باتشريح جزييات پرونده قتلهاي سريالي قزوين؛
معاون پليس آگاهي:
متهم همدستي ندارد وانگيزهاش سرقت بوده است
«مهين»به الگوبرداري از آگاتا كريستي اعتراف نكرده استخبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - حوادث


«فكرش را نميكردم پليسبتواند دستگيرم كند.» اين جملهاي بود كه «مهين»، متهم به قتلهاي سريالياستان قزوين در اعترافاتش عنوان كرده و معاون مبارزه با جرايم جنايي پليسآگاهي با بيان اين كه انگيزه اين متهم سرقت بوده، با اشاره به اين موضوعاظهار كرد كه متهم دستگير شده قصد تداوم قتلهاي خود را هم داشته است.
بهگزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، سرهنگ رجبي امروز در جمع خبرنگاران دربارهجزييات پرونده قتلهاي سريالي استان قزوين، يكي از محورهاي قابل توجه دراين پرونده را موضوع ويژگيهاي قربانيان اين قتلها عنوان كرد و در اينباره گفت: قربانيان اين پرونده تعدادي از زنان ساكنان شهرستان قزوين بودندكه ميانگين سني آنها حداقل 48 سال و حداكثر 75 سال بوده است.
ويادامه داد: قربانيان به لحاظ شخصيتي افرادي متدين و از قشر متوسط جامعهبودند كه برخي از آنها در مسير مراجعه به يك زيارتگاه و يا در حال انجاماعمال زيارتي توسط متهم شناسايي ميشدند.

[b]بهگفته سرهنگ رجبي، حمل زيورآلات در حد قابل توجه و قابل رويت بودن آنها،همچنين تحت تاثير قرار گرفتن قربانيان در فضايي كه در آن قرار داشتند(اماكن زيارتي)، از جمله ويژگيهايي بود كه متهم در شناسايي مقتولان بهآنها توجه ميكرد.

[B]وي افزود: «مهين» قربانيانش را با جملاتيهمچون اينكه «شما خيلي شبيه به مادرم هستيد» اغفال ميكرد و با جلباعتماد قربانيان و ايجاد اعتماد، آنها را با خود همراه و سوار خودرويشخصياش ميكرده است.

[B]سرهنگ رجبي با اشاره به اينكه متهم پساز سوار كردن قربانيان، آنها را به وسيله آب ميوه مسموم بيهوش كرده و پساز به سرقت بردن زيورآلات، اقدام به كشتن زنان اغفال شده ميكرد، گفت:پليس بارها در ارتباط با اين موارد مكررا توصيه كرده كه افراد به هر فردياعتماد نكنند و به هر بهانهاي اطلاعات خود را در اختيار افراد ناشناسنگذارند.

[B]وي ادامه داد: متهم به قتلهاي سريالي استان قزوين،به منظور عملي كردن نقشه خود كه سرقت بوده است، زناني را انتخاب ميكرد كهتوانايي بدني كمتري داشته باشند.

[B]وي در مورد ويژگيهاي «مهين»متهم به قتلهاي سريالي استان قزوين نيز اظهار كرد: اين زن 32 ساله در يكخانواده متوسط به دنيا آمده و داراي شش خواهر و يك برادر است كه خود فرزندسوم اين خانواده محسوب ميشود.

[B]وي ادامه داد: ازدواج اين زندر سن 14 سالگي عليرغم مخالفت خانوادهاش با يك مرد كه 12 سال از اوبزرگتر بوده، يكي از ويژگيهاي اصلي زندگي شخصي اين متهم است.

[B]معاونمبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي، با بيان اينكه عوامل متعددي به صورتخواسته و يا ناخواسته منجر به بروز مشكلاتي از جمله مشكلات مالي در زندگياين زن شد، گفت: متهم كه داراي دو فرزند است، در ادامه زندگيش با مشكلاتمالي روبرو شد كه اين موضوع او را وادار كرد كه به دنبال كسب درآمد برود وبر اساس آن، در حالي كه داراي تحصيلات سيكل بود، مدارك آرايشگري و آموزشرانندگي را كسب كرد و مشغول به كار شد.

[B]به گفته سرهنگ رجبي،وقوع سانحهاي براي خودروي «مهين» از جمله موارد ناخواستهاي بود كهمشكلاتي را براي اين متهم به قتل به وجود آورد، اين در حالي بود كه اينزن، بدهكاري قابل توجهي نيز داشت.

[B]وي در عين حال تصريح كرد:با توجه به اينكه اين متهم داراي ضريب هوشي قابل توجهي است و همچنين ازتحصيلات متوسطه و ارتباطات اجتماعي مطلوب برخوردار است، موضوع سرقت و قتلتوجيه مناسبي براي حل مشكلاتش نيست.

[B]به گفته معاون مبارزه باجرايم جنايي پليس آگاهي، «مهين» تصميم گرفت براي عملي كردن مقاصد خود«سيفاله» صاحبخانهاش را در سال 85 به قتل برساند و با توجه به روندشرايطي كه اتفاق افتاد، از سال 87 با شناسايي قربانيانش مجددا اقدام بهسرقت و به قتل رساندن زنان در قزوين كرد.

[B]وي ادامه داد: اينمتهم، دومين قتل خود را در سال 87 انجام داد، به طوري كه «كبري» را درمسير رفتن به آزمايشگاه با آب ميوه مسموم بيهوش كرد و با سرقت طلاهايش اورا به قتل رساند. همچنين ارتكاب قتل سوم توسط «مهين» مربوط به خاله شوهرشبود كه سر سفره صبحانه با ريختن مواد سمي در نوشيدني، قربانياش را بيهوشو او را خفه كرد.

[B]سرهنگ رجبي ادامه داد: اين فرد داراي قدرتبرنامهريزي خوبي بوده و عنصر سادهاي براي پليس تلقي نميشود كه در اينرابطه، طراحي اين سلسله جنايات در عملي كردن نقشه قتلها حكايت از شخصيتباهوش اين فرد دارد.

[B]سرهنگ رجبي يادآور شد: اين متهم با خانواده خود ارتباط داشته، اما ارتباط او پس از ازدواجش مانند گذشته صميمي نبوده است.

[B]ويدر مورد انگيزه اين متهم قتلهاي سريالي قزوين، نيز اظهار كرد: از موضعپليس و با توجه به مستندات و شواهد به دست آمده، انگيزه اين زن تاكنونسرقت محسوب شده و اين متهم به منظور شناسايي نشدن، اقدام به كشتن قربانيانخود ميكرده است.

[B]وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبني براينكه اگر انگيزه متهم سرقت بوده پس چرا در برخي از موارد، طلاهايمقتولان به سرقت نرفته است؟ اظهار كرد: اين قاتل، تنها در دو مورد اقدامبه سرقت تمام طلاها كه يك گردنبد و يك انگشتر بوده است، نكرده كه به تصورمتهم، طلاهاي سرقت نشده ارزش چنداني نداشته است. همچنين متهم در زمان سرقتارزش طلاها را ارزيابي ميكرده است.

[B]وي درباره وضعيت همسر اينزن نيز اظهار كرد: همسر اين زن داراي شغل آزاد است كه از برخي اعمال همسرشمطلع بوده و در حال حاضر در بازداشت به سر ميبرد.

[B]به گزارشايسنا، سرهنگ رجبي در مورد اقدامات پليس آگاهي در مورد كشف اين پرونده نيزاظهار كرد: پليس از وقوع دومين قتل كه به صورت سريالي اتفاق افتاد، بهموضوع اين پرونده حساس شد و پليس آگاهي استان قزوين شروع به بررسي وقايعاين پرونده كرد.

[B]ميتوان گفت: از وقوع سومين قتل سريالي،پليس به يقين رسيد كه اين قتلها توسط يك فرد يا گروهي به وقوع پيوستهاست. در نتيجه با ارائه فرضيههايي بر اساس مشاهدات، ملاحظات و غيره درمرحله بعدي حدس زدند كه در وقوع اين قتلها يك زن دخالت دارد.

[B]معاونمبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تاكيد كرد: شهرستان قزوين يه شهر قديمي،مذهبي و متدين با يك جغرافياي محدود است كه با وقوع قتلهاي سريالي در اينمنطقه، بار رواني زيادي در بين مردم به وجود آمد. در نتيجه رسيدگي به اينپرونده براي پليس در اين شرايط دشوار شده بود.

[B]وي ادامه داد:در ادامه رسيدگي به اين پرونده، متهم موفق به كشتن يكي از قربانيانش نشد وبا نجات يافتن اين قرباني، پليس با انطباق اظهارت قرباني نجات يافته بافرضيات پليس، كارآگاهان موفق شدند متهم را شناسايي و دستگير كنند.

[B]سرهنگرجبي با اشاره به اينكه گرفتن اعتراف از اين متهم كه فردي خونسرد و بااعتماد به نفس بالا بود، مهمترين بخش رسيدگي به پرونده قتلهاي سرياليقزوين محسوب ميشد، افزود: گرفتن اعترافات از «مهين» كار سادهاي نبود بهطوريكه كارآگاهان پليس آگاهي، دهها ساعت به طور مستمر اقدام به بازجويياز اين متهم كردند و با رعايت دقيق اصول فني بازجوييهاي پليسي در نهايتبا ارائه مدارك و شواهد غيرقابل انكار، متهم مجبور به اعتراف شد.

[B]ويادامه داد: «مهين» هنوز به قتل «كيميا»، آخرين قرباني قتلهاي سريالي،اعتراف نكرده و ابعاد مختلف پرونده و اقدامات احتمالي ديگر اين متهم نيزدر حال بررسي توسط پليس قرار دارد. همچنين دستگيري ساير نفراتي كه به نوعيدر روند وقوع اين قتلها موثر بودهاند نيز در دستور كار قرار دارد كه اينموضوع هم اطلاعرساني خواهد شد.

[B]وي ادامه داد: با توجه بهتعداد محدود مظنونان دستگير شده در اين پرونده، پليس معتقد است كيفيترسيدگي به پرونده قتلهاي سريالي استان قزوين از سطح بالايي برخوردار و بهعنوان يكي از كشفيات علمي پليس آگاهي مطرح است.

[B]به گفته سرهنگرجبي، «مهين» از طريق روزنامههاي محلي و برخي از روزنامههاي سراسري ازموضوع رسيدگي به اين پرونده توسط پليس مطلع بوده است.

[B]ويادامه داد: او در اعترافاتش اظهار كرده كه فكرش را نميكرده توسط پليسدستگير شود و اين جمله نشان ميدهد كه قاتل قصد تداوم قتلها را داشتهاست. هرچند پس از وقوع هر قتل براي مدتي دچار ناراحتي ميشده است.

[B]سرهنگرجبي در پاسخ به اين سوال كه چرا مسير شناسايي خودروي رنوي قاتل توسط پليسطولاني شد؟ گفت: اظهارات شهود، مبناي پيگيري پليس قرار ميگيرد اماكارآگاهان در ارزيابي خود مبناي اشتباه بودن اين اظهارات را نيز مورد نظرقرار ميدهند كه بر اين اساس شهود گفته بودند كه يك خودروي رنو راديدهاند اما اظهار نكرده بودند كه در اين خودروي قتلي به وقوع پيوستهاست، همچنين خودروي مورد نظر با ظاهرهاي متفاوتي از سوي شهود اعلام شدهبود كه پليس را با حجم زيادي از خودروهاي رنو مواجه ميكرد كه پليس بايدآنها را مورد بررسي قرار ميداد.

[B]وي درباره همدست احتمالي«مهين» نيز اظهار كرد: براي پليس بر اساس اعترافات، تحقيقات، مشاهدات واظهارات شهود و مدارك به دست آمده، اين موضوع كه متهم، همدستي داشته باشدرا تداعي نكرده است و موضوع نفرت از مادرش به عنوان يك انگيزه مطرح نيست.

[B]ويدر پاسخ به اينكه اگر يكي از طعمههاي اين قاتل موفق به فرار از دست متهمنميشد، پليس چه زماني ميتوانست متهم به قتل را دستگير كند؟ اظهار كرد:پليس قطعا به كشف و شناسايي متهم به قتل ميرسيد.

[B]سرهنگ رجبيبا اشاره به اين كه هيچ تضادي بين سخنان فرماندهي انتظامي استان قزوين باپليس آگاهي ناجا در رابطه با چگونگي رسيدگي به اين پرونده وجود ندارد،اظهار كرد: پليس آگاهي از وقوع سومين قتل سريالي كه در اوايل سال جارياتفاق افتاد، طي هماهنگيهايي با فرماندهي استان قزوين، به اين پروندهورود پيدا كرد و در مراحل پيگيري نيز نقطه نظرات تخصصي در اين زمينه ارائهشد. به طوري كه ميتوان گفت كه تمام اقدامات در رابطه با مراحل شناسايي ودستگيري با هماهنگي همسو از سوي پليس آگاهي و فرماندهي استان قزوين انجامشده است.

[B]وي ادامه داد: پليس موارد مشكوك در محدوده استانقزوين را در راستاي رسيدگي به اين پرونده مورد بررسي قرار داده و اقداماتيدرباره ابعاد احتمالي نيز صورت گرفته، اما تاكنون خارج از محدوده استانقزوين موردي در رابطه با اين پرونده كشف نشده است.

[B]وي باابراز بي اطلاعي از الگوبرداري «مهين» از داستانهاي آگاتا كريستي دررابطه با شيوه و شگرد قتلهاي خود اظهار كرد: چنين اعترافي از سوي متهم دراين رابطه در بازجوييها وجود نداشته است.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]