نتایج حاصل از مطالعه جدید توسط محققان استرالیایی نشان داد، در حالی کهگشت و گذارهای اینترنتی مهمترین عامل در خوشحالی مردان به حساب میآید،بودن در کنار اعضای خانواده بزرگترین عاملی است که میتواند شادمانی وخوشحالی را برای خانمها به همراه داشته باشد.
در این مطالعه که با نامHappiness Index انجام شد، 8500 استرالیایی بین سنین 18 تا 64 سال شرکتکردند و در پایان مشخص شد که استراحت کردن محبوبترین بهانه برای گذرانوقت بوده و فعالیتهای بدنی کمتر از دیگر بخشها مورد توجه قرار گرفته است.

بیشاز نیمی از مردانی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند، اعلام کردند کهخوشحالی و شادمانی آنها مربوط به زمانی است که در سایتهای اینترنتی گشتو گذار میکنند، بازیهای آنلاین را انجام میدهند و یا از ابزارهای وامکانات شبکههای اجتماعی نظیر سایت Facebook استفاده میکنند. در مقابل،39 درصد خانمها نیز استفاده از اینترنت و گشت و گذارهای اینترنتی بهعنوان ابزاری برای شادمانی خود یاد کردهاند.

در این بررسی، 55درصد خانمها اعلام کردند که خوردن غذا و بودن در کنار اعضای خانوادهمهمترین عاملی است که میتواند باعث خوشحالی آنها شود که در این زمینه،فقط 45 درصد مردان موافقت خود را اعلام کردند. علاوه بر این، مشخص شد کهخانمها بیش از آقایان از بودن در کنار حیوانات خانگی خود لذت میبرند.

چهلو هشت درصد مردان و 40 درصد زنان از بودن در کنار دوستان خود لذت میبرندو خانمها، بیشتر از آقایان به خواندن کتاب، خوردن غذا در آرامش و دادنهدیه به دوستان علاقهمند هستند.


منبع:سیمرغ