رشدو پیشرفت نتیجه ایجاد تغییر و تحول در زندگیست. اگر همچنان در وضعیت فعلیخود باقی بمانید، هیچ گاه به رشد و تعالی نمی رسید. شیوه ی تفکر و عملکردخود را تغییر دهید تا بتوانید به کلیه اهداف خود دست پیدا کنید. باید توجهداشت که تغییر و تحول از یک روند ممتد پیروی کرده و هیچ گاه متوقف نمیشود. به محض متوقف شدن تغییر و تحول، رشد و پیشرفت شما هم متوقف می گردد.


ما قصد داریم تا در این مقاله مهم ترین تکنیک های موجود در زمینه ایجاد تغییر و تحول در زندگی را به شما معرفی کنیم.

1- ریتم زندگی خود را آرام کنید

شمانیاز به زمان دارید تا بتوانید فکر کنید و افکار خود را در زندگی فردیبازتاب دهید. اگر تمام مدت سرتان شلوغ باشد، وقت کافی برای فکر کردن بهاهداف خود ندارید چه برسد به اینکه بخواهید دست به عمل بزنید و زندگیتانرا تغییر دهید. پس ریتم زندگی خود را آرام و ملایم نمایید و برای تغییر درزندگی خود فضا ایجاد کنید.


سعی کنید آهسته به جلو پیش بروید تادر عین حال بتوانید بیش از پیش از زندگی لذت ببرید. مشغولیت های بی موردنه تنها لذت تماشای مناظر بی نظیر زندگی را از شما می گیرند بلکه باعث میشوند که شما هیچ حسی نسبت به اینکه کجا هستید، به کجا می روید، و چه کاریانجام می دهید نیز نداشته باشید.

ادی کانتور


2- خواستار تغییرباشید

"تمایلداشتن" ضروری است. این زندگی شماست، هیچ کس نمی تواند در آن تغییر ایجادکند مگر خود شما. اگر خودتان خواستار تغییر نباشید، آنگاه هیچ چیز در ایندنیا نمی تواند شما را مجبور به تغییر کند.


به این منظور درابتدا باید به خود بگویید که با ایجاد تغییر، زندگی من از شرایط فعلی بهترخواهد شد. اصلاً مهم نیست که زندگی شما تا چه اندازه خوب است به هر حالباز هم جای پیشرفت و ترقی وجود دارد. از سوی دیگر اگر تصور می کنید کهزندگیتان اصلاً خوب نیست، باز هم ناامید نشوید، همیشه جای امیدواری برایبهبود اوضاع جود دارد. به خودتان بقبولانید که همیشه توانایی ایجادتغییرات مناسب در زندگی را دارید.


3- مسئولیت پذیر باشید

قبولمسئولیت های زندگی یک "باید" است. دیگران را به خاطر اتفاقات بدی که درزندگیتان رخ می دهد سرزنش نکنید. انگشت سرزنش خود را به سوی خانواده،دوستان، کارفرما و یا وضعیت بد اقتصادی جامعه نشانه نگیرید. خوبی و بدیموجود در زندگی مستقیماً به عملکرد فردی شما بستگی دارد. زمانیکه مسئولیتاین موارد را پذیرفتید، آنگاه می توانید انتظار ایجاد تغییرات شگرفی را درزندگی خود داشته باشید.


باید تصمیم بگیریم که خودمان و نه اوضاع و احوال پیرامونمان را تغییر دهیم. با این روش می توانیم خیلی موثرتر عمل کنیم.

استفان کوی


4- ارزش های اصلیتان را مرور کنید

دراعماق قلب هر فرد اصولی وجود دارد که وی به شدت به آنها معتقد است. از خودسوال کنید ارزشمندترین چیزی که در زندگیتان وجود دارد چیست؟ احساس می کنیدبرای داشتن یک زندگی موفق باید چه اصولی را رعایت کنید؟ اینها ارزش هاییهستند که خودتان باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشید. آنها را پیدا کنیدو به خودتان یادآوری نمایید.


5- دلایل مهم زندگیتان را پیدا کنید

ایجادتغییر کار ساده ای نیست چراکه شما باید بر سکون حاکم بر زندگی خود غلبهکنید. درست مثل یک شاتل فضایی که برای غلبه بر جاذبه ی زمین نیاز به یکموشک پرقدرت دارد. شما هم برای غلبه بر سکون موجود در زندگی نیاز به یکمنبع پرقدرت انرژی دارید. دلیل شما برای تغییر درست همان منبع انرژی است.برای پیدا کردن این دلایل ببینید چه چیزهایی برایتان مهم هستند.


6- افکار نیرو بخش را جایگزین افکار محدود کننده کنید

افکارمحدود کننده جزء بزرگترین موانعی هستند که شما را از پیشرفت در زندگیمحروم می کنند. ابتدا باید آنها را پیدا کنید تا بعداً بتوانید بر آنهاغلبه کنید. به منظور تشخیص این قبیل افکار در ذهن خود به دنبال افکاریباشید که شامل عبارات زیر هستند:


"من نمی توانم...."

"قادر نیستم که ...."

"من هیچ وقت نتوانستم ...."

"هیچ راهی وجود ندارد که ...."


هرزمان که در ذهن خود به یکی از این افکار برخورد کردید، آن را یادداشتنمایید و یک تفکر نیرو بخش را جایگزین آن نمایید. در مقابل هر جمله منفییک جمله ی مثبت بنویسید.


7- عادات خوب را جایگزین عادات بد کنید

شمامی بایست علاوه بر افکار محدود کننده، عادات بد خود را نیز پیدا کنید. آیاعاداتی هستند که همیشه شما را از اقدام کردن باز می دارند؟ آیا رفتارهاییهستند که باید از آنها دست بشکنید؟ بهتر است که لیستی از آنها تهیه نمایید.

سپسبه جای اینکه سعی کنید آنها را ترک کنید، یکسری عادات مثبت برای جایگزیننمودن آنها در نظر بگیرید. فرض کنید یکی از عادات بد شما تماشای بیش ازاندازه تلویزیون است. به جای اینکه مدت زمان تماشای تلویزیون را کم کنید،به انجام کاری فکر کنید که جایگزین تلویزیون شود. به عنوان مثال می توانیدمطالعه کردن را انتخاب کنید.


8- برای خود الگو و مربی انتخاب کنید

پیداکردن یک الگو در زندگی کمک بزرگی در راه تعالی آرمان ها محسوب می شود. اومی تواند شما را راهنمایی کرده و مشکلات و موانع موجود بر سر راهتان رایادآوری نماید. با این کار می توانید در وقت و انرژی خود صرفه جویی کنید.

البتهپیدا کردن یک مربی خوب ساده نیست و در ابتدا شما باید به او ثابت کنید کهفرد مستعد و قابلی هستید. سعی کنید در نظر او فرد مفیدی جلوه کنید. درکارها کمکش کنید تا ثابت کنید که شاگرد زرنگی هستید و این ارزش را داریدکه بر روی شما سرمایه گذاری کند.


9- انتظارات منطقی داشته باشید

بایداز ابتدای راه انتظارات منطقی را در ذهن خود بپرورانید. کار شما در مراحلابتدایی به مراتب ساده تر است و هر چه جلوتر می روید موانع و مشکلات همبیشتر می شوند. تغییر و تحول نیازمند زمان است به ویژه اگر بخواهیدتغییرات دائمی در زندگی خود ایجاد کنید. انتظارات منطقی، شما را در شرایطسخت همچنان پابرجا نگه می دارند.


10- پیوسته در حرکت باشید

مسئلهاصلی آغاز نمودن کار است. زمانیکه شروع کردید، آنوقت می توانید با سرعتدلخواه به جلو پیش بروید. درست مثل هل داد ماشین، در ابتدا باید نیرویزیادی به آن وارد کنید تا راه بیفتد، اما وقتی راه افتاد نیاز به انرژیکمتری دارد.

همیشه در حال بهبود زندگی خود باشید. سعی کنید هرروزتان بهتر از دیروز باشد. همانطور که قبلاً هم گفتیم تا تغییر و تحولنباشد، خبری از رشد و پیشرفت هم نخواهد بود.