درزندگي روزمره ممكن است اتفاقاتي رخ دهد و يا شرايطي پيش آيد كه مجبور بهگفتن دروغ مصـلحتي شـويم. زنان معمولا" سعي ميكنند با توسل به دروغهايظريف و بي ضرر برخي موقيعتها را بهسود خود تغيير دهند.

در اين بخش به 10 دروغ رايج زنان اشاره مي كنيم:

دروغ شماره ?

من تو رو همين جوري که هستي دوستت دارم

آياواقعا" تصور مي کنيـد که او دوست ندارد هيچ تغـيـيـري در شمـا بـوجـودبـيايد؟ هيچ تغييري؟ ممکن است همسرتان خواستار تغييرات زيادي در شـماباشـد مگـر ايـنکه در ماه عسل بسر ببريد چون در اين زمان شما يک مرد کاملبراي همسرتان هستيد. دير يا زود او متوجه اشتباه خود خواهد شد.

دروغ شماره ?

من عاشق رفت و آمد و معاشرت با دوستان تو هستم

گذشهاز اينکه دوستان شما تا چه اندازه جالب مي باشند، هـمـسرتـان علاقه اي بهحضور مداوم آنها در کنار شما ندارد. اگرچه ممکن است در روزهاي اول بروزندهد ولي بالاخره صبرش تمام شده و شما را از اين کار منع خواهد کرد.

دروغ شماره ?

جم و جور کردن خونه را دوست دارم

اينهم از آن دروغ هايي است که همسر شما ممکن است در اوايل ارتـباط شـما بيانکند. اينکه "دوست دارم ظرفهاي نشسته را بشويم"، "لبـاسـهاي کثيف تو راشسته و اتو کنم"، ديري نخواهد انجاميد که اين دروغ او نير برملا خـواهـدشد و از شـما خــواهد خواست که نوبتي ظرفها را بشوييد و زحمت جوربهايتانرا خودتان بکشيد.

دروغ شماره ?

من عاشق خانواده تو هستم

اگرمرد خوش اقبـالي باشيـد همـسرتان ممـکن اسـت دروغ نـگـويد که دوست دارد باخانواده شما رفت و آمد کند. اگرچه شايد او از آنها شما متنفر باشد وليبراي اينکه احساسات شما جريحه دار نشود راستش را نخواهد گفت. براي اينـکهعـلاقه واقـعي هسمرتان را نسبت به خانواده خود بفهميد کافي است به اوبگوييد که مادرتان بـراي فردا شما را به نهار دعوت کرده و به عکس العملهـمـسرتان توجـه کنيـد: اگر تمامـي عضلات صورتـش سـفت شـد و با يـکلبـخـند زوري زيـر لب و آرام گفت "خيلي خوبه" آنوقت نتيجه بگيريد که اوکشته مرده خانواده تان نيست.

دروغ شماره ?من عاشق ورزش هستم

اينهم از آن دروغـهاي روزهـاي اول زندگي است. او براي ايـنکـه نـشان دهـد بازنهاي ديگر متفاوت است و اينکه داراي علايق مشترک با شما ميباشد پا به پايشما جلوي تلويزيون مي نشيند و تا دير وقت فوتبال تماشـا مي کنـد ولي بعداز گذشـت چـند ماه شکايتها شروع شده و متاسفانه ديگر نـخـواهيد تـوانسـتبا خـيال راحـت بـه تماشاي فوتبال بنشينيد.

دروغ شماره ?

از اينکه مي گويي چاق هستم اصلا دلخور نمي شوم

فرقينمي کند که شما چه مي گويـيد، در هر صورت او عـصبـاني مـي شود. اگر بگوييدکه خيلي زيبا است متهم ميشويد به دروغگويي چرا که او فکر مي کند گفته شماصرفا براي آرام کردن او و نرنجيدن بـخاطر چربــيهاي اضـافه اش اســت. ازطـرف ديگر اگر اضافه وزنش را گوشزد کنيد قطعا" يک دعواي حسابي در اتاقنشيمن شما رخ خواهد داد.

دروغ شماره ?

حق با تو است

خيليوقتها بحث و جدال شما با همسرتان با اين جمله او تمام مي شود: "باشه حق باتو ست، تو خيلي بهتر از من مي فهمي". همسر شما فقط براي بريدن صداي شمااين جمله را مي گويد در حاليکه هنوز اعتقاد دارد که حق با اوست و کسي کهاشتباه مي کند شما هستيد و پيش خودش ميگويد: " بالاخره مي فهمه که اشتباهمي کنه" و سپس به دنبال دليلي براي توجيه حرفش خواهد گشت.

دروغ شماره ?

برايم مهم نيست که به زنهاي ديگر نگاه کني

اگرچهممکن است همسرتان براي ايـنـکه وانـمود کند که زن خونسـرد و روشـن فکرياست اين دروغ را بشـمـا بـگويد اما او دوست ندارد که شما حتي به يک ماکتزن مو قرمز پشت ويترين مغازه نگاه کنيـد. او مـي خـواهـد که نگاه شـما فقطبه او باشد و نه ديگري. بنابر اين اگر او به شما گفت که مهم نيست و اذيتنميشود هيچگاه چشمان خود را بيش از اندازه به اطراف منحرف نکنيد چون درغيـر اينـصورت بايد منتـظر ضـربات محکم به سر و صورتتان باشيد!

دروغ شماره ?پول براي من هيچ اهميتي ندارد

پولاهميت ندارد، ولي مقدارش چرا! هر چند ممـکـن اسـت درسـت نبـاشـد که بگوييمهمه زنها موجودي حساب بانکي همسرشان برايشان مهم است ولي اکثر آنها دوستدارند که از لحاظ اقتصادي در يک حد متـعادل و رفاه نسبي قرار داشته وداراي استقلال مالي باشند.

دروغ شماره ??

نگران نباش عزيزم، اين براي همه پيش مياد

اکثرمردان در مرحله اي از زندگيشان موقتا" دچار ناتواني جـنـسي مي شـوند واکثر زنان نيز از اين موضوع مطـلع هـسـتند. با اين حال اين مـساله بـدانمـعنا نيست که همسر شما شاکي و دلـخور نمي شود. اين دروغ يـکـي ازچـنـديـن دروغ جنـسـي ميباشد که زنان بـراي جريـحه دار نشدن احساساتهمـسرشان بـه آنـها مـي گويند، دروغهايي که خوشبختانه مضر نيستند. درنـهايت حتـي اگر شـما براي همسرتان يک شريک جنسـي ايـده آل نـباشـيد،هـمسرتـان از بين همه مردان شما را انتخاب کرده بدون اينکه خـوب يا بدبودن آميزش برايش فرقي داشته باشد.

حال که با دروغهاي احتماليهمسرتان آشنا شديد مي توانيد خودتان را آماده کنيد. خبر خوب اينکه آنچه کهتا بحال دروغ ناميده شد فقط پيچاندن هاي ظريفي ميباشند که نه تنها مضرنيستند، بـلکه براي تجديد روحيه و تحکيم زندگي شما مفيد خواهند بود.

ماخذ:مردمان