به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي صداو سيما، شامگاه دوشنبه 4 خرداد 88 عوامل و دست اندركاران سريال يوسفپيامبر (ع) در نشستي صميمي با رئيس رسانه ملي ديدار و گفتوگو كردند.

*ضرغامي(رئيس سازمان صدا و سيما):
اوج بلوغ هنري در سريال يوسف پيامبر به تصوير كشيده شده است
دراين نشست صميمي که با هدف قدرداني از تلاشهاي ارزشمند هنرمندان اينمجموعه برگزار شده بود، رئيس سازمان صدا و سيما با اشاره به برجستگيهاياين مجموعه ؛ تعميق معارف قرآني و آشنائي مردم با حقيقت دين و تقويت ايمانآنان در کنار ارتقاء آگاهيهاي مذهبي را از جمله امتيازات ارزشمند اينسريال دانست.
ضرغامي با اشاره به سکانس گفتوگوي زليخا با پروردگار وترجيح زيبائيها و عشق واقعي الهي بر عشق مجازي و دنيائي، گفت: خلقهنرمندانه صحنههايي از اين قبيل در به تصوير کشاندن رابطه عاشقانه وشيرين با خداوند آن قدر تأثيرگذار بود که بسياري از مخاطبان مفهوم حقيقي وحلاوت انس با پروردگار در هنگام نماز را بهتر از گذشته درک کردند.
رئيسرسانه ملي با تقدير از تلاشهاي تمامي دستاندرکاران اين مجموعه، به ويژهزنده ياد رسول احدي فيلمبردار اين سريال گفت: آقاي فرج الله سلحشورکارگردان متعهد کشورمان،
اوج بلوغ هنري و تجربه خود را در ساخت اين اثر پرمخاطب و ماندگار به نمايش گذارده است.
رئيسسازمان صدا و سيما با اشاره به استقبال گسترده مردم و انديشمندان بيش از50 کشور جهان از سريال حضرت يوسف (ع) گفت : برجستهترين شخصيتهاي ديني وحوزوي با تقدير از اقدام ارزشمند ساخت اين مجموعه صحت و انطباق کامل آن باآيات قرآني را مورد تأکيد قرار دادهاند و بعضي تذکرات دلسوزانه از سويآنان براي ارتقاء کيفي پروژههاي مشابه در آينده براي رسانه ملي وهنرمندان متعهد مغتنم و ارزشمند است.

*سلحشور (كارگردان):
تلاش كرديم منبعي فراتر از تصور و تفكر انسان را نشان بدهيم
فرجاللهسلحشور، كارگردان در اين نشست با طرح اين سئوال كه چرا سريال حضرت يوسفتوليد شد، گفت: از آغاز عمليات هنري تاكنون بر اين باورم كه سينماي موروثيرژيم طاغوت در شأن انقلاب و در شأن اسلام نيست.
وي با اشاره به نقشسازنده سينما و امكان ارتقاي جايگاه آن در جامعه اسلامي افزود: متأسفانهدر 30 سال پس از انقلاب به جز موارد انگشتشمار توفيق چنداني در خلق آثارمذهبي نداشتهايم تا حلاوت اين هنر را درك كنيم و شيريني آن را به مردمبچشانيم.
سلحشور با انتقاد از كساني كه در ارائه كارهاي هنري فقطظاهر مسائل را ميبينند و به عمق موضوعات توجه نميكنند، گفت: برخي افرادكه وارد عرصه هنر شدهاند، حتي به باطن زندگي ظاهري هم توجه نميكنند؛ چهرسد به اينكه به ارزشهاي الهي و معنوي دقت كنند و آنها را جلوه و جلالبدهند.
وي با بيان اينكه عليرغم اينكه بسياري از صاحبنظران مشكلامروز فرهنگ جامعه را به نبود مديران كارشناس و دلسوز ربط ميدهند، گفت:من فكر ميكنم مشكل امروز ما در حوزه سينما و تلويزيون تضاد ماموريت تعريفشده آن دو با مكتب ما است. در سينما يا تلويزيون كه محصول فرهنگ غرب است،انسانمحوري حرف اول را ميزند و فراتر از آن حرفي براي گفتن نيست. درصورتي كه بر اساس آموزههاي ما اين تعريف پذيرفتني نيست.
كارگردانسريال يوسف پيامبر گفت: تلاش ما در سريالهايي مثل يوسف پيامبر و آثاريچون اصحاب كهف و ايوب پيامبر اين بوده كه به جامعه هنري، منبع فراتر ازتصور و تفكر انسان را نشان بدهيم؛ منبعي بدون عيب و متصل به وحي يعنيقرآن.
وي دليل پرمخاطب بودن كارهاي ديني و قرآني را انتخاب منبع درست عنوان كرد كه فطرتهاي پاك انسانها را به خود جلب و جذب ميكند.
سلحشوردر پايان با اعلام اينكه اگر دانشمندان اسلامشناس در نگارش فيلمنامه وداستانهاي ديني و مذهبي هنرمندان را كمك كنند، توليدات هنري با مشكلكمتري توليد خواهد شد، افزود: از حمايتهاي همهجانبه مهندس ضرغامي كهحامي، مشوق و همراه ما تا پايان اين سريال بود، تشكر ميكنم.

*پروانه معصومي (بازيگر نقش بانو تي):
بازي در نقشهاي منفي سختتر است
پروانهمعصومي در اين نشست گفت: ابتدا پذيرش اين نقش كه نقشي منفي محسوب ميشد،برايم دشوار بود، اما به اصرار همكاران آن را پذيرفتم و از اين بابتخرسندم.
بازيگر نقش بانو تي در سريال يوسف پيامبر افزود: پذيرش ايننقش توسط من حتي مباحثي را در بين اقوام ايجاد كرده بود. حتي يكي ازكودكان فاميل در تماس با من اظهار كرد كه دوست ندارد از طرفداران كاهنانمعبد آمون باشم.

*اميري مقدم (بازيگر نقش رئيس كاهنان معبد آمون):
نقشهاي منفي منجر به انتقال درست پيام ميشود
بازيگرنقش رئيس كاهنان معبد آمون نيز از پذيرش نقش و نقشهاي منفي ديگري كه بازيكرده است ابراز خشنودي كرد و گفت: هر چند بازيگران نقش منفي كمتر مورداستقبال جامعه قرار ميگيرند، اما بايد پذيرفت كه پذيرش اين نقشهاي سختاست كه موجب انتقال درست پيام داستان ميشود.

*زماني (بازيگر نقش يوسف پيامبر):
از خداوند سپاسگزارم كه توفيق حضور در اين سريال را به من داد
مصطفيزماني، بازيگر نقش يوسف پيامبر نيز كه در اولين كار هنري خود در نقش يوسفپيامبر ظاهر شد، گفت: هميشه خود را مديون كارگردان و ديگر عوامل اين سريالميدانم كه به من اعتماد كردند و اميدوارم بتوانم شايستگي خود در قبال ايناعتماد را نشان بدهم.

*حميدي (بازيگر نقش آسنات):
به لطف خدا توفيق حضور در كارهاي مذهبي را پيدا ميكنم
الهامحميدي رضايت مردم و دست اندركاران سريال يوسف پيامبر از اين كار ديني،قرآني و تاريخي را نشأت گرفته از بركتي دانست كه خداوند به كارهاي ارزشمندو انساني اعطا ميكند.
بازيگر نقش آسنات در سريال يوسف پيامبر باتشكر از برگزاركنندگان اين نشست در خصوص نقش خود و انعكاس آن در جامعهگفت: برخي خانمها به من خرده ميگرفتند كه چرا در مقابل ازدواج مجدد يوسفعكسالعملي نشان ندادهام كه به آنها ميگفتم، آنجا من آسنات بودم نهالهام حميدي.

*زهير ياري (بازيگر نقش بنيامين)
بايد از توليد آثار خرافهگرا جلوگيري كرد
زهيرياري نيز با تمجيد از كارهاي ديني و قرآني گفت: بايد به ساير آثاري كه بهصورت غير مستقيم پيامهاي معنوي و اخلاقي را به مخاطبان منتقل ميكنندتوجه و از توليد آثاري كه ممكن است به خرافه گرايي منجر شود جلوگيري كرد.

*سلطاني (بازيگر نقش آمن هوتب):
تاثير معنوي اين سريال در تاجيكستان بسيار بود
جهانبخشسلطاني بازيگر نقش آمن هوتب نيز با بيان خاطراتي از حضور خود و تني چند ازعوامل سريال يوسف پيامبر در كشور تاجيكستان گفت: استقبال مردم تاجيكستاناز اين سريال فوق العاده است.
وي تأثير معنوي اين اثر ايراني در آن كشور را بسيار زياد توصيف كرد.

*اسلاميمهر (رئيس مركز سيمافيلم):
روزي به نام سريال يوسف نامگذاري شود
رئيسمركز سيما فيلم نيز در اين نشست به حمايتهاي همه جانبه رئيس سازمانصداوسيما از اين سريال و ديگر كارهاي اين مركز اشاره و ضمن تشكر و قدردانيپيشنهاد كرد روزي به نام سريال يوسف پيامبر نامگذاري شود تا آن روز بهاتفاق دستاندركاران اين سريال و علاقهمندان به كارهاي ديني و قرآنيگرامي داشته شود.
در پايان اين مراسم با اهداي لوح تقدير و هدايائي از هنرمندان اين مجموعه قدرداني بعمل آمد.