پنج قانون خوشبختي را به خاطر بسپاريد

1- قلبتان را از نفرت پاك كنيد.

2- ذهنتان را از نگراني ها دور كنيد .

3- ساده زندگي كنيد.

4- بيشتر ببخشيد.

5- كمتر توقع داشته باشيد.