روبات ابنسينا در فيسبوك ساخته شد؛
اعتراض ايران به جعل هويت ابوعلي سينا در شبكه خبري بيبيسي
خبرگزاري فارس: روباتبوعلي سينا براي قرار گرفتن در شبكه اينترنتي فيسبوك توسط امارات متحدهعربي و با همكاري آلمان و يونان ساخته شده كه شبكه خبري بيبيسي با اعلاماين خبر هويت اين دانشمند ايراني را عرب خواند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

بهگزارش خبرگزاري فارس، به نقل از روابط عمومي و امور بينالملل بنياد علميو فرهنگي بوعلي سينا، به دنبال استفاده شبكه خبري بيبيسي از عنواندانشمند عرب براي ابن سينا، يوسف شاهحسيني رئيس اين بنياد با يادآوريعظمت علمي چهره تابناك شيخ الرئيس بوعلي سينا، اين اقدام جاعلانه را ازسوي بيبيسي، كاري غيرحرفهاي و برخلاف اصول خبررساني اعلام كرد.
شاهحسينيبا اشاره به گستردگي نام و آوازه اين حكيم جهاني ايران گفت: مايه مباهاتماست كه تمدن كهنمان فرزندي به نام حسين بن عبدالله سينا دارد كه همهجهان او و ميراثش را از آن خود ميدانند، و البته اين امر غريبي نيست چراكه سايه بلند تأثير قانون و شفاي شيخالرئيس صدها سال فراتر از زمان ومكان و تا دوردستهاي آينده بر مراكز علمي و در بين عامه مردم مستدام بودهو در تعالي روحي و سلامت ابناي بشر نقش موثر داشته است.
با اين وجودضمن اين كه تعلق بوعلي سينا به عنوان فرزند رشيد تمدن كهن ايران زمينواضحتر از آن است كه نياز به توضيح و تاكيد جديدي داشته باشد؛ اين گونهخبررسانيهاي دور از اخلاق حرفهاي و غرض ورزانه محكوم است.
شاهحسينيبا يادآوري عصر زندگي شيخالرئيس ابن سينا اضافه كرد: همه ميدانيم كهبوعلي سينا در افشنه بخارا كه در آن زمان بخشي از سرزمين ايران بزرگ بودهاست، به دنيال آمده و در اين محيط و در دامن اين فرهنگ و سرزمين رشد وبالندگي داشته است؛ و عاقبت در همدان آرام گرفته است. ترديدي نيست كه وجودبرخي آثار ابن سينا به زبان عربي، به دليل رايج بودن اين زبان در آن زمان؛و وسيلهاي براي انتشار تاليفات در گسترهاي فراتر از جغرافياي محل زندگيوي بوده است.
از طرف ديگر مباحث فلسفي و حكمت سينوي ايشان كهايرانيان هنوز ميراث دار آنند در شهرهاي همدان و اصفهان شكل گرفته و كتابمعروف قانون كه با نوشتن آن لقب سلطان الاطباء گرفته نيز در اين ديارتاليف شده است.
شاه حسيني سپس با اشاره به وجود آرامگاه اين دانشمندبزرگ در همدان گفت: هزار سال از وفات شيخ مي گذرد و در طول اين هزارهميراث معنوي او الهامبخش دانشمندان و انديشوراني بوده كه خرد و دانش وخدمت به خلق را وجهه همت خود قرار دادهاند و عامه مردم كوچه و بازارچه دراين شه و چه در ساير شهرهاي ايران همواره نام همدان و بوعلي سينا رامترادف با هم دانسته و از قانون او شفا جستهاند.
نيز ميدانيم كهاغراق نيست اگر مدعي شويم ابن سينا با تلفظهاي مختلف جزو مشهورترين اسامينزد همه مردم جهان از هر قشر و گروه است و به ويژه در قرن اخير ام و چهرهاو با مقبره باشكوهش در همدان آميختگي معنايي پيدا كرده است.
بنابراين انتظار ميرود ياد كرد و بزرگداشت انسان بزرگي مانند بوعلي سينا كه خادم همه بشريت است در مناقشات بيهوده، وارد نشود.
رئيسبنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا تاييد كرد: بوعلي متعلق به همه بشريت استو اصولا مربيان اسانيت و از جمله ايشان واجد چنين منزلت و شايستگي هستند وسفره آموزههاي انان به قدري سخاوتمندانه گسترده است كه همه ميتوانند ازآن بهرهمند شوند. برگزاري هزاره تولد شيخ در دهه 30 شمسي در بسياري ازكشورهاي اسلامي و اروپايي و نيز اختصاص جايزه جهاني ابن سينا از سوييونسكو به نام اخلاق در علم و فناوري خود گوياي فراتر رفتن شيخ از جغرافياو محدوديتهاي سرزميني است. شايستگي قرار گرفتن اين دانشمند بزرگ بر بامپيوستگي و همبستگي دانش و اخلاق از سوي يونسكو به عنوان نهاد علمي وفرهنگي جهاني نيز خود گوياي اين واقعيت است.
شاه حسيني با اشاره بهتكريم جهاني شيخالرئيس و اختصاص جايزه بينالمللي بنياد بوعلي سينا بهمنظور معرفي و بزرگداشت ايشان، در آبان ماه سال جاري، اظهار اميدواري كردبا بهرهگيري شايسته و هرچه بيشتر از اين فرصت مغتنم، در اعتلاي فرهنگجامعه و پشتوانه هويتي نسل جديد موثر و مفيد باشد.
رئيس بنياد بوعليسينا در پايان نسبت جعلي و دامن زدن به مجادلاتي بيهوده از جمله سرقتمعنوي بزرگان جهاني را توسط هر كس و هر كجا به دور از آداب فرهنگ وفرهيختگي دانست و افزود: بهرهگيري شايسته و فارغ از جدلهاي بيمورد ازظرفيت مغتنم و خوان گسترده ميراث ارزشمند پورسينا در هر كجا و هر زماننگاه هوشمندانهاي است كه قابل تحسين است.

* روبات ابن سينا در فيسبوك

شبكهخبري بيبيسي از ساخت روباتي شبيه چهره بوعلي سينا توسط آزمايشگاهي درامارات متحده عربي كه با همكاري محققان آلماني و يوناني ساخته شده؛ خبرداد و ضمن انتساب اين دانشمند نامآور ايراني به كشورهاي عربي اعلام كرده،روبات ابن سينا به كاربران شبكه گروهي فيس بوك خواهد پيوست.
به گزارشروابط عمومي بنياد بوعلي سينا، سايت گروهي فيس بوك به زودي ميتواند پلارتباطي ميان انسانها و روباتها شود، چرا كه محققان قصد دارند به منظورافزايش ارتباط بين انسانها و روباتها، براي روبات ابنسينا پروفايليايجاد كنند.
اين صفحه جديد از عامل ميان روبات و انسانها و همچنين تصاويري از روبات تشكيل خواهد شد.
خالقاناين طرح اميدوارند شركت دادن چنين ساختاي در شبكههاي جمعي بتواند رابطهدوستانه پايداري را ميان انسان و ماشين به وجود آورد.
پيوند روبات وشبكههاي جمعي طرحي از نيكلاس ماوريديس از دانشگاه امارات به همراه گروهياز محققان اين دانشگاه بوده است كه به منظور يافتن راهحلي براي از بينبردن بي ميلي انسانها در رابطه با روباتها ارايه شده است.
به گفتهمحققان با وجود اينكه تا به حال روباتهاي فراواني نظر انسانها را به خودجلب كردهاند اما تنها چند هفته پس از اتمام خزانه رفتاري و اطلاعاتيروباتها و تكراري شدن اين اطلاعات، انسانها علاقه خود را نسبت به اينماشينها از دست ميدهند.
به همين دليل محققان قصد دارند اين عدمجذابيت را با قرار دادن انسانها و روباتها در مخزني بزرگ از خاطراتمشترك در ميان گروهي از دوستان مشابه رفع كنند.
مرحله اول رفع اين عدم تعامل توسط روباتي كه توانايي تشخيص چهره افراد را دارد آغاز خواهد شد.
اينروبات با ظاهري تقريبا مشابه تصاوير ابن سينا توسط آزمايشگاه روباتيكتعاملي در امارات با همكاري محققان آلماني و يوناني ابداع شده است.
روباتابن سينا از دستهاي از نمايشگرهاي لمسي و دوربينهاي استريو تشكيل شدهاست كه بعد از تكميل نهايي نام ابن سينا دانشمند بزرگ ايراني كه سايتبيبيسي به اشتباه از وي به عنوان دانشمندي عرب ياد كرده است بر روي آنگذاشته خواهد شد.
بنا به اين گزارش اين سيستم به منظور افزايشتوانايي براي تعامل با انسانها به سه نرمافزار مجهز است كه يكي از آنهاتوانايي تشخيص چهره افراد و يا تصاويري از آنها بر روي شبكه فيس بوك راخواهد داشت.
نرمافزار ديگر امكان مكالمه در لحظه را براي روبات بهوجود اورده و ميتواند بر اساس اطلاعات موجود در فيس بوك براي دوستان خودو افراد مرتبط با آنها به شكل پايگاهي از دادهها تبديل شود.
اين پايگاه دادههاي گروهي ميتواند پروفايل خود روبات را نيز به روز نگه دارد.
محققانقصد دارند در آزمايشگاه تعاملي روباتيك به روبات ابن سينا اجازه دهند تابا افراد مختلف به صحبت پرداخته و آنها را شناسايي كند.
پس از اولينملاقات اين روبات اطلاعات به دست آورده را در شبكه فيس بوك كنترل خواهدكرد تا در صورت وجود داشتن پروفايلي با مشخصات فرد مورد نظر به اطلاعات ويدسترسي پيدا كرده و نقطهاي مشترك براي آغاز ارتباط و مكالمه با شخص راپيدا كند.

از خبرگزاری فارس
شماره:8802310572
فرتور از: خراسان نیوز