آرزو، امید

از دست دادنِ امیدی پوچ و آرزویی محال خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.

*****
اجتماع

آیا همه برادر نیستیم؟ نوع بشر باید خود را برادر همدیگر بدانند.

*****
اخلاق

من همیشه میل دارم از اشخاص نجیب پیروی کرده و از آنان چیز بیاموزم.


*****

شکیبایی
موفقیتهایی که نصیب بشر شده عموما در سایه تحمل و بردباری بوده است.


*****


انسان

آیامیدانید که انسان چیست؟ آیا نسب و زیبایی و خوش اندامیو سخنگویی ومردانگی و دانشوری و بزرگ منشی و فضیلت و جوانی و کَرم و چیزهای دیگری ازاین قبیل، نمک و چاشنی یک انسان نیستند؟

*****
ثروت

هرکس فقیر و قانع باشد ثروتمند است.


*****

اندیشه
ای فتنه و فساد تو چه زود در اندیشه مردان نومید رخنه میکنی.


*****

تملق

تملق خوراک ابلهان است.

*****
جوانی

جوانی جرعه ای است فرح انگیز ولی حیف که به پیری آمیخته میشود.

*****
حقیقت

آنچهرا داریم و از آن لذت میبریم چندان که باید ارزش نمینهیم و قدر آن رانمیشناسیم و چون از دست برود به ارزش آن پی میبریم، در این هنگام است کهبه این حقیقت متوجه میشویم تا مالک چیزی هستیم از مالکیت خود بی خبریم.


منبع: کتاب رهنمون- به کوشش غلامحسین ذوالفقاری