بغداد- شاهد جنايت هاي گروهک منافقين در عراق کهخود از اعضاي سابق اين گروهک بوده و سابقه مشارکت در عمليات سرکوب مردمعراق در قيام سال 1991 ميلادي را داشته، براي حضور در دادگاه عالي جناييمرکزي عراق و شهادت عليه اين رهبران سازمان تروريستي اعلام آمادگيکرد. بتول سلطاني" 44 ساله که به مدت 21 سال در اين سازمان تروريستيعضويت داشته و تا عضويت شوراي رهبري و فرماندهي شوراي رهبري نيز رسيده ،روز يکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در بغداد، گفت: آماده است که درقبال جنايت هايي که سازمان منافقين عليه مردم شمال و جنوب عراق در قيامعمومي سال 1991 ميلادي (سال 1370 شمسي) مرتکب شده، در دادگاه عالي جناييمرکزي عراق شهادت دهد.
دادگاه عالي جنايي مرکزي عراق بعد از سقوطرژيم صدام براي رسيدگي به جرايم جنگي مسوولان رژيم سابق بعث و جنايت عليهبشريت تشکيل شده و پيشتر مسوولان دادگاه گفته اند که به پرونده مشارکتگروهک منافقين در کشتار مردم عراق در سال 1991 ميلادي رسيدگي مي کنند.
بتولسلطاني که ژانويه 2008 ميلادي (اوايل زمستان سال 1386 شمسي) از اردوگاهاشرف فرار کرده بود، اکنون براي آزادي همسرش از اردوگاه و تعيين سرنوشت دوفرزندش که سازمان منافقين 18 سال قبل آنها را از مادرشان جدا کرده بودند،به بغداد بازگشته است .
وي در خصوص فعاليتش طي سالهاي اخير گفت که بهعنوان عضو شوراي رهبري سازمان منفاقين درسال 1991 ميلادي در عمليات شهرهاي"کلار" و "کوبري" در شمال و "عماره" در جنوب شرکت داشته و شاهد جنايت اينگروهک عليه مردم عراق بوده است.
وي به طور مشخص به جنايت اين گروهکدر مسجد "نجاريين" در بازار بزرگ شهر "عماره" مرکز استان ميسان در جنوبشرقي بغداد اشاره کرد و افزود: سازمان منافقين در اين حمله وحشيانه دههانفر که در داخل مسجد پناه گرفته بودند را به قتل رساندند.
اين عضوسابق گروهک منافقين ادامه داد که رژيم صدام به "مسعود رجوي" سرکرده گروهکنفاق بيش از فرماندهان نظامي عراقي اعتماد داشت و براي همين، درسال 1990ميلادي (سال 1369 شمسي) به دستور صدام، پنج هزار عضو اين گروهک در آنزمان، براي سرکوب قيام مردمي در شمال و جنوب عراق به حال آماده باش درآمدند و در سرکوب اين قيام نقش مهمي ايفا کردند.
وي در خصوص مدارک واسنادي که دال بر اتهام اين گروهک باشد، گفت: "من وقتي از اردوگاه اشرففرار کردم فقط مي خواستم جان خودم را خلاص کنم و هرگز به جمع آوري مدارکفکر نمي کردم و براي همين هرچه دارم در ذهنم است."
سلطاني براي اولينبار از تلاشهاي گروهک منافقين در اردوگاه اشرف براي برهم زدن اوضاع درعراق و نفوذ در ساختار دولت اين کشور پرده برداشت وگفت: بعد از سقوط رژيمصدام ، گروهک منافقين 250 جوان عراقي را که همگي از اقشار فقير يا کسانيکه براثر از دست دادن عزيزان خود دچار مشکل روحي و رواني شده بودند بهاردوگاه آورد و به آنها آموزشهاي ويژه از جمله آموزش زبان فارسي داد.
وي افزود که گروهک منافقين اين جوانان را بعد از آموزش در جامعه عراق رها کرده و حتي آنها را در ستادهاي انتخاباتي عراقي وارد کرد.
سلطاني، برنامه اين گروهک را بعد از سقوط رژيم صدام، نزديک شدن به شخصيت هايسياسي و عشايري عراقي و کسب حمايت آنها و افزايش نفوذ در جامعه عراق ودولت اين کشور ذکر کرد.
وي فاش کرد که گروهک منافقين بعد از سقوطصدام توانست به برخي از شخصيت هاي سياسي برجسته عراقي نزديک شود و حمايتآنها را با پرداخت پول ، جذب کند.
بتول سلطاني از ذکر نام اين افراد خودداري کرد اما يادآور شد که اغلب مردم عراق تعدادي از اين شخصيت هاي برجسته را مي شناسند.
ويدر خصوص تامين مالي گروهک نفاق بعد از سقوط رژيم صدام، گفت: گروهک منافقيندر قبال سرکوب قيام 1991 توانست از رژيم صدام پاداش مالي کلاني بگيرد و ازطريق آن، شرکتهايي در داخل و خارج عراق تاسيس کرد و اکنون اين شرکتها ،پشتيبان مالي آن هستند.
سلطاني همچنين فاش کرد که برخي از شخصيت ها ونهادهاي اروپايي هزينه هاي تبليغات براي اين گروه تروريستي را متقبل شدهاند تا چهره اي زيبا از سازمان منافقين به نمايش بگذارند.
وي بااشاره به گفت وگوهايي که با سرکردگان منافقين قبل از جدايي از اين گروهکداشته ، هشدار داد که اگر فرصت براي سازمان منافقين فراهم شود آنها دوبارهفعاليت مسلحانه و تروريستي خود را از سر مي گيرند.
سلطاني گفت: "هرچند بعد از سقوط رژيم صدام، گروهک منافقين در ظاهر سلاحهاي خود را تحويلنيروهاي آمريکايي داد، اما اگر فرصت براي اين سازمان مهيا شود بار ديگرسلاح به دست مي آورد زيرا هرچه از اين سازمان بگوييد بر مي آيد."
بتولسلطاني در نشست خبري که ديروز شنبه در بغداد برگزار شد، اعلام کرد که برايآزادي شوهرش و تعيين سرنوشت فرزندانش در دادگاه هاي عراق اقامه دعوا کردهاست. ایرنا