موفقیت-براي بهتر شدن بينش خود نسبت به زندگي، بايد مطمئن باشيد که تمام زوايايرفتارتان مثبت است. امتحان کنيد و اگر لازم بود افکار، باورها و ديدتان رانسبت به خود تغيير دهيد.

با افکار خود مبارزه کنيد
کليد اصليبراي موفقيت واقعي در تفکر مثبت اين است که تمام راههاي ممکني که افکارمنفي شما را به مبارزه ميخواند ، پيدا کرده و سپس آن ها را با افکاري کهمثبتتر و واقعيتر هستند عوض کنيد.
براي تغيير افکار منفي به مثبت بايد درک کنيد که اين افکار حقايق را بد جلوه ميدهند. هيچ چيز کاملا بد نيست .


افکار خود را بازنگري کنيد
برايتغيير افکار منفي به مثبت بايد درک کنيد که اين افکار حقايق را بد جلوهميدهند. هيچ چيز کاملا بد نيست . اين فقط افکار تدافعي ما هستند که آن هارا اينطور منعکس ميکنند. بنابراين به خود عادت دهيد که هميشه افکارتانرا تجزيه و تحليل کنيد و ببينيد که کجا چه چيزي را اشتباه فهميديد. آن گاهمتوجه ميشويد که کجا افکار منفي جا گرفتهاند. اينگونه افکار نامتعادلباعث تغيير احساسات شما شده و در درازمدت باعث ميشود تفکري متفاوت داشتهباشيد و اين تاثيري عميق و بنيادي بر روي بينش شما در زندگي ميگذارد.
شناخت و اعتراف به منفي بودن
يادداشتروزانهاي را که از افکار خود داريد ، مرور کنيد. ممکن است متوجه شويد کهدر گذشته چيزي را اشتباه براي خود معنا کرده و فکري منفي در مورد آنداشتهايد. حال ياد بگيريد که دنبال پاسخ متعادلتري باشيد.
عوامل را بررسي کنيد
همينکهاز فکري منفي آگاهي يافتيد اعتبار آن را مورد سوال قرار دهيد. سپس اتفاقاترا مورد سوال قرار دهيد. اطلاعات خود را با منابع قابل لمس برررسي کنيد.در اين صورت گاهي اتفاق ميافتد که شما متوجه ميشويد مشکلي که آن قدر فکرشما را به خود مشغول کرده بود ، اصلا وجود نداشته است. قضاوت خود را کاملابررسي کنيد.
آنچه را در ذهنتان ثبت شده مرور کنيد
همه ما زماني رابه ياد ميآوريم که منتظر بدترين اتفاقها بودهايم ولي ناگهان همه چيز بهبهترين تغيير کرده است. آگاهي از اين موضوع به شما کمک ميکند تا هر فکرمنفياي را که در ذهن خود داريد و يا ممکن است در آينده شما را به سويمنفي بودن بکشاند ، مورد سوال قرار دهيد آگاهي داشتن از اينکه زماني قضاوتشما در مورد مسالهاي غلط بوده باعث ميشود که شما در قضاوت الان خود نيزتجديد نظر کنيد.
افکار ايدهآل خود را بازنگري کنيد و در مورد انتظاراتي که از خود و ديگران و حتي از دنيا داريد واقعبين باشيد.


واقعبين باشيد
خيليطبيعي است که بخواهيم بهترين باشيم، ولي هدف براي بهترين شدن ميتوانداحساسات منفي را به سادگي در ما بهوجود آورد. زيرا- در کار، بازي، دوستييا عشق- هميشه بهترين بودن ممکن نيست. بنابراين افکار ايدهآل خود رابازنگري کنيد و در مورد انتظاراتي که از خود و ديگران و حتي از دنيا داريدواقعبين باشيد. از اهداف والاي خود صرفنظر نکنيد ، اما اگر همه چيزآنطور که انتظار داشتيد پيش نرفت ، احساس منفي نداشته باشيد.

بيشترين سعي خود را بکنيد
هرگزاحساس بازنده بودن نکنيد ، حتي اگر نتوانستيد امتيازي کسب کنيد. خود رابراي رسيدن به هدف يا امتياز آماده کنيد و از کاري که انجام ميدهيد لذتببريد.
مشکلات را بيش از آنچه هستند بزرگ نکنيد و به ياد داشته باشيدکه اگر يک قسمت از زندگي شما خراب شده بدين معنا نيست که همه زندگيتان ازبين خواهد رفت.هر چيز را در بعد واقعي آن در نظر بگيريد

حتي زماني که در موقعيت واقعا بدي قرار ميگيريد بايد از هجوم افکار منفي جلوگيري کنيد.
برايرسيدن به اين هدف بايد به جاي متمرکز کردن فکر خود روي مشکلات، روي نکاتخوب و مثبت تمرکزکنيد. بدين ترتيب هميشه در برابر ذهن خود عوامل مثبتخواهيد داشت. مشکلات را بيش از آنچه هستند بزرگ نکنيد و به ياد داشتهباشيد که اگر يک قسمت از زندگي شما خراب شده بدين معنا نيست که همهزندگيتان از بين خواهد رفت.
نکته:
مشکلات زمان حال را به آيندهتعميم ندهيد. همه چيز ميگذرد. ببينيد در گذشته چه فکر مخربي داشتهايد ،حال يک قدم به عقب برويد و سعي کنيد پاسخي متعادلتر پيدا کنيد.

بعضي از کارهايي که انجام دادن آنها مفيد است:
1-اشتباهات خود را در نظر بگيريد: قابل قبول است که گاهي خسته باشيد و ازفرم خود خارج شده و مرتکب اشتباهي بشويد ، پس آن را بپذيريد.
2- هميشه به کل ماجرا بينديشيد نه جزييات کوچکي که گاهي منفي هستند.
3- از اينکه فکر کنيد همه چيز يا سياه است و يا سفيد دوري کنيد اگر اتفاق بدي پيش آمد فکر نکنيد پس هميشه همه چيز بد است.
4- براي کارهاي مثبت خود ارزش قايل شويد و هر کار خوبي که انجام مي دهيد حتما آن را ثبت کنيد.
5- از قضاوت آني خودداري کنيد. قبل از آن که تصميمي بگيريد و قتي براي فکر کردن بگذاريد.