خواهند داد وتاثیر BTS هابه قدرت آنها و میزانفاصله فرد بستگی دارد.
  - گروهی از دانشمندان ایتالیایی بچه موشهایآزمایشگاهی مادهرا در معرض امواج الکترو مغناطیسی قراردادند ومشاهده کردندتنها تخمدان یکسوم از این موشها به طور طبیعی رشد کردند؛ در حالی که اینرقم در موشهاییکه تحت تاثیر امواج قرار نداشتند به 80 درصد می رسید.
  -این محققان در پایان اعلام کردند برای رسیدن به نتیجهقاطعی درباره تاثیرامواج بر باروری به آزمایش های بیشتری نیاز است.همچنینگروهی از محققان درترکیه آزمایش مشابهی روی موشهای نر انجام دادند .نتایج این آزمایش نشانداد موشهایی که در معرض امواج الکترو مغناطیسی قرارگرفته بودند با کاهشسلول تخم مواجه شدند که این مورد می تواند منجر بهکاهش اسپرم شود.
  -برخی تحقیقات به تاثیر پرتوهای همراه روی رشته های DNAاشاره دارند.دکتررفیعی تبار با بیان اینکه تابش پرتو های تلفن همراه رویDNA موجب پارگیرشته های DNA می شود این تاثیر را کاتوره ای می خواند ومعتقد است کسی نمیتواند حدی برای آن مشخص کند و بگوید اگر تابش در ایناگر تابش در این فاصلهو با این شدت باشد مشکلی برای افراد پیش نمی آورد:« متاسفانه ما در جهانسوم همواره موارد خاص را در نظر می گیریم و مثلامی گوییم فلانی 20 سالسیگار کشید و هیچ مشکلی پیدا نکرد، اما توجه نمیکنیم که سیگار کشیدن ازاساس خطر دارد و خطراتش هم شناخته شده است حالاممکن است تاثیر آن رویافراد مختلف متفاوت باشد.
  - تاثیر روی غشای سلولی ومختل کردن عملکردسلول ها ی مختلف،تاثیر روی ارتباط سلول ها با یکدیگر ، مختل کردن رشدسلولی، تاثیر رویسلسله اعصاب و مغز ، اختلال خون رسانی از دیگر مواردیاست که در تحقیقهای مختلف به میدان های مغناطیسی تلفن های همراه و آنتنهای BTS نسبت دادهمی شود.« بعضی از اثرات این امواج روی سیستم های انسانییا حیوانی شناختهشده است و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که تشعشع همراه برایسلامت بدن ضرراست.
  - دکتر رفیعی تبار با بیان این مطلب، ادامه می دهد:در تابشما آستانه ایمن نداریم و هیچ نوع تابشی با هیچ آستانه ای امن نیست؛امواجساطع شده از آنتن های BTS هم از این قاعده مستثنا نیستند


  _________________
  **در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصيري ندارد. (انيشتين)
  **ازميان کساني که براي دعاي باران به تپه ها مي روند تنها آنهايي که با خودچتر به همراه مي برند به کار خود ايمان دارند آنتوان چيکف
  **کسي که تا به حال عمل اشتباهي انجام نداده ، هيچ کار تازه اي انجام نداده است . انيشتن
  **منتسکيو : انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عميق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است.


  بهترین راه برای دانلود از رپید شیر:

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۲۵ بهمن ۸۸, ۲۱:۴۸
 2. كتاب هاي الكترونيكي آموزشي
  توسط PARS در انجمن C و ++‍C
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۲۰ بهمن ۸۸, ۲۱:۳۹
 3. كتاب الكترونيكي هوش مصنوعي در 20 فصل
  توسط ارسطو در انجمن رایانهcomputer
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۸۸, ۲۱:۰۴
 4. كتاب الكترونيكي برنامه نويسي جاوا به زبان فارسي
  توسط ارسطو در انجمن رایانهcomputer
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۲ مهر ۸۷, ۲۰:۴۱
 5. كتاب خوان الكترونيك جديد سوني عرضه مي شود
  توسط hamid192 در انجمن بایگانی اخبار علمی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۱۵ مهر ۸۷, ۲۰:۵۹

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •