نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: ۱۰ اندیشهای که مسیر تاریخ را عوض کرد

 1. #1
  کاربرسایت موفقيت آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۰
  نوشته ها
  413
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 4 در 2 پست

  ۱۰ اندیشهای که مسیر تاریخ را عوض کرد

  منبع: گاردين

  نشریه گاردین بخشی دارد به نام تاپ تن (Top 10) که درآن چهرههاس سرشناس ۱۰ کتاب یا موسیقی یا فیلم و یا اندیشهی برتر یا بدتررا در زمینهای مشخص انتخاب کنند. یکی از این موارد، انتخاب ۱۰ اندیشهیتاریخ است. سه گزارشگر گاردین در گفت و گو با اساتید دانشگاه، ۱۰اندیشهای که مسیر تاریخ را عوض کردهاند، به بحث گذاشتهاند.


  افلاطون
  فلسفهی افلاطون


  در گفت و گو با انجی هابز، استاد فلسفه در دانشگاه واردیک

  افلاطوناعتقاد داشت که همهی آدمها میخواهند به سعادت برسند و فلسفه راهی استبرای فهمیدن اینکه چطور میتوان سعادتمند شد. فلسفهی او در زمان خودشنظم جدیدی را پیشنهاد میکرد. یکی از رادیکالترین افکار او، برابرانگاشتن سعادت و خوشبختی با هارمونی درونی روان انسانهاست.

  اگر بهاشعار هومر و دیگر شاعران یونانی که قبل از او زندگی میکردند، نگاه کنید؛متوجه میشوید که پیش از افلاطون، خوشبختی مسالهی بیرونی بود و نه ذهنی.افلاطون گفت که عدالت و فضیلت در حقیقت در باطن ماست و در روح ما جا دارد.

  ایدهیاو پس از آن توسط مسیحیان بسط داده شد که نتیجهاش مفهوم «آگاهی» بود.این ایده، یکی از مهمترین جریانات در تاریخ اخلاق و مذهب غرب است کهتاثیر قابل توجهای بر گسترش مسیحیت گذاشت.  گالیله
  نظریهی مرکزیت خورشید در جهان (کوپرنیکی)


  در گفت و گو با رابرت مسی، عضو انجمن سلطنتی ستاره شناسی

  اگرچهگالیله اولین کسی نبود که گفت زمین به دور خورشید میچرخد (حتا کوپرنیک هماولین نفر نبود، طبق اسناد موجود، ستاره شناسی یونانی به نام آریستاکوس۱۲۰۰ سال پیش از گالیله، این نظریه را مطرح کرده بود) اما کشف او به تئوریگردش زمین به دور خورشید، سندیت بخشید.

  نظریه او پایههای اثباتیقدرتمندی داشت. او لکههای روی خورشید را کشف کرد و یکی از اولین افرادیبود که به وجود ماههایی در سیارهی مشتری پی برد.

  این یافتههانشان داد که زمین، تنها مرکز جهان نیست. او همچنین متوجه شد که کهکشان راهشیری، صرفاً یک مرکز تابش ندارد، بلکه متشکل از ستارگان متعددی است.اینها بزرگترین دستاوردهای عرصهی ستاره شناسی است. مهمترین کاری کهگالیله انجام داد گشودن راه اندیشهی کنکاش علمی در ستارگان با تلسکوپ وتوانایی دیدن چیزهایی است که با چشم غیر مسلح نمیتوان دید.  رنه دکارت
  نظریه گرانش عمومی


  در گفت و گو با مارتین ریز، پروفسور کیهان شناسی و فیزیک نجومی و استاد دانشگاه کمبریج

  تئوری نیوتن، اولین سند برای اثبات این فرض بود که ریاضیات میتواند در فهم جهان طبیعی نقش داشته باشد.
  حالامیتوانیم کسوف را از یک قرن قبل، پیشبینی کنیم چون نظم مدار سیارههابسیار ساده است. اگر نیوتن نبود، شاید یک قرن یا بیشتر طول میکشید تا کسیپیدا شود و این نظریه را مطرح کند.

  مفهوم نظم جهان (اینکه جهانتابع قواعد ریاضی است) در فرهنگ قرن هجدهم بسیار مهم بوده، نظریهیجاذبهی نیوتن هنوز هم اساس برنامههایی است که هدفشان فرستادن کاوشگرانفضایی به سیارههاست.  ایزاک نیوتن
  میاندیشم، پس هستم


  در گفت و گو با جان کاتینگهام، پروفسور رشتهی فلسفه در دانشگاه ریدینگ و همکار گروه «یاران دکارت» کمبریج

  دکارتبا اعلام «میاندیشم، پس هستم»، موضوع اندیشیدن را در موضوع اصلی کنکاشقرار داد. او به جای آغاز بحث وجودی از فیزیک و جهان طبیعت، به سراغ اهمیتاندیشهی فردی رفت و بین ذهن و ماده تفاوت قائل شد: محدودهی علم که قابلاندازهگیری است و بخشی از واقعیت که نمیتوان آن را به علم تعمیم دارد.این بخش اندیشه و آگاهی نام دارد.

  دکارت را به درستی پدر فلسفهیمدرن دانستهاند. دیدگاه او دربارهی اندیشه و آگاهی که آن را خارج ازحوزهی علم قرار داد، ایدهی بسیار مهمی بود که هنوز هم به آن میپردازیم.تفکر دکارت، امکان مطالعهی جدی دربارهی ادراک و روانشناسی را فراهم آورد.

 2. #2
  کاربرسایت موفقيت آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۰
  نوشته ها
  413
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 4 در 2 پست

  Re: ۱۰ اندیشهای که مسیر تاریخ را عوض کرد

  آدام اسمیت
  اقتصاد آزاد آدام اسمیت

  در گفت و گو با جوزف استیگلیتز، برنده جایزهی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱

  ایدهیبزرگ اقتصاد آدام اسمیت، یا یکی از لایههای آن، این بود که اگر افراد،شخصاً تمایل داشته باشند، توسط دست نامرئی به خیر عمومی میرسند. ایننظریه، انقلابی در عرصههای اقتصادی بود. چون میگفت که برای تامین رفاهعمومی، نیازی به یک دیکتاتور خیرخواه نیست، بلکه فقط تجارت میتواند اینهدف را محقق کند.

  تئوری اسمیت زمینهساز تاچرسیم و ایدههایی استکه بانک جهانی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار میدهد. همچنین درلابه لای سیاستهای بوش هم میتوان تاثیر افکار اسمیت را دید. اما نظریهیآدام اسمیت لایهی دومی هم دارد که فعالان اقتصاد آزاد کمتر دربارهاش حرفمیزنند. این لایه از افکار اسمیت بر لزوم مداخلهی دولتها در بعضی اززمینهها تاکید میکند.

  اگر چه ایدهی «دست نامرئی» حالا دیگراعتبارش را از دست داده است، اما همچنان تاثیرات بد و خوب زیادی دارد.بهکمک ایدهی اسمیت، ما قدرت تجارت را درک میکنیم اما کمرنگ شدن مرزهایتجارت، با هجوم سوبسیدهای کشاورزیبه کشورهای درحال توسعه همراه بوده استکه در نتیجهی آن، ظرفیتهای کشاورزی در این کشورها نابوده شده و خط وقوعخشکسالی افزایش یافته است.


  مری ولستونکرافت
  جنبش آزادی زنان


  در گفت و گو با لین سگال، پروفسور روانشناسی و مطالعات جنسیتی در دانشگاه برکبک

  «احقاقحقوق زنان» (۱۹۷۲) بسیار مهم است چون نشان میدهد که زنها همیشه یک پایتفکر رادیکال و اندیشههای آزادیخواهانه بودهاند. مری ولستونکرافت،منتقد همهی ایدههایی بود که به زعم او، مفاهیم زنانه را تحقیر میکرد.

  تاپایان قرن نوزدهم، زنان درگیر رادیکالیسم ولستونکرافت بودند(او اعتقادداشت که زنان هم مثل مردان باید زندگی آزادانه را انتخاب کنند.) اما ظهورموج دوم فیمینستی، تا دههی ۱۹۶۰ طول کشید تا زنان بار دیگر بهاندیشههای ولستونکرافت باز گردند. سالهای زیادی طول کشید تا این ایدهدر کل جهان گسترش یابد.

  ولی فکر میکنم اگر ولستونکرافت هم نبود،کس دیگری پیدا میشد که این ایده را مطرح کند. او نقش مهمی داشت اما درمورد این ایده خاص، معتقد نیستم که تکچهرهها مسیر تاریخ را عوض کردهاند.


  کارل مارکس
  تحلیلِ مارکسیستی از کاپیتالیسم


  در گفت و گو با تونی بن، نویسنده و سیاستمدار

  اینتحلیل مارکس، اهمیت زیادی دارد، چرا که توسعهی کاپیتالیسم در جهان مدرنرا مورد مطالعه قرار داد. به گفتهی مارکس، تضاد اصلی در جهان بین نژادهاو جنسیتها اتفاق نمیافتد، بلکه تضاد اصلی بین ۹۵ درصد کسانی که ثروتجهان را تولید میکنند، با پنج درصدی است که مالک آن همه ثروت هستند.

  تحلیلاو دربارهی منشا قدرت، به وضوح نشان میدهد که مردمی که استثمار میشوند،خود در شکلگیری آن نقش دارند. او بهترین توضیح را دربارهی آنچه در زمانخودش در جریان بود ارایه داد، تحلیلی که حتا در مورد وضعیت امروز هم صادقاست. اگرچه کاپیتالیسم امروز قویتر از هر زمانی است، اما مردم دارندمیفهمند که منشاء قضیه کجاست.

  برای مثال او به مردم کمک کرد کهبفهمند آمریکا، برای به دست آوردن نفت به عراق حمله کرد. و قضاوت اخلاقیاو را فراموش نکنید، هر کسی میتواند کتابی دربارهی کاپیتالیسم نوشتهباشد، اما او گفت این اشتباه است. من فکر میکنم اندیشههای مارکس، ارتباطتنگاتنگی با دموکراسی دارد.

  استالین با تحریف اندیشههای مارکس، بهتوجیه دیکتاتوری خود پرداخت. اما به خاطر آن نمیتوان مارکس را مقصردانست. همانطور که تفتیش عقاید کلیساهای اسپانیا (در قرن نوزدهم) ربطی بهعیسی مسیح ندارد، استالین هم قرابتی با مارکس ندارد.


  زیگموند فروید
  نظریهی ناخودآگاه


  در گفت و گو با سوسی اورباک، روانکاو و پروفسور در رشتهی جامعه شناسی در مدرسهی اقتصاد لندن

  فرویددربارهی این مساله تحقیق کرد که رفتار انسان، توسط ناخودآگاه شکل میگیردو به واسطهی آن، فرد به سمت انجام اعمالی میرود که شاید در خود آگاه فردلزومی بر انجامش نیست یا احساس نمیشود که خود فرد علاقهای به انجامشداشته باشد.

  فروید، اولین کسی بود که گفت اگر به انسانها اجازهدهیم در یک محیطی حرف بزنند، در خوابها و لغزشهای زبانی خود چیزهایی راکشف میکنند که بسیار پیچیدهتر و مهمتر از ماجرایی است که دربارهاشصحبت میکنند.

  او این فکر را مطرح کرد که ما میتوانیم در ارتباطبا دیگران کنجکاو باشیم، او ارتباط شخصیت با ذهن خود و ذهن دیگران راموضوع مطالعه قرار داد. تقریباً هر چیزی که ما دربارهی داستانهایعاشقانه، هنر، فرهنگ، سینما، مشکلات جنسیتی میفهمیم، به نوعی لحظهیفرویدی ربط پیدا میکند، لحظهای که در آن ما متوجه میشویم که پیچیدهتراز چیزی هستیم که فکرش را میکنیم.

  حالا همهی ما پسافرویدیهستیم. ما معتقدیم که احساسات، بخش انتقادی چیزی است که فرد را برمیانگیزاند. حالا دیگر تمام بحثهای مبتنی بر نژادپرستی بیاعتبارشدهاند.


  آلبرت انیشتین
  نظریه نسبیت


  در گفت و گو با پروفسور برایان کاکس

  نظریهیانیشتین به طور کل جهان را تغییر داد. شاید در نگاه اول به چشم نیاید امانسبیت، نظریه بسیار محکمی است. نظریه نسبیت میگوید همچنان که چیزی به نامزمان جهانی وجود ندارد و اگر در یک جای مشخص صدای تیک تیک ساعت را بشنوید،صدای تیک تیک در مکانی دیگر، سرعتی متفاوت دارد؛ بنابراین همه چیز غیرقطعیو مبهم است.

  و البته این نظریه بنیاد همهی نظریههای مدرنی است کهدربارهی عملکرد جهان ارایه شده است: مغناطیس، تراشههای سیلیکونی،ترانزیستورها و... همه نظریههایی است که بر پایهی نظریهی نسبیت مطرحشدهاند.

  بدون نسبیت، ما نمیتوانیم نگاه مدرنی به جهانی که هماکنون در آن زندگی میکنیم، داشته باشیم. برای مثال، سیستم جی پی اس(جهتیاب ماهوارهای) بسیار شگفتانگیز است، چون بر اساس اندازهگیریتاخیر زمانی بین حرکت ماشین شما و حرکت ماهوارهها برمدار خود، عمل میکند.


  تیم برنرزلی
  وب جهانگستر


  در گفت و گو با پروفسور جان ناوتون، استاد دانشگاه اوپن

  درکمتر از دو دهه، فضای جهانی اینترنت از صفر به صدها و بلیون صفحه (هیچکسنمیداند چقدر!) رسید و به هر فردی امکان داد که ناشر یا گوینده باشد.فضای جهانی اینترنت، موزهی لوور را به لپتاپهای شما آورد و حفظ رازها وچیزهای محرمانه را بسیار بسیار دشوار ساخت.

  تیم برنرزلی، کسی که درسالهای ۱۹۸۹-۹۰ به تنهایی فضای جهانی اینترنت را خلق کرد، گوتنبرگ زمانماست. گوتنبرگ دستگاه چاپ با حروف متحرک را در سال ۱۴۵۵ اختراع کرد و بهاصلاحطلبی دینی کمک کرد، اتوریتهی کلیسای کاتولیک را زیر سوال برد وامکان پیشرفت علوم مدرن را فراهم ساخت و جهان را شکل داد.

  وب، فضاو دستاوردی مثالزدنی است. تلاش برای برآورد اهمیت بلند مدت وب مثل تلاشبرای پیشبینی تاثیر اختراع دستگاه چاپ است. کافیست ۳۰۰ سال به عقببرگردیم تا اهمیت این دو را درک کنیم.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. ماهی ها چطور رنگ عوض می کنند
  توسط گنجینه در انجمن ماهی و آکواریوم
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۱۰ تیر ۸۹, ۲۱:۰۳
 2. عوارض کم خوابی و بی خوابی
  توسط گنجینه در انجمن بهداشت عمومي
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۲۶ فروردین ۸۹, ۲۲:۰۲
 3. گالری عوارض عجیب و غریب مریخ
  توسط GHOLNAZ در انجمن كيهان شناسي
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۲۸ آذر ۸۷, ۰۱:۳۵
 4. عوامل موثر بر تمايل ترک شغل کارکنان
  توسط SAREH در انجمن مدیریت
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۰۸ آذر ۸۷, ۱۱:۰۶
 5. چلسي پذيراي بهترين بازيكن سال آسیا(iتوسعه فوتبال اسیا)
  توسط PARI در انجمن بایگانی اخبار علمی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۶ آذر ۸۷, ۲۰:۳۹

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •