تلاش قضات اسپانیا برای پیگرد قانونی مقامات آمریکا ، اسرائیل و چین
14:40 - 3 خرداد 1388
گروهی از قضات اسپانیا سعی دارند مقامات آمریکا، اسرائیل و چین را به اتهام نقض قوانین حقوق بشر تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهند.
قضات"دادگاه ملی" اسپانیا از مقامات ارشد این کشور خواسته اند، از قدرت خودبرای تعقیب مقامات آمریکا، اسرائیل و چین به همراه عده دیگری از مقاماتکشورهایی که متهم به نقض قوانین بشر هستند، استفاده کنند.
این حرکت درپی شکایتهای مکرر سازمانهای حقوق بشر در 16 پرونده نسل کشی، شکنجه و نقض حقوق بشر صورت گرفته است.
دربین این شکایتها، دو مورد شکایت از مقامات دولت آمریکا در زمان ریاستجمهوری جورج دابلیو بوش است که آنان را به شکنجه مظنونین تروریست در زندانگوانتانامو متهم کرده است .
شایان ذکر است، قضات اسپانیا ، طبق قانوناساسی این کشور از اختیارات لازم برای بررسی و رسیدگی به موارد فاحش نقضحقوق بشر برخوردارند.
جامعه مدافعان حقوق بشر از اقدام "شجاعانه"قاضیان اسپانیا تجلیل کرده و آنان را قهرمانانی دانسته است که به جنگ باسران قدرتها رفته اند.
از سوی دیگر برخی مقامات اسپانیا ، حرکت جامعهقضات بلندپایه کشور را " واکنشی شدید" دانسته و ادعا کرده اند، این چنینرویکردها به ارتباط بین المللی اسپانیا با متحدانش خدشه وارد می کند.
"گوستاوآریستگو"، قانونگذار و سخنگوی وزارت امور خارجه اسپانیا ، حرکت قضاتاسپانیا را زیر سؤال برده و گفته است، ما خلافکاران زیادی در اسپانیاداریم و بهتر است به مسائل خودمان رسیدگی کنیم.
پرس tv