چندگام تا زندگي خلاق سال هاي زندگي خلاق بايد از قبل پيش بيني شود. مهم نيستكه چند سال از عمر خود را پشت سر گذاشتهايد.در جواني، ميانسالي و هر سنيكه هستيد برنامه اي براي زندگي خود بريزيد مهم اين است كه همين حالا دستبه كار شويد.
نكته مهم اين است كه بايد در برنامه ريزي، خود را بهعنوان انساني كه در اين جهان زندگي ميكند در نظر بگيريد. هر روز عمر رابه مفهوم واقعي كلمه زندگي كنيد، از گرفتاريهاي زندگي، ترسي به دل راهندهيد.زندگي كردن در تمام لحظات عمر را ياد بگيريد. به جزئياتي كه زندگيشما را هيجان ميبخشد بهاي بيشتري بدهيد و بدانيد كه خوردن نان و نيمرو هملذت بخش است. بايد احساس لذت را در جزيي ترين امور زندگي پيدا كنيد.سالهاي عمر شما، به رغم مشكلات، محدوديت ها و خطرات كه البته وجود دارد،ميتواند پربار و لذت بخش باشد. اگر اين را باور كنيد خوشبختي در دوقدميشماست.
افسوس خوردن را فراموش كنيد و بدانيد كه ديگران هم مثل شما شكست ها و ناكامي هايي داشته اند.
حالبه مهمترين نكاتي كه در ايجاد زندگي خلاق موثر واقع مي شوند اشاره ميكنيم: اولين گام براي رسيدن به زندگي خلاق، داشتن تصوير ذهني سالم است.اگر بخشي از زندگي را تلف كرده ايد خود را به خاطر آن سرزنش نكنيد.
شماكامل و بي عيب و نقص نيستيد، نه شما، هيچ كس نيست از ملامت هم كاري ساختهنيست. براي آنكه سلامت و شادابي را به زندگي وارد كنيد احتياج به تصويرذهني سالم داريد. بايد احساس كنيد كه انساني ارزشمند هستيد. تصويري كه هركس از خود دارد و به عبارتي، آن طور كه خود را مي بيند روي قضاوتي كه ازخويش و از دنيايش دارد تأثير ميگذارد.
براي رسيدن به خلاقيت بايدفعاليت خود را دوچندان كنيد، بايد به خود بباليد كه مي توانيد به هدفهايتان برسيد. احساس مثبت داشته باشيد و كارهاي مفيد انجام دهيد، همچنينبراي قبول كمبودها و شناخت محدوديت هايي كه داريد تلاش كنيد بايد واقع گراباشيد و با واقع بيني خود را آن طور كه هستيد در نظر بگيريد و با اين حالاجازه ندهيد كه روحيه بدبيني و منفي گرايي بر وجود شما مسلط شود.
اگركسي شما را دوست داشته باشد، آن قدر دوست داشته باشد كه از خودگذشتگي نشاندهد از مسير اصلي زندگي اش فاصله بگيرد و شما را از بحراني كه در آن گيركردهايد نجات دهد، اما نميتواند به جاي شما زندگي كند. نميتواند به جايشما تصميم بگيرد نميتواند به طور كامل شريك غمها و شاديهاي شما باشد واز همه اينها گذشته نميتواند توانايي موفقيت يا شكست را در شما ثبت كند.
ازاو براي اينكه خود را قبول داشته باشيد يا دست رو به سينه خود بزنيد كاريساخته نيست. تنها تصوير ذهني شما چنين قدرتي دارد. تنها تصوير ذهني است كهميتواند به شما احساس اعتماد و اطمينان ببخشد.با تقويت روزانه تصوير ذهنيخويش، براي زندگي خلاق آماده مي شويد و خود را شايسته خوشي هاي زندگي ميدانيد و از آن به سود خود استفاده ميكنيد.
براي اينكه در خود يك تفكرو روحيه مثبت به وجود آوريد بايد طرز تلقي و برداشت خود را نسبت بهرويدادهاي زندگي تغيير دهيد تنها دراين صورت است كه ميتوانيد بهكشمكشهاي دروني خود خاتمه دهيد و از يك روحيه شاد و پربار بهرهمندشويد.اقليت خلاق مثبتند. آنان كساني هستند كه در ميان ترديد و نااميديهاجرقه اميد و خوش بيني را روشن نگه ميدارند. اقليت خلاق به پيشرفت فرهنگمعتقدند.
گام بعدي براي رسيدن به زندگي خلاق، داشتن هدف است. براي لذتبردن از زندگي هدف داشته باشيد. زندگي مجموعه اي از هدف هاست و مسئلهرسيدن به آنهاست.
آيا با توجه به آنچه در درون شما ميگذرد، ميتوانيدبه هدفهايتان برسيد يا نه خسته و دلسرد هستيد. از هدفهايتان غلفت نكنيدهر روز قدمي به جلو برداريد و اين پيشرفت روزانه را احساس كنيد و بدانيدكه فرصت و دامنه هدف نيست كه مهم است.
مهم هدفي است كه به هر صورت هرچند جزيي براي خود انتخاب كرده ايد. در جويبار روان زندگي به حركت ادامهدهيد و براي رسيدن به هدف هايتان از هيچ گونه تلاشي فروگذار نكنيد. جاريباشيد، حركت كنيد، اگر شما به هدف نرسيد، هدف به شما ميرسد. مهم سمت حركتشماست مهم اين است كه به پيش ميرويد و اين پيشرفت را احساس ميكنيد.
واژه هدف براي بسياري از افراد حاوي مفهومي منفي است، زيرا اغلب با وسواس و فشار و تنش و رقابت با ديگران همراه بوده است.
برايكامجويي از هدفهايتان آنها را به صورت علايم راهنما بنگريد كه به مسيريويژه اشاره ميكنند تا تمركزي دقيق به وجود آورند و شما را به تحركوادارند.
راه رسيدن به هدفتان به خودتان بستگي دارد. ميتوانيد در طولراه بسيار جدي و منظم باشيد و تمام توجه تان را به رسيدن به هدف تان معطوفكنيد يا بياساييد و از مسير و راه محفوظ شويد.براي توفيق در كارها هيچ چيزبه اندازه اعتقاد و ايمان به توانستن، موثر نيست. اگر از انجام كاريبترسيد و فكر كنيد كه قادر به انجام آن نيستيد تحت هيچ شرايطي آن كار رابه نحو مطلوب نميتوانيد انجام دهيد.اگر ملاحظه مي كنيد كه شما در يك كارموفق نميشويد و هستند كساني كه در همان كار به موفقيت هاي كافي دست يافتهاند اين را بدانيد كه عيب در شماست. آن كه موفق است ايمان دارد كهميتواند موفق شود و شما هنوز اين يقين را به دست نياورده ايد.در موردهدفهاي كوتاه مدت واقع بين باشيد. هدفهايي قابل دسترس براي خودتان تعيينكنيد تا دچار دلسردي نشويد. بهتر است در آغاز كار، گامهايي كوچك و مطمئنبرداريد تا اعتماد به نفس پيدا كنيد.در مورد هدفهاي بلندمدت، گسترده وآرمان گرا باشيد. بگذاريد تخيلتان بگسترد و عالي ترين را انتخاب كنيد.
توجهتان را بر جوهر هدف تان متمركز كنيد. نگران جزئيات نباشيد. زيرا جزئياتممكن است تغيير كنند. در مورد هدفهايتان وسواس به خرج ندهيد. انعطاف پذيرباشيد.شايد دريابيد كه بسياري از هدفهايتان عوض ميشوند، اما در مهمترينهدفها همواره جوهري هست كه يكسان به جا مي ماند. به يك شيوه خاص اكتفانكنيد هرگاه احساس كرديد روش تان كارساز نيست شيوه خود را تغييردهيد.مترصد پيروزي باشيد و در هر كاري كه ميكنيد تنها به آن بينديشيد.اگر امروز موفق نشديد اگر به رغم همه تلاش ها امروز به پيروزي نرسيديد ازنو شروع كنيد و آنقدر مداومت به خرج دهيد تا موفق شويد نيروي خلاق خود رابه كار اندازيد و در جهت موفقيت گام برداريد.نگراني را به مرحله قبل ازتصميم گيري محدود كنيد. اگر براي رسيدن به هدف بيش از يك راه سراغ داريد،براي انتخاب مناسب ترين آنها تأمل كنيد.
خوب فكر كنيد و همه جوانب رادر نظر بگيريد. اما پس از انتخاب راه، بدون كمترين نگراني در آن جهت حركتكنيد. به جاي ديروز و حوادث مربوط به گذشته به امروز فكر كنيد. در هر لحظهتنها به يك هدف بينديشيد. گاه لازم است كه حل مشكل را به تعويق بيندازيد.در اين صورت آن را موقتاً از ذهنتان خارج كنيد.
به مكانيزم خودكار خودفرصت بدهيد تا در جهت صلاح شما راهي بيابد. با آرامش كار كنيد، اطمينانيعني آرامش و نوميدي، يعني تنش و فشارهاي عصبي.
اگر قصد پيروزي داريدبه پيش برويد. از ايستايي، كاري ساخته نيست. بايد هر روز زندگي پويا وپرتحرك باشد. در جهت تحقق هدفي كه در نظر گرفته ايد بزرگ يا كوچك حركتكنيد.
حذف باورهاي منفي و كاذب، راه ديگر براي رسيدن به زندگي خلاقاست. خود را از باورهاي منفي و كاذب نجات دهيد. باورهاي منفي خود را بررسيكنيد ميتوانيد آنها را آن طور كه هستند در نظر بگيريد. آيا نميتوانيدآنها را به كلي از وجود خويش پاك كنيد؟ اگر نميتوانيد دست كم آنها را درهمان حد كه هستند نگه داريد تا بتوانيد با آنها زندگي كنيد.
به ياد يكياز موفقيت هاي خوب گذشته خود بيفتيد؛ موفقيتي كه به راستي به خاطر آناحساس غرور كرده ايد. به خود بگوييد: مهم نيست كه در گذشته شكستهايي راتحمل كرده ام به جاي آن به موفقيتهايي كه داشته ام توجه خواهم كرد.سزاوارخوبي ها و مثبت هاي زندگي هستم. من ناخداي كشتي خود هستم و تمام فكر وذكرم را به هدف هاي خلاق و سازنده معطوف خواهم كرد.
با سرزنش خويش، لذتو شادماني را از خود دريغ مي كنيد، اين حق شماست كه بدون احساس بيم و هراسو تقصير، احساس شادماني كنيد. زندگي خلاق تصميم گرفتن براي شادبودن است،پيروزي نيروهاي مثبت فكر و تصور بر نيروهاي منفي تفكر و تصور است.
اگرمشتاق باشيد كه از انديشه هاي منفي و نگرانيهايتان آگاه باشيد و ژرفتر بهآنها بنگريد تا ببينيد كه ريشه آنها چيست، ميتوانيد از انديشههاي منفي ونگراني هايتان به شيوه مثبت سود جوييد.به محض اينكه از باورهاي منفيخودتان آگاه شديد، ميتوانيد آنها را تغيير دهيد. شناخت عميق باور منفي بهاين معناست كه ۹۹درصد از راه رها كردنش را طي كرده ايد.شايد چندي به طولبينجامد كه كاملاً از بين برود. اما همين كه واقعاً آن را ببينيد و احساسكنيد كه چگونه در زندگي تان سرگرم كار بوده است، بي شك راه خروج را در پيشخواهد گرفت.
با خودتان همنوا و هماهنگ شويد و قدر زندگي تان را بدانيد.اين فرآيند سبب مي شود كه انرژي مثبت وجودتان جريان پيدا كند و خود به خودموجب خلاقيت افزونتر زندگي تان ميشود و اما گام ديگر عفو و بخشش خوداست.شما هم احتمالاً با مشكلات بمانيد، بسازيد و ستيز كنيد. عقب نشينيموقتي هم اشكالي ندارد، كمكي است به شما تا دوباره به زندگي بازگرديد. قبلاز هر چيز خود را مشمول عفو قرار دهيد.خطاها و لغزش هاي گذشته را به خودببخشاييد. از شكنجه كردن خويش به گناه عقل و درايتي كه بايد در گذشته بهخرج مي داديد و نداديد دست بكشيد.
فراموش كنيد كه در موقعيتي به جايجسارت، احتياط كردهايد و در موقعيتي ديگر كه احتياط شرط عقل بوده،بيپروا بوده ايد. عصبانيتهاي بي مورد را فراموش كنيد.فراموش كنيد كه درجايي در احقاق حق خود كوتاه آمده ايد. بگذريد كه در برخورد با سخنان تند ودرشت، احساسي را جريحه دار كردهايد.