سيد محمد خاتمي در همايش بزرگداشت دوم خرداد:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


قلم
- «عدالت مد نظر دوم خرداد در عدالت اقتصادی خلاصه نمیشود هر جا که حقیاحقاق شود عین عدالت است و کدام حق بالاتر از حق آزادی و حق حاکمیت است.»


به گزارش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]،سید محمد خاتمی در همایش بزرگداشت دوم خرداد، گفت: اگرچه امروزه موانعمتصلبتر، ممیزی اندیشهها بیشتر و آزادیها محدودتر و فعالیتهای پیش ازانتخابات و هنگام انتخابات برای جلوگیری از ورود اراده ملت در جریان است وخواهد بود ولی مطمئنم ملت ایران بیدارتر، آبدیدهتر و توانمندتر از همیشهشده است.
رییس جمهور ایران که در سالن 12 هزار نفری استادیوم آزادی درجمع هواداران میرحسین موسوی سخن میگفت، با بیان این مطلب افزود: دومخرداد یک راه است نه یک مقصد. دوم خرداد ایمان به شایستگی و توانمندی ملتبزرگ ایران، پرهیز از سیاستهایی است که ایران را در جهان منزویتر وعقبماندگی را مزمنتر کند.
وی افزود : دوم خرداد نماد ایستادن دربرابر توطئه و طمع بیگانگان است و از این منظر پیوندی عام و تمام با سومخرداد دارد. در نگرش دوم خرداد به بهانه امنیت، آزادیها محدودنمیشوند،اندیشهها محبوس نمیگردند و امنیت جامعه در امنیت حاکمان خلاصهنمیشود.
خاتمی گفت : صدقه مطلوب است ولی باید یک استثنا باشد. هرگاهصدقه قاعده شد و مردم رفع نیاز جامعه را از صدقه سر حاکمانی دیدند کهامکانات خودشان را از همان مردم گرفتهاند، بیعدالتی حاکم شده است.
ویگفت: نگرش دوم خرداد بر مخالفت با بداخلاقیهایی تاکید دارد که به ناماسلام و انقلاب صورت میگیرد و رسالتش افشای این بداخلاقی و تلاش برای محوکردن آن به خصوص در عرصه رسمی حاکمیت کشور است.
خاتمی افزود: در نگرشدوم خرداد به بهانه امنیت، آزادیها محدود نمیشوند، اندیشهها محبوسنمیگردند و امنیت جامعه در امنیت حاکمان خلاصه نمیشود.
رییس جمهوریسابق کشورمان گفت: در این نگرش مخالفت با آپارتاید نژادی، جنسی و طایفهایو مخالفت با خرافات تحجر و ظاهرپرستی که آفت دین و حکمرانی خوب است دراولویت قرار دارد.
وی گفت: من مطمئنم ملت ایران برای پاسداشت استقلال و آزادی و دستیابی به پیشرفت و عدالت در 22 خرداد، دوم خردادی دیگر میآفرینند.

قلم