اصولا چه زمانی به جلوی آینه می روید؟ وقتی از خانه خارج می شوید. وقتیمیهمان مهمی به خانه تان می آید. وقتی قرار است به مهمانی بروید.

چهزمانی زیباترین حرف ها را می زنید؟ وقتی با افراد فامیل و کسانی که باآنها رو در بایستی دارید ،ملاقات می کنید. زمانی که تلفنی با فرد غریبه ایصحبت می کنید؟

اگر می خواهید عشق و جاذبه ی روز های نخست آشنایی بهقصه ی یکی بود ، یکی نبود تبدیل نشود و همچنان همسرتان برای دیدن شمامشتاق باشد و اولین اولویت زندگی همسرتان باشید ، بهتر است رفتار خودتانرا در روز های اول به یاد آورید.

امید وارم زیباترین حرف های زندگیتان را به نزدیک ترین فرد زندگی تان بگوئید و دلنشین ترین رفتار را برایکسی داشته باشید که موظفید بیشترین جاذبه را برایش داشته باشید.اگرمی خواهید عشق و جاذبه ی روز های نخست آشنایی به قصه ی یکی بود ، یکی نبودتبدیل نشود و همچنان همسرتان برای دیدن شما مشتاق باشد و اولین اولویتزندگی همسرتان باشید ، بهتر است رفتار خودتان را در روز های اول به یادآورید.

امام صادق(ع) :

بر زن واجب است که خود را از بهترینعطر هایی که دارد برای شوهرش خوش بو کند، برای او بهترین لباس ها را بپوشدو به بهترین وجه آرایش کند.(1)

اینکه شما هر روز همدیگر را میبینید دلیل آن نمی شود که آن قدر برای هم تکراری شوید که دیگر هم دیگر رانبینید. پس مطمئن باشید هنوز هم اگر با ظاهری آراسته به استقبال همسرتانبروید و در گفتگو و نشست و بر خواست اصول جذابیت بیشتر را رعایت کنید ،همسرتان با تمام مشغله و مشکلات بیرون از خانه و با وجود داشتن فرزند ،رفتاری متفاوت از امروز که شما فراموشش کرده اید خواهد داشت .

بهطور قطع آنچه باعث جذب شدن افراد به هم می شود ، حسن اخلاق و درک متقابل وگذشت و بسیاری از مولفه های دیگر است.و به قول حافظ هزار نکته در این کارو بار دلداریست!

واما کار زنان شاغل کمی سخت تر است زیرا آن ها همساعتی از وقت خود را در منزل نیستند و هم وظایف خانه داری و رسیدگی به کاربچه ها را دارند اما آن ها هم مطمئنا اگر بخواهند می توانند همیشه جایگاههمسری خود را به خوبی حفظ کنند.البته به طور قطع آنچهباعث جذب شدن افراد به هم می شود ، حسن اخلاق و درک متقابل و گذشت وبسیاری از مولفه های دیگر است.و به قول حافظ هزار نکته در این کار و باردلداریست!

اما بحث ما در این مقاله خوش پوشی،رعایت جذابیت ظاهر و خلاصه حفظ طراوت روز های اول است البته در کنار اخلاق خوش .اگردین اسلام به مردان تذکر حفظ حریم نگاه را می دهد و از زنان می خواهد تازیبایی ها و زینت هایشان را از غیر محارم بپوشانند ، علت اصلی آن حفظکانون خانواده است .پس خودتان با دست خودتان موجبات از بین رفتن این کانونمخصوصا در شرایط امروزی جامعه را فراهم نکنید.

جذاب ترین زن در خانه باشید تا معجزه اش را در رفتار همسرتان ببینید.نویسنده : ندا داوودیپی نوشت:

وسائل شیعه،ج 20،ص 158