خانم و آقای عزیز در این مقاله شما با سه راهکار برای ارتباط بهتر با همسرتان آشنا می شوید.آسپیرین زندگی چیست؟

تصورکنید شوهرتان از صبح چندین ساعت مشغول کار بیرون از خانه بوده و با صدهامشکل رو به رو شده است. محیط کار، برخورد با دیگران، شلوغی و حالا به منزلآمده، خستگی تمام وجود او را گرفته و آرام و خسته لباسش را روی دستانشآویزان کرده و وارد اتاق میشود. میدانید چه چیزی میتواند خستگی او رابکاهد؟ نگاه محبّتآمیز و نوع لباسی که شما بر تن دارید، خیلی تاثیرگذاراست. از همه مهمتر روابط زناشویی بر نشاط و شادی فرد میافزاید و موجبتجدید قوای روحی میشود ، زیرا رابطه، بهتر از آسپیرین، تنشهای روزانه وفشار روحی را درمان میکند ..

پس زن یک هنرمند ماهر در برآوردننیازهای شوهرش میباشد. روانشناسان عقیده دارند که هر مرد دو نیاز داردکه توسط همسرش برآورده میشود و هیچگاه از ذهنش پاک نمیشود:

1- روابط زناشویی صمیمانه.

2- تحسین و مطرح کردن او.باورکنید این نیاز ، یکی از مهمترین نیازهای انسانیست و زن و شوهر باید درتامین نیازهای همدیگر بکوشند. پس به عنوان زن و مرد در این گونه مسائلخسیس نباشید. اقتضای این خلقت، کار خداست که میفرماید: «در کنار شما،همسران را آفریدهام حلال و از وجود همدیگر لذت ببرید.» تا خدای نکرده زنو یا شوهر تشنه وارد جامعه نشوند ، چرا که دست شیطان قویست و پشیمانیفایدهیی ندارد.پنجره را تمیز کنید ، بعد قضاوت نمایید!

شنیدهایدکه میگویند ، کسی که از شیشههای کثیف پنجره به بیرون نگاه میکند ، هرآنچه در بیرون است را کثیف میبیند. در صورتی که آن چیزها تمیز هستند.آدمهای بدبین و شکاک همیشه همهچیز را با عینک بدبینی خود میبینند وقضاوت میکنند. عینک بدبینی را از چشمانتان بردارید ، همهچیز را زیباببینید و لذت ببرید. در
زندگی اگر یک بار به مشکلی برخوردهاید ، دلیل نمیشود همیشه نگران اوضاع باشید و به همه چیز بدبین شوید.

پیامبر صلیالله علیه و اله و سلم میفرمایند:

«خدا میگوید: اگر چندان گناه کنید که به آسمان برسد و سپس توبه نمایید ، خدا میپذیرد.»

اگرشما بندهی آن خدا هستید که انسان را در اوج گناه میپذیرد ، پس چرابهخاطر یک حرکت، آنقدر بدبین شدهاید؟ خوبیها را در مقابل یک بدیبگذارید و از آن بگذارید. این رفتارها و پنجرههای کثیف روی بچههای شماهم اثر می گذارد. شوهر شما صدها کار خوب کرده است، ولی به دلیل یک اشتباهباید تا آخر عمر حساب پس دهد. یا خانم شما یک بار اشتباهی کرده، ولی تاآخر عمر باید در زجر باشد و در هر موقعیتی به رخ او بکشید؟ اینها نقطههایتاریک زندگیست که باید نسبت به همدیگر گذشت کرد. و از گفتههای پیامبرصلیالله علیه واله و سلم چنین است که میفرماید:

« برترین ایمان، صبر و گذشت است و خدا دو صفت را دوست دارد: بخشش و بخشایش.»
عشق

پلکان ترقی همسرتان باشید

همیشهدر صدد رشد و پیشرفت همسر خویش باشید و تمام توان خود را به کار گیرید کهاو بتواند موفق شود زیرا اولین کسی که از این پیشرفت سود می برد ، شماهستید و در آینده این موفقیت در زندگی شما ذوب می گردد و برای فرزندانتانهم مؤثر خواهد بود. اگر وقتی شما ازدواج کردید ، خانم شما دیپلمه بود وبعد موفق به اخذ لیسانس گشت ، این لیسانس هم در وجهه ی اجتماعی او مهم استو هم برای خانواده ی شما ارزش دارد. اگر شوهر شما به یک شغل ارزشمند رسیدو ارتقای مقام پیدا کرد و شما مسبب رشد او بوده اید، برای شما هم ارزشدارد. پس هر دو طرف بکوشید کوچک ترین زمینه ی پیشرفت را به وجود آورید ،چه در ابعادی مادی، معنوی و یا تحصیلی. ولی مراقب باشید ، این تلاش خود رادائماً، مانند پتک به رخ همسرتان نکشید. در غیر این صورت تنفر را در وجوداو بیدار می کنید.ابراز محبت و احترام به شکل کلامی و عملی، مکمل یکدیگرند
همبا زبان، هم با عمل به همسرتان ثابت کنید که او را دوست دارید و ازظاهرکاری و فریب دادن بپرهیزید ، زیرا حرف زدن بدون عمل، دوام زیاد ندارد.

مگرتا چه اندازه می شود دروغ گفت و دیگران را فریب داد؟ هم ابراز زبانی ارزشدارد و هم با عمل نشان دادن. در این خصوص، از فرامین اسلام استفاده کنید:«حتماً به همسرتان بگویید: دوستت دارم!» زیرا هرگز از ذهن او پاک نمی شود.مبادا در بیان این کلمه بخواهید خسیس باشید و تصور کنید گفتن این حرف لازمنیست. بسیاری از رفتارها با پیام منتقل می شود ، نه با عمل.

نگویید:«دوستی من در قلبم است!» مثل کسی که در خیابان از کنار فردی رد شود وبگوید: « ببخشید که سلام نکردم، چون سلام در قلب من است!» همچنین در عملهم نشان دهید که برای همسرتان ارزش قایل هستید.

منبع : تبيان