استفاده از فيزيك نجومي در درمان بيماران قلبي
محققاندانشگاه بورنموث حين مطالعه و شبيه سازي جريانهاي گداخته فلزي درون سيارهها دريافتند كه مي توان از چنين شيوه اي براي مشاهده جريان خون در بدنبيماران قلبي و موقعيت يابي لخته هاي خون استفاده كرد.

به گزارشخبرگزاري مهر، زمين شناسان در حال مطالعه بر روي چگونگي تشكيل فلز گداختهدر مركز سياره ها در زمان شكل گيري دريافتند كه تحقيقات آنها مي تواند دركشف چگونگي جريان خون در قلب انسان نيز موثر باشد.

اين تحقيقات درحال حاضر تاثير قابل توجهي در يافتن موقعيت لخته هاي خوني كه مي توانندسلامتي افراد را با خطر جدي مواجه سازند داشته است.

اخترشناسان ازمدلسازي هاي پيچيده رايانه اي كه براي يافتن جريان فلز گداخته در ميانصخره ها مورد استفاده قرار مي دادند سود جسته و پزشكان را در مشاهدهمناطقي كه احتمال لخته شدن خون در قلب بيماران وجود دارد ياري كردند.پزشكان سپس موفق به تاييد وجود لخته خون در فردي بيمار و درمان وي بااستفاده از اين روش شدند.

نيك پتفورد زمين شناس و قائم مقامدانشگاه بورنموث كه رهبري اين تحقيقات را به عهده داشته است اظهار داشت كهگروه تحقيقاتي وي مشغول مطالعه بر روي چگونگي انباشتگي فلز گداخته در هستهسياره اي مشابه زمين طي چند ميليون سال كه نسبت به دوره هاي زمين شناسيزماني كوتاه به شمار مي رود، بوده اند. جريانهاي فلزي در ميان شكافهايي كهدر نتيجه برخورد سياره با اجرام خارجي در دروه هاي اوليه شكل گيري به وجودآمده اند روان هستند.

محققان با استفاده از تصاوير زمين شناسي مدلرايانه اي اين جريانها را بازسازي و مسير جريانها را مورد مطالعه قراردادند. به گفته پتفورد پس از گفتگو با پزشكان اين گروه دريافتند كه سيستمرگهاي بدن انسان نيز مشابه اين شكافهاي سياره اي بوده و مي توان با روشيمشابه مسيرهاي جريان خون را درون بدن انسان مشاهده كرد.

پتفورد باهمكاري گروهي از پزشكان از دستگاه ام آر آي براي تصوير برداري از سيستمرگهاي خوني فردي بيمار استفاده كرده و جريان خون وي را مورد بررسي و تحليلقرار دادند. نتايج بررسي ها از احتمال وجود مقاديري خون راكد در قلب بيمارخبر مي داد و پزشكان با استفاده از تصاوير و شبيه سازي رايانه اي موفق بهموقعيت يابي دقيق لخته خون در بدن بيمار شدند.

بيماري هاي قلبي يكياز كشنده ترين بيماري ها در انگلستان به شمار مي رود و سالانه بيش از 200هزار بيمار جان خود را در اثر ابتلا به اين بيماري ها از دست مي دهند.

براساس گزارش تلگراف، محققان اميدوارند با بهبود اين شيوه تحقيقي- درماني طيسالهاي آينده بتوانند از ميزان مبتلايان كاسته و جان انسانهاي بيشماري رانجات دهند. اكنون تلاش براي دستيابي به جزئيات پزشكي و درماني بيشتري دراين شيوه به منظور امكان استفاده دائم از اين تكنيك براي تشخيص لخته هايخون در قلب بيماران توسط اين گروه تحقيقاتي آغاز شده است.