1- چرا جناب آقای مهندس میر حسین موسوی پس از ۲۰ سال دوری از عرصه مدیریت اجرائی کشور به میدان آمده اند؟

ایشاناعتقاد شان به این است که یکی از اهداف انقلاب دائماً بر سر کار نبودنافراد می باشد و لذا پس ازپایان دوره پر افتخار ۸ ساله نخست وزیریشان ازعرصه مدیریت اجرائی کناره گیری کرده لیکن از سال ۶۸ لغایت ۸۴ عضو مجمعتشخیص مصلحت نظام بوده و به تبع این مسئولیت و نیز مشاورت روسایجمهور وقتآقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی همواره در جریان مسائل اجرائی کشور بودهاند . با توجه بهاینکه در ۴ سال اخیر بسیاری از اصول مهم اداره کشور رعایتنشده و ساختارها و سازمانهای موثر در تصمیم گیری ها و برنامه ریزیهای کلان کشور از طریق انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برخیشوراهای اقتصادی دچار اخلال جدی و اساسی شده است ، برای سازمان دادن بهاوضاع بحرانی موجود در حوزه اقتصاد، فرهنگ ، سیاست خارجی و مسائل اجتماعیجامعه پای به عرصه انتخابات گذاشته اند.

۲- آیا جناب آقای مهندس میر حسین موسوی اصلاح طلب است یا اصول گرا؟

جنابآقای مهندس میر حسین موسوی همانطور که بارها در سخنرانی ها یشان مطرح کردهاند اصلاح طلبی هستند که به اصول نیز مراجعه می کنند و یکی از این اصولآزادی می باشد به همین دلیل ایشان موردحمایت جناب آقای خاتمی و اکثریتقریب به اتفاق احزاب، تشکل ها و گروههای اصلاح طلب از یکسو و برخی از اصولگرایان منتقد دولت از سوی دیگر می باشند.

۳ - نقطه نظر جناب آقای مهندس میر حسین موسوی در ارتباط با سیاست خارجی چیست؟

ایشانمتعقد به داشتن سیاست خارجی تنش زدا مبتنی بر تامین حداکثر منافع ملی میباشند و بر این باورند که شان و منزلت ایران و ایرانی می بایست بسیاربالاتر از این چیزی باشد که در شرایط فعلی وجود دارد.

۴- نقطه نظر جناب آقای مهندس میر حسین موسوی در ارتباط با انرژی هسته ای چیست؟

ایشاندستیابی به انرژی هسته ای با اهداف صلح آمیز را جزء حقوق مسلم و قطعیایران می دانند و بر بهره مندی ایران از این حق خود بر اساس منافع ملیپافشاری خواهند نمود لیکن بر این باورند که بایستی نسبت به جامعه جهانیاعتماد سازی کنیم تا شائبه بهره مندی نظامی از این انرژی در ایران پیشنیاید.

۵- نقطه نظر جناب آقای مهندس میر حسین موسوی در ار تباط با فرهنگ و هنر چیست؟

ایشانمعتقد به داشتن دولت فرهنگی و فرهنگ غیر دولتی هستند بدین معنا که ضمنفرهنگی بودن دولت، ساخت محصولات فرهنگی و هنری به سفارش دولت را شایستهنمی دانند و در این مقوله برای دولت نقش حمایتی قائل هستند. جناب آقایمهندس میر حسین موسوی خود یک هنرمند بوده وبسیاری از آثار جاویدان سینماو تئاتر ایران پس از انقلاب در زمان نخست وزیری ایشان ساخته شده است .جناب آقای مهندس میرحسین موسوی با اعمال سانسورهای بی مورد در فیلم ها وسریال ها مخالف بوده و متعقدند که جامعه بایستی با حسن اعتماد به مقولههنر و هنر مند بیندیشد.

۶- نقطه نظر جناب آقای مهندس میر حسین موسوی در ارتباط با مسائل جوانان چیست؟

ایشانضمن داشتن ارتباط نزدیک با جوانان در تمامی این سالها به جهت تدریس دردانشگاه، آگاهی کاملی نسبت به مسائل و مشکلات جوانان داشته و معتقدند کهبرای رفع مشکلات این طیف وسیع جامعه می بایستی برنامه ریزهای دقیقی انجامشده و موانع موجود بر سر راه تحصیل ، اشتغال و ازدواج آنها کاهش دادهشوند. جناب آقای مهندس میر حسین موسوی با هر گونه دید گاه و برخورد امنیتیو پلیسی با جوانان مخالف بوده و معتقدند که بایستی به جوانان اعتماد کرد .در همین راستا در اولین کنفرانس مطبوعات خود اعلام کردند که گشت هایارشاد را جمع خواهند کرد. چرا که عملکرد و نحوه برخورد آنها را برای کشورمناسب نمی دانند.

۷- نقطه نظر جناب آقای مهندس میر حسین موسوی در ارتباط با مسائل زنان چیست ؟

ایشانمتعقدند که می بایست نسبت به رفع تبعیض های جنسیتی در ارتباط با بانواناقدام شود تا نیمی از بدنه جامعه بتوانند بر اساس شایستگی های خود و فارغاز بعد جنسیتی شان در سطوح مختلف علمی، فرهنگی و مدیریتی جامعه به فعالیتموثر بپردازند. حضور دائمی سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد همسر پایشان دراکثر سفرها و سخنرانی هایشان نشانه اهمیت و توجه ایشان به نقش بانوان درپیشرفت و توسعه کشور است.

۸- نقطه نظر جناب آقای مهندس میر حسین موسوی در ارتباط با مسائل اقتصادی کشور چیست ؟

ایشانمعتقدند برای توسعه اقتصادی کشور لازم است تولید در کشور مورد توجه قرارگیرد و صنایع داخلی تحت چتر حمایتی دولت قرار گیرند تا بدین ترتیب ضمنایجاد اشتغال رونق اقتصادی نیز حاصل گردد. همچنین جناب آقای مهندس میرحسین موسوی داشتن روابط خارجی تنش زدا با کشورهای دیگر را از عوامل موثردر توسعه اقتصادی می دانند ضمن اینکه با اقتصاد صدقه ای از طریق دادن پولبه مردم مخالفند و معتقدند که دولت بایستی بتواند شرایطی ایجاد کند کهفضای کسب و کار بهبود یابد نه اینکه با دادن پول به مردم تورم در سطحجامعه افزایش یابد. همچنین ایشان معتقد به اجرای اصل ۴۴ و توسعه بخش خصوصیبر اساس ضوابط صحیح و عاری از هر گونه رانت می باشند. برخلاف بسیاری ازتوهمات موجود در ارتباط با تداوم اقتصاد کوپنی توسط ایشان جناب آقای مهندسمیر حسین موسوی مکرراً اعلام داشته اند که اقتصاد کوپنی خاص شرایط جنگبوده و بهترین راه برای مدیریت اقتصاد کشور در آن شرایط بود لیکن در حالحاضر جنگ خاتمه یافته و اقتصاد کوپنی و جنگی نیز به پایان رسیده است.

۹- نقطه نظر جناب آقای مهندس میر حسین موسوی در ارتباط با آزادی بیان و رسانه ها چیست؟

ایشانمعتقد به آزادی بیان بوده و ابراز عقیده توسط نویسندگان ، دانشجویان ،اساتید دانشگاه و سایر اقشار جامعه را حق مسلم ایشان می دانند و لذابرخورد های صورت پذیرفته در ارتباط با ستاره دار کردن دانشجویان ویا تعطیلی روزنامه ها را به صرف ابراز عقیده مورد تائید قرار نمی دهند ومعتقد به گردش آزاد و شفاف اطلاعات در سطح جامعه می باشند چرا که آنرامانع رانت و فساد جامعه می دانند ضمن اینکه جناب آقای مهندس میر حسینموسوی بر این باور است که می بایست صدا و سیمای خصوصی در کشور وجود داشتهباشد و موانع قانونی موجود بر سر این کار از طریق قانون باید پی گیری ومرتفع شود.

۱۰- نقطه نظر جناب آقای مهندس میر حسین موسوی در ارتباط با رابطه ایران - امریکا چیست ؟

ایشانمعتقدند گفتمان آقای اوباما در مقایسه با روسای جمهور پیشین آمریکا تغییرکرده و لذا مذاکره مستقیم با آمریکا را با حفظ کامل منافع ملی بعنوان یکراه حل برای رفع اختلافات فی مابین ممکن می دانند.