حمایت بیش از 80 تشکل سیاسی از میر حسین،بی نظیر است
قلم - دکتر علیمحمد حاضری گفت: مهندس موسوی با بیشترین اقبال در جمع نخبگان سیاسی وفعالان مواجه بوده است که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران بینظیر است.


دکتر حاضری رئیس کمیته احزاب و گروه های سیاسی درگفتگو با خبرنگار قلم نیوز ضمن اشاره به حمایت تعداد زیادی از احزاب وتشکل های سیاسی از موسوی گفت : در هیچ دوره ای از انتخابات ریاست جمهوری،هیچ کدام از کاندیداها نتوانسته بودند در این سطح از حمایت گروه های سیاسیبرخوردار شوند؛ مهندس موسوی از گسترده ترین حمایت احزاب و گروه های سیاسیبرخوردار شده است.

وی افزود: معمولا در انتخابات گذشته هر یک ازجناح های سیاسی از چند کاندیدا برخوردار بودند که هر کاندیدا حداکثر موفقمی شد حمایت بخشی از احزاب عضو آن جناح را جلب کند. اما در این انتخاباتمهندس موسوی علاوه بر آنکه تقریبا حمایت تمامی احزاب اصلاح طلب را جلبنموده است از حمایت تعدادی از تشکل های اصولگرایان منتقد دولت هم برخوردارشده است.

حاضری با بیان اینکه هم اینک بیش از 80 حزب و تشکلسیاسی که از کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور رسما مجوز دریافت کرده وبه صورت رسمی و قانونی در کشور فعالیت سیاسی دارند از مهندس موسوی حمایتمی کنند در حالیکه دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری این دوره به هیچ وجه ازچنین حمایتی از ناحیه احزاب و گروه های سیاسی برخوردارد نیستند، افزود:حتیپاره ای افراد شاخص سیاسی که به صورت فردی از دیگر کاندیداهای ریاستجمهوری این دوره حمایت می کنند نتوانسته اند همفکران و متحدان سیاسی خودرا در حزب های خودشان به سمت حمایت از آن کاندیداها ترغیب نمایند بگونه ایکه در شرایط فعلی، مجموعه فعالان و رهبران آن احزاب از موسوی اعلام حمایتکرده اند و آن افراد به صورت فردی و شخصی از مجموعه یاران حزبی خود جداشده و به ستاد دیگر کاندیداها پیوسته اند، پدیده ای که در انتخابات گذشتهکمتر اتفاق افتاده است.

رئیس کمیته احزاب و گروه های سیاسی ستادموسوی درباره علت حمایت گسترده احزاب از موسوی گفت: احزاب و تشکل هایسیاسی در همه کشورها و از جمله در ایران مرکز تجمع نخبگان و سیاست مدارانحرفه ای است که این افراد درچارچوب نظامهای حزبی و تصمیم گیری جمعی بایدبر اساس ملاک ها و شاخص های سیاسی نسبتا معتبر و شناخته شده دست به گزینشبزنند، لذا انتخاب احزاب کمتر با سلایق شخصی و یا تحت تاثیر فریب کاریهای معمول تبلیغاتی صورت می گیرند.


حاضری در ادامه افزود:احزاب یا به علت پیوند های سیاسی و جناحی و روابط تعریف شده قبلی، از چهرهها و کاندیداهای منتسب به جناح سیاسی خود حمایت می کنند یا به علت یافتنویژگی ها و برجستگی های آشکار یک کاندیدا ی خارج از جناح سیاسی خود، ازاین درایت و استقلال نظری سیاسی برخوردار هستند که بتوانند از آن کاندیدااعلام حمایت نمایند.
وی درخصوص حمایت گسترده احزاب، موسوی را فردی باسابقه، با تجربه و صلاحیت های برجسته ای دانست که هم می تواند در مجموعهاحزاب و جریان های اصلاح طلب تقریبا با اتفاق نظر مورد حمایت قرار گیرد ،و هم شایستگی های آشکار و غیر قابل انکارش موجب شده است تا حمایت تعدادیاز احزاب خارج از اردوگاه اصلاح طلبان نیز به سمت وی جذب شود.

قلم