آیا زن هم همسر زیبا می خواهد؟

9 دستور براى خوشبختى در ازدواج (1)
مرد و دریا

موفقیتدر زندگى و ایجاد یك كانون آرامش و با صفا كه در آن زن و شوهر و فرزندانبتوانند از زندگى خود حداكثر بهره را ببرند ، مستلزم انجام دستوراتی استكه جهت راهنمائى شما كاربران عزیزبه به نه دستور سعادت بخش اشاره مىكنیم . در این مقاله به 5 مورد و در مقاله ی بعد 4 مورد دیگر را ذكرخواهیم كرد :1- نظم و ترتیب

(( اوصیكما و جمیع ولدى واهلى و من بلغه كتابى بتقوى االله و نظم امركم . ))

حضرتعلى علیه السلام در وصیتنامه خود به امام حسن و امام حسین فرمود: شما وتمام فرزندان و خانواده و هركه نوشته من به او مى رسد ، همه را به تقوىالهى و نظم در كار وصیت مى كنم .(1)
موفقیت در زندگى به نظم است ، اگربا نظم و ترتیب و مدیریت صحیح كه در روایات به تقدیر المعیشة تعبیر شدهاست ، توجه كنیم ، بسیارى از مشكلات و كمبودها كمرنگ مى شود.

نبودننظم و ترتیب و بى حساب و بى اندازه كار كردن ، معنایش هدر دادن نیروهاست.چه بسا خانواده اى كه با داشتن چند تا خدمتكار و وسائل متعدد رفاهى ،هنوز نتوانسته اند خانه را اداره كنند و از به هم ریختن اوضاع شكایت دارند.

یكىاز امتیازات زن ، عقل معاش داشتن است ، یك بانوى شایسته باید بداندضروریات زندگى چیست ؟ چه چیزهائى از نظر اهمیت در رتبه دوم یا سوم مىباشد.وگرنه هر چقدر هم كه در آمد بالا باشد اگر براساس بى نظمى و هوس وبدون كنترل خرج شود ، نه تنها رفع نیاز نمى كند كه باعث افراط و تفریط وغم و غصه دائمى خواهد شد.بسیارند كسانى كه اگر به آنها مبلغى داده شود نمىدانند چگونه با آن زندگى را بگردانند.2- اعتماد و خوش گمانى

زندگىاحتیاج به اعتماد و خوش گمانى دارد ، گرچه گمان نیك ، نسبت به مسلمانانهمیشه لازم است و قرآن مجید مى فرماید: (( اجتنبوا كثیرا من الظن ان بعضالظن اثم و لا تحبسسوا. ))

از بسیارى از گمان ها اجتناب كنید ، برخى از گمان ها گناه است ، تجسس نكنید.(2)

در یك زندگى مشترك و خانواده ، مرد و زن باید كمال خوش بینى و اعتماد را داشته باشند و در راه تقویت این صفت بكوشند.
عشق

3- دین اسلام ، دین پاكیزگى و زیبائى است .

حضرت رضا علیه السلام فرمود:

بوى بد را از خود با آب دور كنید و خود را تمیز كنید ، همانا خداوند از كسانى كثیف هستند ناخشنود است .(4)

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند زیبائى و آراستن را دوست مى دارد.(5)

آرىدر دین اسلام آنقدر به پاكیزگى اهمیت داده شده است كه اگر بخواهیم احادیثمربوط به آن را بیاوریم از حوصله ی این مقاله بیرون خواهد بود.مرورى گذرابر احكام حیات بخش نشان مى دهد كه تاءكید بر روى پاكیزگى و تمیزى در هیچمذهب و آئینى مثل اسلام نبوده است.

یك مرد و یا بانوى موفق ،همواره سعى مى كند كه خود و فرزندان و لباس و خانه و اثاث آن را زیبا وتمیز نگه دارد ، تا صفاى زندگى با تمیزى و زیبائى افزایش یابد ، انسان خودبه خود مشتاق زیبائى و تمیزى است و از آن لذت مى برد ، در اینجا خوب استاین حدیث شریف رااضافه مى كنیم كه امام باقر علیه السلام فرمود:

زنها دوست دارند مردها را به همان گونه آراسته ببیند كه مردها دوست دارند زنها را آنگونه آراسته ببینید.(6)

4- گذشت و تفاهم ، لازمه موفقیت در ازدواج است .

اگركسى در خانه اى تنها باشد ، آزاد است كه با صداى بلند كتاب بخواند ، هركجا كه خواست بخوابد ، به هر قسمت كه خواست برود ، هر چیزى را هر كجا كهخواست قرار دهد ، اتاق را گرم كند یا نكند ، لباس بپوشد یا نپوشد ، هرلباسى را كه خواست انتخاب كند.

اما اگر در آن خانه یك نفر دیگر همهست ، آزادی هاى او محدود مى شود ، دیگر نمى تواند هر طور كه مى خواست صدا كند، بلكه باید مراعات دیگر را هم بنماید.

اجتماع دو نفرى(ازدواج) ، با تمام مزایائى كه دارد ، لازمه آن محدودیت آزادی هاى فردى است .

اگرزن و یا شوهرى گمان كند كه مى تواند بعد از ازدواج تنها به دلخواه خود عملكند ، سخت در اشتباه است ، ازدواج طبعا یك نوع محدودیت را در خواسته هاایجاد مى كند ، وقتى هماهنگى داراى آن همه امتیاز است ، طبعا مى بایست اینمحدودیت ها را پذیرفت تا به آن امتیازات رسید. هر كدام از زن و مرد بایدشهامت گذشت و مدارا و صرف نظر از برخى خواسته ها را داشته باشند و هرگزنباید مثل دو آهن سرد باشند ، كه هرگز با هم قابل تفاهم و اتحاد نیستند.

مردهرگز نباید خود را صاحب و مالك زن و فرزند بداند و در خانه به استبدادحكومت كند و به سلیقه و نظریات افراد خانواده بى اعتنا باشد.

زننیز نباید انتظار داشته باشد كه اگر برخى از نظرات وى مورد قبول و انجاممرد قرار نگرفت بى تابى و بد اخلاقى پیشه كند و خلاف توقع او شود.5- دیگران چگونه اند؟

بسیارىاز كدورت ها براى افراد هوسران و نادان از آنجا شروع مى شود كه برداشتىسطحى و ظاهرى از كیفیت زندگى دیگران نموده و آن را با خود مقایسه مى كنندو بالطبع وضع موجود یا همسر خودشان را پائین تر و دیگرى را بهتر مى یابند،آن وقت سردى و كدورت را به خاطر احساس عدم موفقیت ، شروع مى كنند.در قضاوت عجله نكنید

آنچهقابل دقت است این است كه در قضاوت عجله نكنید ، شیطان همواره سعى مى كندكه شما را با حرص و طمع به آنچه ندارید آرزومند كند و آن را جلوه دهد ونسبت به همسر و زندگى خودتان دلسرد گرداند ، محبت ها و زیبائی ها و مسائلدیگرى كه به طور مقطعى و گذرا از دیگرى مشاهده مى كنید به معنى دوام آننمى باشد.

كانون زندگى را نباید با برخى برخوردها مقایسه كرد ، هرعیب و نقصى را نمى توان با چند تماس درك كرد ، به همراه هر كسى نكات منفىو مثبت فراوانى یافت مى شود ، شیطان ذهن شما را خراب نكند و سعادت خود رابه خاطر هوس هاى ابلهانه خراب نكنید ، چه بسیار بوده اند جوانانى كه باتصمیمات عجولانه و خیالات واهى و بهشت هاى موعود و پوچ به دام شیادانىافتاده اند كه جز فساد و بدبختى نصیب آنها نگردیده است .

هیچ كسخوب مطلق و یا بد مطلق نیست ، و هیچكس هم از هر جهت با شما هماهنگ نخواهدبود ، زندگى لازمه اش اصطكاك و برخورد است كه اگر بى تابى و كم حوصلگى دركار نباشد براى رشد و سعادت شما مفید نیز خواهد بود.

در مقاله یبعد 4 مورد دیگر را كه شامل " احساسات ، راه ایجاد محبت " ، " احساسهمدردى و غمخوارگى " ، " هرگز ناامید نباشید، عاقل باشید." و " سعادت دنیاو آخرت در گرو خوش اخلاقى است " می باشد مورد بررسی قرار خواهیم داد .پی نوشت ها :

1-نهج البلاغه .

2-سوره حجرات آیه .

3-وسائل ج 14 ص 175.

4- لئالى الاخبار ج 4 ص 182.

5-مكارم الاخلاق ص 41 و 42.

6-مكارم الاخلاق ، ص 89.

منبع : برگرفته از كتاب" اخلاق در خانواده و تربیت فرزند - نویسنده : سید محمد نجفى یزدى "

با تغییر و تلخیص


تنظیم برای تبیان : داوودی