قرآن كريم


*در واقع اين شيطان است كه دوستانش را مي ترساند پس اگر مومنيد از آنان مترسيد و از من بترسيد.(آل عمران 175)

*هرجانداري چشنده مرگ است و همانا روز رستاخيز پاداشهايتان بطور كامل به شماداده مي شود.پس هر كه را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند قطعاكامياب شده است و زندگي دنيا جز مايه فريب نيست.(آل عمران 185)

*قطعادر مالها و جانهايتان آزموده خواهيد شد و از كساني كه پيش شما به آنانكتاب داده شد و كساني كه به شرك گراييده اند آزار بسياري خواهيد شنيد واگر صبر كنيد و پرهيزگاري نماييد اين حاكي از عزم استوار در كارهاست.(آلعمران 186)

*اي كساني كه ايمان آورده ايد صبر كنيد و ايستادگيورزيد و مرزها را نگهباني كنيد و از خدا پروا نماييد اميد است كه رستگارشويد(آل عمران 200)

*اي كساني كه ايمان آورده ايد اموال همديگر را به ناروا مخوريد و خودتان را مكشيد زيرا خدا همواره با شما مهربان است(نساء 29)

*اگراز گناهان بزرگي كه از آن نهي شده ايد دوري گزينيد . بديهاي شما را ازشما مي زداييم و شما را در جايگاهي ارجمند در مي آوريم.(نساء 31)

*اگربه خدا و روز بازپسين ايمان مي آوردند و از آنچه خدا به آنان روزي دادهانفاق مي كردند چه زياني برايشان داشت؟ و خدا به آنان داناست(نساء 39)

*آيابه كساني كه خويش را پاك مي شمارند ننگريسته اي؟ بلكه خداست كه هر كه رابخواهد پاك مي گرداند و به قدر نخ روي هسته خرمايي ستم نمي بينيد(نساء 49)مولوي


*نار خندان باغ را خندان كند.صحبت مردانت از مردان كند .

*مهر پاكان در ميان جان نشان.دل مده الا به مهر دلخوشان.

*كوي نوميدي مرو اوميدهاست.سوي تاريكي مرو خورشيدهاست.

*دل ترا در كوي اهل دل كشد.تن ترا در حبس آب و گل كشد.

*مادر بتها بت نفس شماست.زانك آن بت مار و اين بت اژدهاست.

*بت شكن سهل باشد نيك سهل.سهل ديدن نفس را جهلست, جهل.

*كاندر ايمان , خلق عاشق تر شدند . در فناي جسم صادق تر شدند.

*آخر هر گريه آخر خنده ايست.مرد آخر بين مبارك بنده ايست.

*با قضا پنجه مزن اي تند و تيز .تا نگيرد هم قضا با تو ستيز.

*نيست كسبي از توكل خوبتر.چيست از تسليم , خود محبوبتر.

*آنك او از آسمان باران دهد.هم تواند كو ز رحمت نان دهد.

*شكر قدرت قدرتت افزون كند.جبر, نعمت از كفت بيرون كند.

*ز آنك بي شكري بود شوم و شنار. مي برد بي شكر را در قعر نار.

*گر توكل مي كني در كار كن. كشت كن , پس تكيه بر جبار كن.علي(ع)


*دنياخانه راستي است براي كسي كه آن را راستگو انگاشت و خانه تندرستي است آن راكه شناختش و باور داشت و خانه بي نيازي است براي كسي كه از آن توشه اندوخت.

*دنياخانه اي است كه از آن بگذرند.نه جايي كه در آن بسر برند و مردم در آندوگونه اند يكي آن كه خود را فروخت و خويش را به تباهي انداخت و ديگري كهخود را خريد و آزاد ساخت.

*كسي را كه چهار چيز دادند از چهار چيزمحروم نباشد: آن را كه دعا دادند از پذيرفته شدن محروم نماند و آن را كهتوبه روزي كردند از قبول گرديدن و آن را كه آمرزش خواستن نصيب شد ازبخشوده گرديدن و آن را كه سپاس عطا شد از فزون گشتن.

*روزي را با دادن صدقه فرود آريد.

*شكيبايي به اندازه مصيبت فرود آيد و آن كه به هنگام مصيبت دست بر زانوهايش زند ثوابش بدست نيايد.

*آدمي نهفته در زير زبان خويش است.

*شكيبا پيروزي را از كف ندهد اگر چه روزگاراني بر او بگذرد.

*آن كه راز خود را نهان داشت اختيار را بدست خويش گذاشت.اُرد بزرگ
* رازها ، در هنگامه شادی و پایکوبی آدمی است ، اساس فراموش شده جهان فلسفه ، تعریف درست این چگونگی هاست .

* رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی .

* رسیدن به بن و سرچشمه زندگی تنها با شستشوی اندیشه از نابخردی و پندار از ناپاکی است.

* رویش باغ خموشی ، در هنگامه همهمه ارزشش را نشان می دهد .

* روانی که درد روشنگری و گسترش خرد را ندارد به سختی بیمار است.

* روشنایی روز ، گواه نمی خواهد .

* رَد راستی ، رَد خویشتن است.

* زیباترین خوی زن ، پاکدامنی اوست .

* زیبارویی که می داند ، زیبای ماندنی نیست ، پرستیدنی است .

*بخش درخوری از پیروزی های آدمهای بزرگ روزگار ، از روی رایزنی و گفتگو با خردمندان ، بوده است .

*باخرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، بهسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها ازدریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند .

*شروع هر روز، نو شدنی دوباره است ، و دمی برای پویایی بیشتر .

*شب زندگی برای مرد کهن ، همچون روز روشن است .فردریش نیچه

* آرزو ریشۀ حیات ماست . اگرچه این ریشه حیات ما را به تدریج می سوزاند . ولی همین ریشه مایۀ زندگی است .

*آنچهوالا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست چون بیخ و بن آنهامعلوم نیست و معانی مختلفی دارند ، والایی در ایمان به هدف و آرمان است.

*آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نه غایتحافظ


*حافظ هر آنكه عشق نورزيد و وصل خواست. احرام طواف كعبه دل بي وضو ببست.

*اگر چه مستي عشقم خراب كرد ولي. اساس هستي من زان خراب آبادست.

*نصيحتي كنمت ياد گير ودر عمل آر.كه اين حديث ز پير طريقتم يادست. مجو درستي عهد از جهان سست نهاد. كه اين عجوز عروس هزار دامادست.

*نشان عهد و وفا نيست در تبسم گل. بنال بلبل بيدل كه جاي فريادست.

*جريده رو كه گذرگاه عافيت تنگ است. پياله گير كه عمر عزيز بي بدل است.

*به چشم عقل درين رهگذار پر آشوب. جهان و كار جهان بي ثبات و بي محل است.

*خلل پذير بود هر بنا كه مي بيني.مگر بناي محبت كه خالي از خلل است.

*تا گنج غمت در دل ويرانه مقيم است.همواره مرا كنج خرابات مقام است.سورن کی یر کگارد


*زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم. زندگی واقیتی است که باید آن را تجربه کرد.


غزالی طوسی


* پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد .


فردوسی


*بهاین زمین گرد که بسرعت می گردد بنگر که درمان ما در آن است و درد ما نیز، نگاه کن و ببین که نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حالبشر آن را به آتش می کشد ، نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی میپذیرد .

*دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی .


کارايل*تاریخ سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است .

*سرنوشت خود را با افکار تعیین کنید.

*هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر می رسد.

کیتز


*تعلیم به احمق ها همانقدر بی ثمر است که بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم .


فارابی


*آنکه نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند هرگز به سرحد کمال نرسد .


فیلیپ سیدلی


*کسانیکه با افکار خوب و عالی دمساز هستند ، هرگز تنها و بی مونس نیستند .


فیثاغورث


*بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم .


ژرژ هربرت


*یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن.دین بریگز


*کارخودتان را انجام دهید ، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از رویسخاوت . همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد.دوگلاس مك آرتور


*گذشت زمان آدمي را پير نمي سازد، بلكه ترك آرمانها و كمال مطلوبهاست كه ما را فرتوت و افتاده مي كند.داوید هیوم
*خوشبختی مانند پروانه ای است ، اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست.

داوید وایت
*تا بدبختی را نشناسیم هیچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختی را یاد نمی گیریم.منابع : قران كريم. نهج البلاغه. ديوان حافظ .مثنوي معنوي .وبلاگ سخن بزرگان