آدمها .......
آدمها اغلب نامعقول و غیرمنطقی و خودخواهند،

بهرحال آنها را ببخش

اگر مهربانی كنی شاید تو را متّهم به داشتن اهداف پنهانی و سودِ شخصی كنند،

بهرحال مهربان باش

اگر موفق شوی و دركارهایت از دیگران پیشیگیری دشمنانی سخت خواهی داشت، بهرحال موفق باش

اگر درستكار و راستگو باشی ممكن است سرت كلاه برود،

بهرحال درستكار و راستگو باش

آنچه را سالها زحمت كشیدی و ساختی ممكن است دیگران به ناگهان از بین ببرند، بهرحال سازنده باش

اگر به دیگران آموختی ممكن است قدردانت نباشند،

بهرحال آموزنده باش

اگر به آرامش و شادی دست یافتی ممكن است به تو حسادت كنند،

بهرحال آرام و شاد باش

اگر به دیگران نیكی كنی ممكن است فردا همه را فراموش كنند،

بهرحال نیكوكار باش

اگر جانت را در راه آرمانت فداكنی ممكن است كافی نباشد،

بهرحال فداكار باش

برای اینكه آسوده باشی بدان كه همه چیز بین تو و خداست،

پس به همین فكر كن و آسوده باش