یکبار 500کیلویی را هیچ کس نمی تواند بغل کرده و آن را جابه جا نماید، ولیاگر همین بار را به 100بار 5کیلویی تقسیم کنیم همه براحتی می توانند آن راجابه جا می کنند. نگرانی ها و فشارهای ذهنی و عینی، مسائل و مشکلات زندگی،همانند یک بار سنگین، انسان را از فعالیت و تلاش مداوم و لازم، باز میدارند، در واقع فلج روحی و جسمی پیش می آورند در حالی که اگر فشارها ونگرانی و مشکلات به قسمت های کوچک تر و قابل تقسیم حل شوند برطرف ساختن وتحمل آن ها امکان پذیر است.

ویلیام جیمز روانشناس معروف توصیه میکند با پیروی از یک برنامه که حاوی افکار مثبت و سازنده و سودمند باشد بهجنگ نگرانی ها، فشارها، ترس ها، شکست ها و..... بروید،تا مسائل و فشارها وترس های جاریروزانه را به حداقل برسانید.

هر روز صبح جملات ده گانه زیر را سه بار بخوانید.

فقط برای امروز خوشحال خواهم بود.

فقط امروز کارهای خود را با شور و شوق صادقانه انجام خواهم داد.

فقط برای امروز، در فکر پرورش روانم خواهم بود.

فقط برای امروز، در فکر تندرستی و انجام ورزش مناسب خواهم بود.

فقط امروز، از هیچ کس انتقاد نکرده و به نظریات دیگران هم احترام خواهم گذاشت.

فقط امروز، سعی خواهم کرد که برای امروز زندگی کنم و نگران فردا و آینده نخواهم بود.

فقط امروز، برنامه کار روزانه را دقیقاَ تنظیم و به اجرا در خواهم آورد.

فقط امروز، نیم ساعت از وقت خود را برای خودم صرف می کنم، با خود خلوت کرده و به راز و نیاز با خدای خود می پردازم.

فقط امروز،نگران هیچ چیز و هیچ کس نخواهم بود.

فقط برای امروز، برای امروز سپاسگذار از برکات و امکانات خود خواهم بود.

شاد باشید و دریایی