درشوویتز» با مقایسه اظهارات احمدی نژاد درباره نابودی اسرائیل با حوادثنسل کشی روآندا خاطرنشان کرد: این اظهارات معادل یک دستور نظامی است که ازسوی یک فرمانده به نیروهای تحت امر خود یا از جانب سران مافیا بهسربازانشان داده می شود!
عصر ایران - یک وکیل صهیونست آمریکایی ، تحت پیگرد قرار گرفتن رئیس جمهور ایران به دلیل آنچه «تحریک به نسل کشی» نامید، را خواستار شد.
به گزارش عصر ایران (asriran.com)«آلن درشوویتز» که به خاطر مواضع افراطی در حمایت از اسرائیل معروف است طیمطلبی در روزنامه کانادایی «نشنال پست» با انتقاد از مواضع ضدصهیونیستیاحمدی نژاد نوشت: "تحریک به نسل کشی مستوجب کیفر است و عاملان آن بایدمجازات شوند."
این حقوق دان آمریکایی با مقایسه اظهارات احمدی نژاددرباره نابودی اسرائیل با حوادث نسل کشی روآندا خاطرنشان کرد: "شباهت هایزیادی بین سخنان احمدی نژاد با تحریک به نسل کشی های روآندا که عاملان آنمجازات شدند دیده می شود!"
وی در ادعایی مضحک اضافه کرد: "این اظهاراتمعادل یک دستور نظامی است که از سوی یک فرمانده به نیروهای تحت امر خود یااز جانب سران مافیا به سربازانشان داده می شود!"
این وکیل آمریکایی کهگویا آزادی بیان را فقط مختص سران کشورش و غربی ها می داند افزود: "سخناناینچنینی در تضاد با آزادی بیان و تبادل ایده هاست و دریچه بحث، گفتمان ودگراندیشی را می بندد."
احمدی نژاد اکتبر 2005 در جریان کنفرانس «جهانبدون صهیونیسم» در تهران گفت: "سخن امام خمینی مبنی بر محو اسرائیل یکاظهار نظر بسیار هوشمندانه بود."
این اظهارات جنجال زیادی در سطح بینالمللی به پا کرد. در حالی که پروفسور کول استاد تاریخ دانشگاه میشیگانپیشتر به روزنامه نیویورک تایمز گفت: "آنچه احمدی نژاد عنوان کرد ابرازامیدواری برای فروپاشی رژیم اشغالگر قدس بوده است."
نکته جالب این جاستکه برخی از این محافل ، در حالی یک جمله احمدی نژاد را تحریک به نسل کشی ومستوجب تعقیب می دانند که اقدامات عملی صهیونیست ها در نسل کشی فلسطینیانرا اساساً نمی بینند!


عصر ایران